دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1400، صفحه 1-101 
ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته

صفحه 71-86

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی