دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1400، صفحه 1-75 
بررسی جذب صوت پارچه دوجداره حلقوی تاری با پوشش نانو الیاف

صفحه 18-25

محمد داودآبادی فراهانی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ مصطفی جمشیدی


کمینه سازی ضایعات درمرحله الگوکشی لباس برپایه خلاقیت طراح الگو

صفحه 49-63

سیده کبری حسینی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم


تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف

صفحه 64-78

سید محمود طباطبائی هنزایی؛ سعیده داداشی؛ حامد فلاح