تحلیل استراتژی رنگ و جنس مواد اولیه در توسعه فرش دستباف سبز با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: فرش دستباف اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فرش و طراحی پارچه و لباس- دانشکده هنر-دانشگاه علم و هنر یزد-ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فرش-مدیریت و اقتصاد فرش

چکیده

امروزه همزمان با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در جوامع، شناخت عوامل موثر در تصویر ذهنی سبز توسط مصرف کنندگان محصولات مختلف، ضروری به نظر می‌رسد. لذا اهمیت توسعه محصول جدید سبز و نقش آن در ایجاد برند سازمانی و تصویرسازی مثبت در ذهن مشتریان رو به افزایش است و ازجمله عوامل ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق طراحی و تحلیل مدلی جهت بررسی تاثیر دو استراتژی جنس و بکارگیری رنگزاهای طبیعی در زنجیره تامین مواد اولیه در توسعه و تجسم سبز به محصول فرش دستباف در نزد مصرف کنندگان، با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls می باشد. جهت گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در جامعه آماری مصرف کنندگان فرش دستباف در شهر اصفهان، استفاده شد. نتایج نشان داد که توسعه مفهوم سبز در محصول و قصد خرید و مصرف آنها، ابتکار و نوآوری است که علاوه بر رونق بازار فروش سبز، فعالیتی همراه با ارزش اجتماعی بالا در زندگی بشری می باشد. همچنین مشخص شد که استفاده از رنگزاهای طبیعی در رنگرزی نخ های پرز تاثیر معنی داری قوی تری در ایجاد و تداعی مفهوم محصول سبز در فرش دستباف نسبت به استراتژی جنس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Color and Fibers Strategy of Raw Materials in the Development of Green Handmade Carpets with Structural Equation Modelling Approach (Case Study: Isfahan Handmade Carpets)

نویسندگان [English]

 • seyed mahmoud tabatabaei hanzaei 1
 • elham moblifard 2
1 assistant prof., carpet& fabric and cloth gr., art dept. , science and arts university- yazd-iran
2 ms. carpet faculty- science and arts un. yazd
چکیده [English]

Today, along with the increasing importance of environmental issues and the concept of social responsibility in societies, it seems necessary for consumers of different products to recognize the factors affecting the green mental image. Therefore, the importance of developing a new green product and its role in creating an organizational brand and positive imagery in the minds of customers is increasing and is one of the factors creating a competitive advantage for organizations. The main purpose of this study is to design and analyse a model to investigate the effect of two strategies of fibers and the use of natural dyes in the supply chain of raw materials in the development and visualization of green handmade carpet products by consumers, with structural equation modelling approach in Smart Pls software. In order to collect field information, a researcher-made questionnaire was used in the statistical population of handmade carpet consumers in Isfahan. The results showed that the development of the concept of green in the product and the intention to buy and consume them is an initiative and innovation that in addition to the prosperity of the green market, is an activity with high social value in human life. It was also found that the use of natural dyes in the dyeing of pile yarns has a stronger effect in creating and associating the concept of green product in handmade carpets than the raw material strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Handmade carpets
 • Green product
 • Structural Equation Modelling
 • Natural dyes
 • Natural fibers
 1. R. Dunlap, R. Jones, Environmental concern: Conceptual and measurement issues. In Handbook of environmental sociology. London: Greenwood, (2002), 30-45.
 2. L. M. Johri, K. Sahasakmontri, Green marketing of cosmetics and toiletries in Thailand. Journal of Consumer Marketing, 15, (1998), 265-281.
 3. V. Albino, A. Balice, R. M. Dangelico, Environmental strategies and green product development: An overview on sustainability-driven companies. Bus. Strategy Environment, 18, (2009), 83-96.
 4. آ. عادل، د. عندلیب، م. ابراهیمی نیا، بررسی عملکرد توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، 6 (1394)، 1-22.
 5. ح. رعنایی، ا. یاری بوزنجانی، بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز). فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (1391)، 165-180.
 6. 6. N. V. K. Jasti, A. Sharma, S. Karinka, Development of a framework for green product development. Benchmarketing International Journal, 22, (2015), 425-445.
 7. ج. گرانت، ترجمه: م ح. امامی، م. سرایداریان، ش. ستوده، رویکردهای نوین بازاریابی سبز، ستوده، انتشارات اندیشه گستر، (1388)، 15-55.
 8. C. D’Souza, M. Taghian, Green advertising effects on attitude and choice of advertising themes. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 17, (2005), 51-66.
 9. س م. طباطبایی، م. قانع، ح. حسنی، ع. زینل همدانی، تخمین طول عمر فرشهای پشمی با رویکرد تغییر ظاهر و رنگ. نشریه علوم و فناوری رنگ، 9 (1394)، 341-350.
 10. ف. طاهری، ر. جعفری، بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات ظاهر رنگی الیاف پشم مورد استفاده در فرش دستباف. مجله مطالعات در دنیای رنگ، 11 (1400)، 43-52.
 11. ت. ژوله، پژوهشی در فرش ایران. انتشارات فرهنگسرای یساولی، 1396، 12-66.
 12. ا. زارع، س م. طباطبایی، فناوری های رنگرزی و تکمیل های نوین مورد استفاده در صنعت منسوجات و کفپوش. نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ، 11 (1400)، 63-80.
 13. M. Hosseinnezhad, K. Gharanjig, N. Razani, R. Jafari, Green miles in dyeing technology: metal-rich pumpkin extracts in aid of natural dyes, Environmental Science and Pollution. DOI: 10.1007/s11356-022-19389-3, (2021).
 14. M. Hosseinnezhad, K. Gharanjig, R. Jafari, H. Imani, Green dyeing of woolen yarns with weld and madder natural dyes in the presences of biomordant. Prog. Color Colorants Coat., 14, (2021), 35-45.
 15. س. رضایی نژاد، م. احمدخانی، س م. طباطبایی، بررسی عوامل موثر در برنامه ریزی جهت توسعه صادرات فرش دستباف اصفهان با توجه به شاخص های تکنیک SWOT. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه فرش، دانشگاه علم و هنر یزد، 1396.
 16. ف. خادم الحسینی، م. احمدخانی، ح. فلاح، س م. طباطبایی، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیک فرش دستباف با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه فرش، دانشگاه علم و هنر یزد، 1396.
 17. م. جمالی نیا، م. شاکر اردکانی، س م. طباطبایی، بررسی و تحلیل تاثیر استراتژی رنگ بر قصد خرید و وفاداری مشتریان فرش (مورد مطالعه: گبه فارس). دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، (1395)، 868-881.
 18. J. Luzio, F. Lemke, Exploring green consumers' product demands and consumption processes: The case of Portuguese green consumers.European Business Review,25,(2013), 281-300.‏
 19. آ. نخعی، بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، 1390.
 20. غ ر. خاکی، غ. روش تحقیق (با رویکرد پایان نامه نویسی). انتشارات فوژان، 1398.
 21. م م. پرهیزگار، ع ا. آقاجانی افروزی، روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی. انتشارات دانشگاه پیام نور، 1390.
 22. ه. تقی زاده، غ. تاری، الگوی گرافیکی روش تحقیق و تاثیر آن در نتایج عملکرد آزمودنی ها. مجله پژوهش های مدیریت، 80 (1388)، 4-11.
 23. د. عندلیب اردکانی، روش تحقیق و آمار با رویکرد حل مسئله. انتشارات ترمه، 1395.
 24. M. Tenenhaus, S. Amato, V. Esposito Vinzi, A global Goodness Of Fit index for PLS structural equation modelling, Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP, Padova, (2004), 739–742.
 25. س م. طباطبایی، ح ر. کاظمی، ح. فلاح تفتی، تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستباف (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان). مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 9 (1399)، 41-48.