دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1397، صفحه 5-61 

مقاله پژوهشی

بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

صفحه 5-9

کوشینا کوشا؛ سیما حبیبی؛ اعظم طالبیان


ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

صفحه 29-38

ندا نعیمی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی