دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1397، صفحه 1-68 

مقاله مروری

مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

صفحه 39-50

ملیحه دهقان؛ مرتضی ودود؛ پدرام پیوندی؛ مهدی رضاییان


مقاله پژوهشی

نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 51-59

بنفشه السادات عربیان؛ مهدیه دهقان چناری؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ پدرام پیوندی