بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار (شهر ری)

چکیده

الکتروریسی یک روش نسبتا آسان، فراگیرو ارزان است که بطور گسترده برای تولید الیاف نانو بکارگرفته می شود. بیشتر
تحقیقات بر روی الکتروریسی پلیمرهای مصنوعی می باشد اما با توجه به جایگاه پلیمرهای طبیعی در محصولات پزشکی که
نانو الیاف نقش پررنگی را در این زمینه ایفا کرده تمایل به الکتروریسی پلیمرهای طبیعی همچون ژلاتین به علت خواص زیست
تخریبپذیری،زیست سازگاری، آبدوستی و مقرون به صرفه بودن افزایش یافته است. از خواص برجستهی ژلاتین میزان خاصیت
آبدوستی بالای آن است که این امر، کاربرد این ماده را در زمینههای پزشکی بطور چشمگیری افزایش داده است. در این تحقیق با
تغییر پارامترهای الکتروریسی و محلول، لایههای نانوالیافی با قطر کم و یکنواختی بیشتر با ترکیب درصدهای وزنی مختلف از ژلاتین
الکتروریسی گردید. ریزساختار نمونهها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبررسی شد. امتزاجپذیری با استفاده از
آزمون طیف سنجی اشعه مادون قرمز ( )FTIR/ATRو گرماسنجی افتراقی پویشی ( )DSCمورد آزمون قرار گرفتند. نانوالیاف تهیه
شده عاری از بید، امتزاج پذیر، بدون جدایی فازی و در محدوده قطری  80-380نانومتر بودند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on morphology characterization of gelatin nanofibers

نویسندگان [English]

  • kooshina koosha
  • Sima Habibi
  • Azam Talebian
Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Yadegar Branch (Shahr e Ray)
چکیده [English]

Electrospinning is a relatively simple, versatile, and cost-effective technique to produce nanofibers. Majority
of studies are focused on electrospinning of synthetic polymers. However, electrospinning of natural polymers
is emerging as these polymers are generally better candidates for biomedical engineering application
due to their outstanding biodegradation and biocompatibility properties. Gelatin is highly hydrophilic polymer
with low cost, low immunogenicity, high biocompatibility, high biodegradability, and good cell-adhesive
structure that is widely in industry and research projects. The aforementioned properties make gelatin a desir
able candidate for the development of biomaterials for various applications. The electrospinning method was
employed for production of gelatin nanofibers. The morphology of the nanofibers was characterized using
scanning electron microscope (SEM). The miscibility of blend was determined using SEM and Fourier transform
infrared spectrometer (FTIR) and differential scanning calorimeter (DSC). The optimum condition
for production of bead-less nanofibers with the fiber diameter in the range of 80 - 380 nm was determined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrospinning
  • Gelatin
  • Biodegradable
  • Nanofiber
.1 حبیبی.س، فناوری نانو در نساجی، انتشارات جهاد دانشگاهی و واحد صنعتی امیر
کبیر.1392،
.2 حبیبی.س، مروری بر خواص و کاربردهای پزشــکی نانوالیالف الکتروریسی شده
حاصل از کیتوسان، مجله علوم و فناوری نساجی، ،10 ،43-55 .1393
 and Properties ,Production - Nanofibers ,Nanofibers trospunElec of Application Functional , T.Lin and ,X.Wang,J.Fang 3.
2011. ,InTech ,Applications Functional
 ,Production - Nanofibers ,Nanofibers Electrospun of cationAppli Functional , Lin Tong and ,Wang Xungai ,Fang Jian 4.
2011. ,InTech ,Applications Functional and Properties
2004. 1152-1170, 14, ,terialMa Advanced ,Nanofibers of Electrospinning ,Y.Xia ,D.Li 5.
 phenomena fascinating Some , B .Wu and , X.Huang ,S.Tan 6.
 electrospun of applications and pocesses electrospinning in
2007. 1330-1339, 56, ,Int Polym,nanofibers
 ,nanofibers gelatin of characterization mechanical and ningElectrospin ,T.Lim ,C .Ramakrishna , S.Zhang ,,Z .Huanga 7.
2004. 5368,–5361 ,15,Polymer
 ,formic–gelatin from prepared nanofiber gelatin of terizationCharac , Y.Park , I.Um , Ki.Lee ,K .Gang , D.Baek ,C .Ki 8.
2005. 5094-5102, ,14,Polymer
 Electrospinning ,V.Turab ,T .Malutana , I.Mindru ,T.Mindru 9.
2007. 3638, – 3633 ,11,Materials Advances and tronicsOptoelec of Journal ,solutions gelatin concentration high of
2911- 8, ,Polymer ,nanofibers gelatin electrospun the of ingCrosslink ,S.Ramakrishna ,Z.Huang ,J.Venugopal ,Z.Zhang 10.
2006. 2917,
 , B.Hady-El Abd ,E.Saad ,A.Dewany ,A.Waley ,A.Oraby 11.
2013. 534-540, ,9,Research Sciences pliedAp of Journal ,Diameters Fiber and Morphology on trationConcen Gelatin of Effect :Nanofibers Gelatin Electrospun
 on parameters Affecting ,Altay Filiz ,Terzi .Pinar ,O .Nagihan 12.
 electrospun of characterization and process electrospinning
2014. 19-26, 39, ,nanofibers gelatin
2013. 2511-2522 ,10,PMC ,neeringengi tissue in Neoproteoglycans ,R .Linhardt ,A.Weyers 13.
1414نانوالیاف در پزشکی، paper/ir.nano.edu://http387/ ، .1396/08/29
2014 19-26, ,39,Hydrocolloids Food,nanofibers tingela electrospun of characterization and process trospinningelec on parameters Affecting ,A.Filiz ,T.Pınar ,O.Nagihan 15.
 to Introduction ,J .Vyvyan ,G .Kriz ,G .Lampman ,L.Pavia 16.
2008. ,Learning Cengage ,spectroscopy
Nanofiber Electrospun Gelatin of Morphology on Study 17.