دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1397، صفحه 1-66 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر عوامل ساختاری پارچه های پشم-پلی استر بر مقاومت سایشی

صفحه 5-10

مرضیه دارایی؛ ارزو زارع؛ دکتر محسن هادیزاده


بررسی اثر ضد باکتری زخم پوش عمل آوری شده با عصاره حنا

صفحه 19-23

احمد صفامهر؛ لاله قاسمی مبارکه؛ پوراندخت گلکار؛ افسانه ولی پوری