بررسی تأثیر تراکم تاری، تراکم پودی و نمره نخ خاب بر خصوصیات مکانیکی و تغییرات ساختاری فرش ماشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کنترل کیفیت شرکت فرش شیخ صفی

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

فرش، نوعی منسوج است که از سه قسمت مجزا یعنی نخ­های تار، پود و نخهای لایه سطحی (خاب) تشکیل شده است . نخ­های تار و پود
زمینه فرش را بوجود آورده و ازطرفی سطح خارجی فرش را نخ­های خاب عمود بر سطح زمینه تشکیل می­دهند. در این تحقیق ارتباط
پارامترهای ساختاری فرش ماشینی شامل نمره نخ خاب و تراکم­های تاری و پودی با خصوصیات مکانیکی آن شامل برگشت­پذیری در
اثر بارگذاری دینامیکی وتغییرات ضخامت در اثر بارگذاری استاتیکی و در نهایت تغییرات جرمی نمونه در آزمایش شبیه­سازی پاخوردگی
مورد بررسی قرارگرفت. براین اساس نمونه­های مختلف بااستفاده از نخ خاب اکریلیک با نمره 18 و 33 سه لای متریک، تراکم­های
تاری 1200و 700در متر و تراکمهای پودی 3000،2550و 3500پود در متر بافته شد. نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری دینامیکی
نشان­دهنده تاثیر پارامترهای مورد بررسی، برروی میزان فشردگی نمونه­ها در بارگذاری دینامیکی بود؛ به گونه­ای که فشردگی نهایی
نمونه­ها بین 40/16درصد و 23/97درصد بود. در آزمون شبیه سازی پاخوردگی پایین­ترین میزان تغییرات جرمی مربوط به نمونه
تولید شده با بالاترین تراکم تاری و پودی بود و در حالت­های مشابه از نظر تراکم تاری و پودی، کاهش جرم بیشتر مربوط به نمونهها با
ضخامت اولیه بیشتر و نمره نخ خاب ضخیم­تر بود. در نهایت با استفاده از روش آنالیز واریانس تفاوت بین نتایج در سطح اطمینان 95
درصد مورد بررسی قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of warp density, weft Density, and count of pile yarn on mechanical properties and structural variations of face to face woven carpets

نویسنده [English]

  • Bahareh Shahriyari 1
1 Quality control manager of Sheikh Safi Isfahan Carpet Co
چکیده [English]

Machine-woven carpets are pile fabrics. Warp and weft yarns are used for making the backing surface an
piles (i.e., upright loops or strands of yarns) are covering the upper surface of carpets. In this study, the relations
between structural parameters of machine-woven carpets namely weft and warp yarns density, pile
yarns count and kind of warp yarn denting with recovery after dynamic loading, thickness variation in static
loading and finally the mass variation during the hexapod walker carpet tester were evaluated. Two pile yar
counts (i.e. 18/3 Nm and 33/3 Nm), two levels of warp density 700 and 1200 per meter, two kind of dentin
of warp yarn (i.e. one and two warp yarns per dent), and three levels of weft density (i.e., 2550,3000, and 350
per meter) were used to produce the samples. The results showed that the highest value of compressibility
in dynamic loading was varied between 40.16% and 23.97%. The lowest value of mass variation in tetrapod
walker testing was obtained in sample woven with highest value of warp and weft density. Moreover, b
increasing the count of pile yarn and the initial thickness of sample, the mass reduction was increased accordingly
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Face to Face Carpet
  • Static and Dynamic Loading
  • Hexapod Walker Carpet Tester
  • Recovery
  • Compressibility