بررسی تأثیر تراکم تاری، تراکم پودی و نمره نخ خاب بر خصوصیات مکانیکی و تغییرات ساختاری فرش ماشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کنترل کیفیت شرکت فرش شیخ صفی

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

فرش، نوعی منسوج است که از سه قسمت مجزا یعنی نخ­های تار، پود و نخهای لایه سطحی (خاب) تشکیل شده است . نخ­های تار و پود
زمینه فرش را بوجود آورده و ازطرفی سطح خارجی فرش را نخ­های خاب عمود بر سطح زمینه تشکیل می­دهند. در این تحقیق ارتباط
پارامترهای ساختاری فرش ماشینی شامل نمره نخ خاب و تراکم­های تاری و پودی با خصوصیات مکانیکی آن شامل برگشت­پذیری در
اثر بارگذاری دینامیکی وتغییرات ضخامت در اثر بارگذاری استاتیکی و در نهایت تغییرات جرمی نمونه در آزمایش شبیه­سازی پاخوردگی
مورد بررسی قرارگرفت. براین اساس نمونه­های مختلف بااستفاده از نخ خاب اکریلیک با نمره 18 و 33 سه لای متریک، تراکم­های
تاری 1200و 700در متر و تراکمهای پودی 3000،2550و 3500پود در متر بافته شد. نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری دینامیکی
نشان­دهنده تاثیر پارامترهای مورد بررسی، برروی میزان فشردگی نمونه­ها در بارگذاری دینامیکی بود؛ به گونه­ای که فشردگی نهایی
نمونه­ها بین 40/16درصد و 23/97درصد بود. در آزمون شبیه سازی پاخوردگی پایین­ترین میزان تغییرات جرمی مربوط به نمونه
تولید شده با بالاترین تراکم تاری و پودی بود و در حالت­های مشابه از نظر تراکم تاری و پودی، کاهش جرم بیشتر مربوط به نمونهها با
ضخامت اولیه بیشتر و نمره نخ خاب ضخیم­تر بود. در نهایت با استفاده از روش آنالیز واریانس تفاوت بین نتایج در سطح اطمینان 95
درصد مورد بررسی قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of warp density, weft Density, and count of pile yarn on mechanical properties and structural variations of face to face woven carpets

نویسنده [English]

  • Bahareh Shahriyari 1
1 Quality control manager of Sheikh Safi Isfahan Carpet Co
چکیده [English]

Machine-woven carpets are pile fabrics. Warp and weft yarns are used for making the backing surface an
piles (i.e., upright loops or strands of yarns) are covering the upper surface of carpets. In this study, the relations
between structural parameters of machine-woven carpets namely weft and warp yarns density, pile
yarns count and kind of warp yarn denting with recovery after dynamic loading, thickness variation in static
loading and finally the mass variation during the hexapod walker carpet tester were evaluated. Two pile yar
counts (i.e. 18/3 Nm and 33/3 Nm), two levels of warp density 700 and 1200 per meter, two kind of dentin
of warp yarn (i.e. one and two warp yarns per dent), and three levels of weft density (i.e., 2550,3000, and 350
per meter) were used to produce the samples. The results showed that the highest value of compressibility
in dynamic loading was varied between 40.16% and 23.97%. The lowest value of mass variation in tetrapod
walker testing was obtained in sample woven with highest value of warp and weft density. Moreover, b
increasing the count of pile yarn and the initial thickness of sample, the mass reduction was increased accordingly
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Face to Face Carpet
  • Static and Dynamic Loading
  • Hexapod Walker Carpet Tester
  • Recovery
  • Compressibility
.1 کفپوشهای نساجی، ویژگیها،10753، شماره استاندارد ملی ایران، چاپ اول.
 The ,”carpet of physics The” ,Wood .J.E & ,Carnaby .A.G 2.
 90,–71 .pp 1998, 80, .Vol ,Institute Textile the of Journal
1998.
 494,–488 .pp .101,Vol ,Institute Textile the of Journal .iorbehav compression carpet pile cut of verification perimentalex An “,Shamsi .M & ,Najar Shaikhzadeh .,S ,Dayiary .M 3.
2010.
 recovery and deformation The” ,Hersh .P.S &.,Sheikh-El .A 4.
 The :Manchester analysis theoretical A :carpets pile-cut of
جدول .5 تغییرات جرم نمونه ها در آزمون هگزاپاد
کد نمونه 1B 2B 3B 4B 5B 6B
تغییرات جرم)درصد( 0/11 0/33 0/37 0/33 0/19 0/20
.159-180.pp ,Institute Textile
 67, ,Journal Research Textile .carpet polypropylene of tiesproper Resilience .)1997 (.P ,Kiekens & .,L ,Vangheluwe 5.
676.–671
.6 ســیما رحیمزاده، سعید شیخ زاده نجار و سید محمد عترتی، بررسی تاثیر فرایند
فریز بر خواص فشارپذیری فرش ماشینی تحت بار استاتیکی، دهمین کنفرانس ملی
مهندسی نساجی ایران، .1395
.7 ســیدمحمود طباطبایی هنزایی ،*1محمد قانع 1،حســین حسنی 1،علی زینل
همدانی، بررسیوشناساییعواملمؤثربرطولعمرفرش، مجله علوم و فناوری، سال
.1393
 by Loading Static after Carpet Pile Cut of Behavior coveryRe the for Approach Analytical An “,Ghane .M and Jafari .S 8.
2016. ,polymers and Fiber ,”Models Mechanical
 static after carpets pile-cut of behavior recovery the on dationdegra UV of effect The” ,Moezzi .M & Ghane .M ,Jafari .S 9.
27,2016. .Vol,Institute TheTextile of Journal The ,”loading
 radiation UV of effect the of Analysis “ ,Ghane .M & Jafari.S 10.
 loading static after carpet pile of properties recovery the on
 Journal The ,”modeling viscoelastic and analytical through
2017. , .20Vol ,Institute Textile The of
1111سید زهرا مرتضی حسینی، سحر عبدالملکی، محمد حسینی، بررسی عوامل مؤثر بر
پرزدهی فرش ماشینی اکریلیکی، مجله صنعت نساجی کهن، سال .1390
1212حسین شیخی، دکتر شــیخ زاده نجاز، دکتر محمد عترتی، تاثیر نسبت مخلوط
الیاف اکریلیک بر خواص فشار پذیری فرش ماشینی، پایان نامه کارشناسی ارشد
سال .1387
1313منصور دیاری، دکتر شیخ زاده نجار، دکتر مصطفی شمسی، تحلیل رفتارفشارپذیری
پرز درفرشهای پرزبریده، پایان نامه دکتری، سال .1387
 the on Investigation and Study A” ,Sharzehee.M ,Mirjalili.A.S 14.
 of Properties the on Loading Dynamic and Static of Influence
 ,” Loading Static of Effect The −) I (Carpet Persian Handmade
.139-145.pp 2005, .2,No .6,Vol ,Polymers and Fiber
1515کفپوشهای نســاجی، روش تعیین کاهش ضخامت تحت اثر بار متحرک، ،890
شماره استاندار ملی ایران
1616کفپوشهای نساجی، روش تعیین ضخامت تحت اثر بار ثابت، ،895 شماره استاندارد
ملی ایران.
 woven of behavior Resilience” ,DalciKocer .S ,Korkmaz .Y 17.
 ,“loading static term-long and short under carpets acrylic
2010. 236-241, .pp.101,Vol .,Institute Textile the of Journ