مشخصه های مختلف مانتو دانشگاهی و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر انتخاب افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 841568311

چکیده

شناخت معیارها و مشخصه‌هایی که برای پوشاک دانشجویی می‌توانند مهم و از درجه اهمیت بالاتری برخوردار باشند، همیشه یکی از دغدغه‌های نه‌تنها دانشجویان بلکه مدیران و مسئولین دانشگاه است که با درجات متفاوت، در محیط‌های علمی دانشگاه‌های داخلی و همچنین خارجی به طریق صریح و شفاف و در قالب آیین‌نامه‌ها و مقررات و یا غیرصریح به صورت توصیه‌ها، نمود پیدا کرده است. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر و مهم در انتخاب مانتو دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته ‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش استفاده از روش توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور ابتدا پرسشنامه به روش گروه های متمرکز تهیه گردید. در مرحله بعد، 116 نفر با میانگین سنی 22 سال به صورت تصادفی انتخاب، و پرسشنامه‌ها توسط دانشجویان کامل شدند. اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه افراد، گردآوری و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد مهمترین ویژگی‌های مانتو برای دانشجویان راحتی و تن‌خور آن است و عواملی مانند مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و نوع پوشش دانشجویان می‌تواند بر انتخاب مانتو تاثیرگذار باشد. همچنین این پژوهش نشان داده است خانم ها برای انتخاب و خرید مانتو خود سه عامل اصلی در تصمیم گیریشان نقش اساسی و مهم را ایفا می کند که عامل اول توصیف کننده رفتارهای خرید، عامل دوم توصیف کننده معیار تزیین و تظاهر و عامل سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Different factors of university manteau and their way of influencing people’s choices

نویسندگان [English]

  • Anis Mohammadi
  • Afsaneh Valipouri
Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Postal code: 8415683111, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Determining criteria and characteristics used for evaluation of manteau is always one of the concerns of students,
administrators and university officials. The purpose of this study was to identify apparel characteristics
and personal values affecting the manteau selection considered by female students of Isfahan University of
Technology. To this end, a questionnaire was developed based on the input of the focus group participants.
Then, 116 individuals with the age average of ~22.5 years were randomly selected to fill the questionnaires.
The collected data and information were analyzed using statistical descriptive and factor analyses. The results
showed that factors such as education level (BSc., MSc., and Ph.D.), type of clothing style (chador, manteau)
and marriage status (single, married) had more impacts on the manteau selection criteria (i.e., design, mode,
price, comfort, fitness, brand, color, shopping, tightness, height, material). According to responses of the participants,
the main manteau characteristics were found to be comfort and fitness. The key factors affecting
decisions concerning manteau shopping include shopping behaviors, decoration & style and suitability &
adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clothing
  • factor analysis
  • fitness
  • comfort
  • manteau