ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی نساجی

2 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مطالعه، نحوه گسستگی درزها در برابر نیروهای کششی مورد بررسی قرار گرفته است تا به عنوان راهنمایی برای طراحی دوخت با
هدف بهبود کارایی درز مورد استفاده قرار بگیرد. برای این منظور، استحکام درز پارچه های متداول برای مصارف پوشاک مورد ارزیابی قرار
گرفته است. پارچه ها از لحاظ تراکم، وزن و نمره نخ های تار و پود متفاوت هستند. نمونه های آزمایش براساس متغیرهای مختلف دوخت
مانند نوع دوخت، تراکم دوخت و جای درز آماده سازی شدند. استحکام درز توسط دستگاه سنجش رفتار کششی پارچه اندازه گیری شد.
پس از پاره شدن درز، از نمونه ها عکس گرفته شد تا نحوه پارگی و علت آن مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که
براساس سفتی ساختمان پارچه و متغیرهای دوخت، برهم کنش بین پارچه و نخ دوخت متفاوت است و در نتیجه سه حالت پارگی درز
بدست می آید. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، بررسی ساختمان پارچه قبل از طراحی دوخت برای انتخاب متغیرهای مناسب
دوخت و بهبود کارایی درز سودمند است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Seam Behavior against Tensile Loads

نویسندگان [English]

  • Neda Naime 1
  • Fatemeh Mousazadegan 1
  • Masoud Latifi 2
1 Amirkabir University of Technology- Textile Engineering Department
2 Professor, Amirkabir University of Technology, Textile Engineering Department
چکیده [English]

In the present study, the seam failure mechanism as a function of tensile loads is investigated in more details in ord
to be used as a guide for the seam design to improve the seam performance. To this end, the seam strength of various
common clothing fabrics was examined. The fabrics were different in terms of density, weight and yarn count. The
samples were prepared with various sewing parameters such as stitch type, stitch density, and seam allowance. The
seam strength was measured by a tensile testing machine. After the seam rupture, some photos were taken to inspect
the reason for the seam failure. The results showed that based on the fabric tensile strength and sewing parameter
the interaction between fabric and sewing thread may differ and lead to three seam break mechanisms. It was found
that the inspection of the fabric structure before seam design is beneficial for the correct selection of the sewing parameters
and enhancing the seam efficiency.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seam Failure
  • Seam Slippage
  • Sewing Thread
  • Stitch Density
  • Stitch Type