ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی نساجی

2 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مطالعه، نحوه گسستگی درزها در برابر نیروهای کششی مورد بررسی قرار گرفته است تا به عنوان راهنمایی برای طراحی دوخت با
هدف بهبود کارایی درز مورد استفاده قرار بگیرد. برای این منظور، استحکام درز پارچه های متداول برای مصارف پوشاک مورد ارزیابی قرار
گرفته است. پارچه ها از لحاظ تراکم، وزن و نمره نخ های تار و پود متفاوت هستند. نمونه های آزمایش براساس متغیرهای مختلف دوخت
مانند نوع دوخت، تراکم دوخت و جای درز آماده سازی شدند. استحکام درز توسط دستگاه سنجش رفتار کششی پارچه اندازه گیری شد.
پس از پاره شدن درز، از نمونه ها عکس گرفته شد تا نحوه پارگی و علت آن مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که
براساس سفتی ساختمان پارچه و متغیرهای دوخت، برهم کنش بین پارچه و نخ دوخت متفاوت است و در نتیجه سه حالت پارگی درز
بدست می آید. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، بررسی ساختمان پارچه قبل از طراحی دوخت برای انتخاب متغیرهای مناسب
دوخت و بهبود کارایی درز سودمند است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Seam Behavior against Tensile Loads

نویسندگان [English]

  • Neda Naime 1
  • Fatemeh Mousazadegan 1
  • Masoud Latifi 2
1 Amirkabir University of Technology- Textile Engineering Department
2 Professor, Amirkabir University of Technology, Textile Engineering Department
چکیده [English]

In the present study, the seam failure mechanism as a function of tensile loads is investigated in more details in ord
to be used as a guide for the seam design to improve the seam performance. To this end, the seam strength of various
common clothing fabrics was examined. The fabrics were different in terms of density, weight and yarn count. The
samples were prepared with various sewing parameters such as stitch type, stitch density, and seam allowance. The
seam strength was measured by a tensile testing machine. After the seam rupture, some photos were taken to inspect
the reason for the seam failure. The results showed that based on the fabric tensile strength and sewing parameter
the interaction between fabric and sewing thread may differ and lead to three seam break mechanisms. It was found
that the inspection of the fabric structure before seam design is beneficial for the correct selection of the sewing parameters
and enhancing the seam efficiency.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seam Failure
  • Seam Slippage
  • Sewing Thread
  • Stitch Density
  • Stitch Type
 seam of mechanism the of aspects Some .,S Galuszynski 1.
1985 425-433, 76, .,Ins .Text .J ,fabrics woven in slippage
 seam :II Part .properties ply different of Seams .,J Amirbayat 2.
1993 31-38, 84, .,Ins .Text .J ,strength
 Sewability ,Rathee.P and .G.T Singh .,S Chand .,K.B Behera 3.
1997 128-140, 9, .,Tech .Sc .Cloth .J.Int ,denim of
 of Impact .,K.A Karmakar and .M Sikka .,A Mukhopadhyay 4.
 ,fabric suiting of properties tensile seam the on laundering
2004 394-403, 16, .,Tech .Sc .Cloth .J.Int
 Manich and .L.D.M Carvalho .,M.J Lucas .,L.A.R Miguel 5.
 seam of optimization the considering design Fabric .,M.A
2005 225-231, 17, .,Tech .Sc .Cloth .J.Int ,slippage
 strength seam the of analysis The .,S Stanys and .V Jonaitiene 6.
 sewing textured-jet-air PTFE-PES the of characteristics
2005 264-271, 17, .,Tech .Sc .Cloth .J.Int ,threads
 .J.Int ,assembly textile of behavior tensile the upon rameterspa sewing of Influence .,A Dogui and .B.S Amar .,S Gribaa 7.
2006 235-246, 18, .,Tech .Sc .Cloth
 s’seam the on Investigation .H Petrov and .D.G Krasteva 8.
 20, .,Tech .Sc .Cloth .J.Int ,fabrics light of sewing by quality
2008 57-64,
 Characterization .,V.R Gowda Mahendra and .M Bharani 9.
 with fabric blend PC of slippage seam and strength seam of
 7-14, 1, .,Sci.Rec.J.Res ,finish and structure woven plain
2012
 seam lockstitch of Analysis .,A Greszta and .I Frydrych 10.
480- 28, .,Tech .Sc .Cloth .J.Int ,efficiency its and strength
2016 491