تولید نانوالیاف پوسته-مغزی پلی یورتان- کیتوسان و پلی یورتان-پلی اتیلن اکساید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران،‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی،‌دانشکده‌فنی‌و‌مهندسی‌واحد‌تهران‌جنوب،‌گروه‌مهندسی‌نساجی،‌صندوق‌پستی‌17776-13651

2 رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی41635‐3756

چکیده

در این مقاله تهیه و خصوصیات نانوالیاف کامپوزیتی پوسته – مغزی پلی یورتان به عنوان هسته و کیتوسان / پلی اتیلن اکساید به عنوان پوسته به روش الکتروریسی تهیه شده است. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل ساختار نانوالیاف پوسته – مغزی را بوضوح نشان داده است. گروه های عاملی پلی یورتان، کیتوسان / پلی یورتان، کیتوسان / پلی اتیلن اکساید توسط طیف سنجی فوریه (FTIR) نشان داده شده است. ساختار کریستالی و رفتار حرارتی الیاف پلی یورتان و کیتوسان / پلی اتیلن اکساید توسط آنالیز XRD و DSC نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparation of Polyurethane (core) and chitosan/poly (ethylene oxide) (shell) composite nanofiber

نویسندگان [English]

  • Laleh Maleknia 1
  • Mandana Dilamian 2
  • Amir Houshang Hekmati 1
1 Tehran, Islamic Azad University, Faculty of Engineering and Engineering, Tehran, South, Department of Textile Engineering
2 Department of Textile Engineering, Faculty of engineering, Guilan University, Guilan, Iran
چکیده [English]

This paper reports the preparation and characterization of functional core-shell composite nanofibers obtained by coaxial electrospinning of polyurethane (PU) as the core and chitosan or poly (ethylene oxide) (PEO) as the shell. Scanning electron microscopy (SEM) micrographs confirmed the formation of core-shell nanofibers. The functional groups of the polymers were identified by Fourier transform infrared (FT-IR) spectra. The crystalline structure and thermal behavior of the core-shell nanofibers were detected by X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC), respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core-shell
  • Electrospining
  • Nanofiber
  • Polyurethane
  • Chitosan