بررسی اثر عوامل ساختاری پارچه های پشم-پلی استر بر مقاومت سایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

مقاومت سایشی پارچه یکی از خصوصیات مهم و تأثیرگذار بر کیفیت کالای نساجی است. افزایش مقاومت سایشی پارچه قابلیت استفاده و کیفیت آن را افزایش داده و برعکس کاهش مقاومت سایشی موجب ایجاد پرز و فرسودگی زود هنگام پارچه می‌گردد. همچنین مقاومت سایشی پارچه بر دوام محصول نهایی و قابلیت کاربرد پارچه مؤثر می‌باشد. در این پژوهش، اثر طرح بافت و درصد مخلوط الیاف نخ‌های پود و تراکم پودی پارچه‌های پشم- پلی‌استر بر مقاومت سایشی بررسی شده است. بر این اساس پارچه‌های پشم- پلی‌استر از چهار درصد مخلوط الیاف پشم- پلی‌استر در نخ‌های پود، سه طرح بافت و سه تراکم متفاوت مورد استفاده در صنعت تولید شدند. کاهش وزن برای تمامی نمونه‌های ساییده شده برای چهار دور متفاوت (5000، 7500، 10000 و 15000) توسط آزمون سایش مارتیندل ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان داد که، در پارچه‌هایی با ساختار درهم روی بیشتر تار و پود، مقاومت سایشی پارچه افزایش می‌یابد و بافت تافته بیشترین مقاومت سایشی را نسبت به سایر بافت‌ها دارا بود. پارچه‌های بافته شده از درصد بیشتر الیاف پشم، مقاومت سایشی کمتری نسبت به پارچه های بافته شده از الیاف با درصد بیشتر پلی‌استر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of Structural Parameters on Abrasion Resistance of Wool/Polyester Fabrics

نویسنده [English]

  • arezoo zare
چکیده [English]

Abrasion resistance is one of the important properties of textile fabrics which affects their quality and durability. Higher abrasion resistance improves the usability and quality of fabrics. Fabrics with low abrasion resistance generally pill and show early fatigue. This study evaluates the effect of blended fibers percentage, weave type and yarn weft density of wool/polyester blended fabrics on the abrasion resistance. The fabrics were produced from four different blend proportions, three different weave type and three different weft density common in textile industry. The abrasion resistance of the fabrics was evaluated according to their mass loss ratio after four different cycles (5000, 7500, 10000, 15000) using the Martindale Abrasion testing device. The results indicated that a high degree of interlacing increases the abrasion resistance of the woven fabrics (i.e., the plain fabric had the highest abrasion resistance among all). The abrasion resistance of the fabrics increased proportionally by increasing the polyester fibers percentage in the blended fabrics.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • abrasion resistance
  • weave type
  • blended polyester and wool fiber
  • weft density
  • abrasion cycle
. ,LLC Press CRC and Limited lishingPub Woodhead ,Textiles of Testing Physical .,P .B ,Saville 1.
123.D ASTM .Textiles to Relating nologyTermi Standard .Materials Testing for Society American 2.
 Textile the of Journal ,Fabrics Worsted Range A Of tiesProper Physical Some .,L .S ,Andersona .,G .D ,Feathera 3.
1967. 242-250, ,(6)58 ,Institute
 Of Characteristics Abrasion On Parameters Structural ingVary Of Influence .,B ,Özipek .,E ,Önder .,F ,Kalaoğlu 4.
 Research Textile ,Fabrics Blended Polyester/Wool 50/50
 2003. 980-984, ,(11)73 ,Journal
 Tensile About Investigation An .,S ,Ulku .,S ,Omeroglu 5.
 Spun-Ring Compact And Conventional From Made ricsFab Woven Of Properties Abrasion And Pilling ,Strength
 39-42, ,(1)15 ,Europe Eastern in Textiles & Fibres ,Yarns
 2007.
 Characteristics Abrasion And Performance Pilling .,Y ,Can 6.
 Ring And End-Open From Made Fabrics Weave-Plain Of
 ,(1)16 ,Europe Eastern in Textiles & Fibres ,Yarns Spun
 2008. 81-84,
 Fabric Of Influence .,M ,Topalbekiroğlu .,K .H ,Kaynak 7.
 Woven Of Property Resistance Abrasion The On Pattern
 66, ,(1)16 ,Europe Eastern in Textiles & Fibres ,Fabrics
2008.
 Resistance-Abrasion the .,S .A ,Ferguson .,M. H ,Elder 8.
 ,(7)60 ,Institute Textile the of Journal ,Tester Abrasion torAccelero the by Determined as Fabrics Woven Some of
1969. 251-267,
 .R ,Miguel .,M .R ,Saurí .,d .D .M ,Castellar .,M .A ,Manich 9.
 Blended and Wool of Kinetics Abrasion .,A ,Barella .,L .A
2001. 469-474, ,(6)71 ,Journal Research Textile ,Fabrics
 chenille of resistance abrasion the on length pile of fectef the on study experimental An .,I ,Ilhan .,O ,Babaarslan10.
2005. 96, ,Institute Textile the of Journal ,fabric
r the on Abrasion of Effect .,D ,Petrulis .,I ,Padleckienė 11.
 50-54 17, ,Europe Eastern in TEXTILES & FIBRES ,ricsFab Coated-Breathable of Loss Mass & Permeability
,2009.
 Air and Resistance Abrasion :I Part .Yarns Fancy with ricsFab Woven of properties Use-End the of Analysis rableCompa .,M ,Barburski .,A ,Ragaišienė .,E ,Kumpikaitė12.
 ,(3)18 ,Europe Eastern in Textiles & Fibres ,Permeability
2010. 56-59,
 Fabrics Woven of Properties Use-End the of Analysis bleCompara .,M ,Barburski .,A ,Ragaišienė .,E ,Kumpikaitė13.
 ,Mass and Resistance Abrasion :II Part .Yarns Fancy with
2010. 43-45, ,(4)18 ,Europe Eastern in Textiles & Fibers
1414ســازمان ملی اســتاندارد ملی ایران، روش تعیین مقاومت سایش پارچه به روش سایش
مارتیندل، بخش چهارم، ارزیابی تغییرات ظاهری، چاپ اول، استاندارد ملی ایران شماره
.1521-4-1371