بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ برند (مطالعه موردی: ال سی وایکیکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجیو پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائم شهر، ایران

چکیده

امروزه برندها در بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان راه یافته‌اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آن­ها هستند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق هدف بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ی برند می‌باشد. از لحاظ هدف کاربردی، روش گردآوری داده‌ها توصیفی و نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده می‌باشد. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه‌های ال سی وایکیکی استان مازندران است. حجم جامعه از رابطه کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب با پرسشنامه استاندارد پنج طیف لیکرت اطلاعات جمع‌آوری گردید. برای تأیید اعتبار پرسشنامه و از آلفای کرونباخ استفاده شد. سنجش پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 813/0 برای پرسشنامه روایی و پایایی تأیید گردید. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده‌ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از آزﻣـﻮن ﻫـﺎی ﻛﻠﻮﻣـﻮﮔﺮوف- اﺳـﻤﻴرنوف و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﺋﻴﺪی و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری، از نرم‌افزارهای SPSS22 وISREL8.54 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصه رنگی البسه تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد. شخصیت برند و هویت برند در رابطه رنگ البسه بر وفاداری مشتریان نقش میانجی‌گری جزئی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Clothes Color Indicators on Customers Loyalty, Mediated by the Brands Character and Credibility (Case study: LC Waikiki of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • PEIMAN VALIPOUR 1
  • Maryam Shekarchi 2
1 Dean of Textile and Apparel Engineering Department
2 Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr branch , Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Nowadays, brands influence various aspects of life and sometimes even represent our ways of life and culture. In this research, we investigate the impact of color index in clothes on customer loyalty by considering the mediation role of the brand character. A descriptive data collection and random sampling method were used in the statistical population of the customers of LC.Waikiki stores in the Mazandaran province. Following the Cochran formula, 384 customers were randomly selected as the sample population and asked to answer a Likert Scale standard questionnaire (a five point scale). The Cronbach's Alpha Coefficient of 0.813 was calculated which confirmed the validity and reliability of the questionnaires. SPSS22 and LISREL8.54 software were used for data analysis of the KolmogorovSmirnov, and Kaiser-Meyer-Olkin tests.  The results indicate that the clothes’ color has a direct and meaningful effect on the customer loyalty. However, it is observed that the brand’s character and identity in relation to the clothes’ color, play a minor mediation role in the customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • color
  • color psychology
  • customer loyalty
  • brand identity
  • brand character
. ,Press Books Hand :Resource Color TONEPAN A :Meanings & Messages - Color .,L ,Eiseman 1.
 ,Publishers Rockport :Harmony Color .,M .B ,Whelan 2.
1994.
.3 چمنکارک،. قاسم پور ل،. بحرانهای برند و رفتار مصرفکنندگان. فصلنامه برند، ،4 .1389
 .Res .Text Clothing .lifestyle' consumers female to latedre criteria selection Apparel .,F .M ,Drake .,L .N ,Cassill 4.
1987. 20-28, ,(1)6 .,J
.5 حمیداوی ع،. کاربرد روانشناسی رنگ در بازاریابی و تاثیر آن بر موفقیت تبلیغات و طراحی
برند. کنفرانس بینالمللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، .1393
.6 زندمهر م،. رنگها و کاربرد آن در بازاریابی، .1391
.7 قاسمی م،. احدمطلق ا،. کاربرد روانشناسی رنگ در بازاریابی و تبلیغات و تأثیر آن بر موفقیت
طراحی برند. )کارشناسی ارشــد مدیریت بازرگانی بین الملل(، دانشگاه پیام نور واحد ری،
دانشگاه پیام نور، .1394
.8 حدادیان ع،. کاظمی ع،. فیض احمدی ش،. بررسی اثر هویت‌یابی مشتری با برند بر وفاداری
به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده، مورد مطالعه: هتل پنج ستاره همای
مشهد. تحقیقات بازاریابی نوین، 6)2(، ،92-75 .1395
 ,Steenkamp .,L .D ,Alden .,V ,Ramaswamy .,R ,Batra 9.
 and local brand of Effects .,S ,Ramachander .,E .B- .J
 .J ,developing in attitudes consumer on origin nonlocal
2000. 83-95, ,(2)9 .,Psycho .Consum
1010اســماعیلی دوکی م،. نقوی م،. نقش شــخصیت برند بر رفتار مصرفکننده و موانع موجود
برندسازی، اولین کنفرانس بینالمللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قدرت نظام
جهانی )مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و حسابداری(، تهران، .1394
 of impact The .,S .N ,Rad .,A ,Kazemi .,R .H ,Dolatabadi11.
 ,equity brand through sale product on personality brand
 .Acad .J .Inter ,retailers products Cosmetic :study Case
2012. 294-309, 2,(11) .,Sci Social .Bus .Res
 guide essential An :identity brand Designing .,A ,Wheeler12.
2012. ,Wiley :team branding whole the for
1313ولیپور پ،. آقاجانی ف،. مطالعه اثر ویژگیهای مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم وآقا
)مطالعه موردی: Waikiki LC اســتان مازندران( ، دوره ،6 مجله علوم و فناوری نساجی،
شماره ،4 زمستان ،1396 صفحه .15-27
 .,Res .adver .J .loyalty brand-multi of Model .,J ,Jacoby14.
1971. 25-31 ,(3)11
2004. 253-275, ,(1/2)38 .,ketMar .J .Eur .market banking retail the in loyalty tomercus of model A .,A ,Quintana .,D .J ,Martin .,A ,Beerli15.
 .,Manag .Bus .J .Afr ,Pakistan in loyalty customer fectingaf Factors .,A ,Hasan .,I ,Ali .,W ,Akhter .,S .A ,Abbasi16.
2011. 1167-1174, ,(4)5
1717خوینی ف،. دودانگه س،. افشار پ،. بررسی رفتار فروش اخالقی بر وفاداری با نقش میانجی
رضایت و اعتماد مشتریان بیمه ایران، مطالعات مدیریت و حسابداری، 3)2(، ،84-76 .1396
Company waikiki LC18.
1919دربین م،. ناصحی فر و،. حقیقی کفاش م،. عوامل موثر بر تمایل به خرید محصوالت خارجی
در صنعت پوشاک ) پوشاک ترک در مقابل پوشاک ایرانی(، پایاننامه کارشناسی ارشد، وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه عالمه طباطبایی، .1394
 family to loyalty Consumer .,T .M ,Green .,R .U ,Orth20.
 ,image store of roles The :business family-non versus
 ,(4)16 .,Serv .Consum .Retail .J ,satisfaction and trust
2009. 248-259,
 .Market .J ,personality brand of Dimensions ‘,Aaker .L .J21.
1997. 347-56, 34, .,Res
2222حافظنیا م. ر، سرمد ز،. "مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران: انتشارات سمت،
.1381
2323بشــلیده ک،. "روشهای پژوهش و تحلیل آماری"، مثالهای پژوهشی با SPSS و Amos،
انتشارات دانشگاه شهید چمران، .1392
2424هومن ح،. استنباط آماری در پژوهش رفتاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،
تهران، .1384
2525کالنتری خ،. کتابهای پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، انتشارات
فرهنگ سبز، .1388