بررسی خواص فیزیکی- شیمیایی منسوج کربن فعال تهیه شده از پارچه پنبه‌ای و پلی‌پروپیلن بی‌بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سـازمان پـژوهش‌هـای علمی و صنعتی ایران، تهران

چکیده

 بازیافت ضایعات صنایع نساجی شامل فرآیندهای تبدیل ضایعات به محصولات با ارزش، یکی از رویکردهای مهم جهت حفظ منابع می‌باشد. کربن فعال یکی از مهم‌ترین مواد جاذب برای حذف گازها و بخارات شیمیایی آلاینده است و مصرف آن در سال‌های اخیر افزایش یافته است. نوع ماده اولیه یکی از عوامل مهم است که ویژگی‌های کربن فعال تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.در این تحقیق از ضایعات پارچه پنبه‌ای به‌عنوان ماده اولیه ساخت منسوج کربن فعال با عامل فعال‌ساز اسید فسفریک استفاده شد. ضخامت، سختی خمشی، استحکام کششی و نفوذپذیری هوای نمونه‌های منسوج کربن فعال بصورت مجزا و همراه با لایه‌های پلی‌پروپیلن بی‌بافت اندازه‌گیری و ویژگی‌های شیمیایی منسوج کربن فعال توسط اندازه‌گیری عدد یدی، سطح ویژه BET و حجم حفره‌ها، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف نگاری فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) بررسی شد. منسوج کربن فعال تحت دمای فعال‌سازی 550 درجه سانتی‌گراد، نسبت آغشته‌سازی 75/1، زمان فعال‌ساز 60 دقیقه و نرخ افزایش دمای 6 درجه سانتی‌گراد دارای بیشترین عدد یدی و کمترین سختی خمشی می‌باشد، بازده ابعادی نمونه حاصل شده در محدوده 5/52 و بازده وزنی 9/29 درصد بود. استفاده از لایه پلی‌پروپیلن بی‌بافت سبب افزایش استحکام منسوج کربن فعال شد. نتایج نشان داد، اسید فسفریک واکنش‌گر مناسبی برای فعال‌سازی پارچه پنبه‌ای بوده و قرار دادن منسوج کربن فعال تولید شده بین دو لایه پلی‌پروپیلن بی‌بافت، باعث بهبود خواص فیزیکی می‌گردد. بنابراین منسوج کربن فعال-پلی‌پروپیلن بی‌بافت تهیه شده برای کاربردهای مختلفی مانند ماسک‌های شیمیایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Physic-Chemical Properties of Activated Carbon Fabrics Prepared from Cotton Fabric and Nonwoven Polypropylene

نویسندگان [English]

  • Razieh Salehi 1
  • Fatemeh Dadashian 2
  • Mohammad Abedi 3
1 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, ‏ Iran‏.‏
2
3 Department of Chemical Technologies, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
چکیده [English]

The recycling of textile industrial wastes and converting them to valuable products, is one the most important approaches for resources preservation. Activated carbon is the most commonly used adsorbents for removal of air pollutant gases and chemical vapors. The production of activated carbon highly depends on raw materials or its precursors. In the present study, cotton fabric waste was used as raw material for preparation of activated carbon fabrics using phosphoric acid (H3PO4). The chemical properties of the resulting activated carbon fabric were measured by determination of the iodic number, BET, SEM and XPS analyses. The produced activated carbon fabrics were sandwiched between two layers of nonwoven polypropylene layers and the physical properties were measured. The activation conditions for obtaining the activated carbon fabrics with the highest iodine number and the lowest flexural stiffness were found to be: activation temperature of 550°C, impregnation ratio of 1.75, the activation time of 60 min and the heating rate of 6 °C/min. The dimension yield and weight yield were 52.5% and 29.9%, respectively. The results showed that H3PO4 is an efficient reagent for activation of cotton fabrics. The nonwoven polypropylene layers served to strengthen the sandwich composite. The produced activated carbon sandwiched between poly propylene layers can be used in chemical protective masks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton fabric waste
  • activated carbon fabrics
  • physic-chemical properties
  • nonwoven polypropylene layers
  • Mesoporous structure
a iSmithers,Products Polymeric of Impact mentalEnviron and Assessment Cycle Life .,J .T .Neill’O 1.
 ,2002.Kingdom United.,Publishing
 competition and coexistence their ,fibers natural of tureFu .,BB Jorge .,M Malgorzata .,MT Maria .,KM Ryszard 2.
 .Liq .Cryst .Mol ,century st21 in fibers made-man with
2012. 22,–556,200 .,Cryst
 residue Licorice .,M Soleimani .,NA Kolur .,T Kaghazchi 3.
 for precursor promising A :mixture shell nut-Pistachio and
2010. 74,–368 16, .,Chem .Eng .Ind .J,carbon activated
 Ebrahimi .,HA Ebrahim .,T Kaghazchi .,AH Faramarzi 4.
 Size Pore of Prediction for Model Mathematical A .,AA
2015. 43.–131 202, .,Commun .Eng .Chem ,arationPrep Carbon Activated during Development Distribution
 for Adsorbents Based-Bagasse .,M Soleimani .,N sianAsa .,T Kaghazchi .,SA Mohtashami .,R Kesheh-Asadi 5.
2015. 32,–223 50, .,nolTech .Sci .Sep ,Solutions Aqueous from Recovery Gold
 method heating microwave a of effects The .,A ,Niya-amiAr .,JN Sahu .,WMA Daud Wan .,R Hesas Hoseinzadeh 6.
 agricultural from carbon activated of production the on
2013. 11,–1 100, .,Pyrolysis .Appl .Anal .J,review A :waste
 and Preparation .,S Karaca .,A Gürses .,M Açikyildiz 7.
 wastes plant from carbon activated of characterization
2014. 9,–45 .,198,terMa Mesoporous Microporous ,activation chemical with
 .cloths carbon activated of properties electrical and icalchem-Physico .,AL Cukierman .,PR Bonelli .,ME Ramos 8.
 Colloids,precursor fabric the of nature inherent of Effect
2008. 92,–86 .,324,Asp .Eng .Physicochem A Surfaces
 .Chem ISRN ,Cloths Carbon Activated of plicationsAp Environmental and Development .,AL Cukierman 9.
2013. 9,–25 .,2013,Eng
 of Adsorption .,Le P Cloirec .,C Faur .,H Pignon-Metivier10.
 tools as QSPRs Using :cloth carbon activated onto dyes
 66, .,Chemosphere ,mechanisms adsorption approach to
2007. 93,–887
 Carrott Ribeiro .,S Blacher .,PR Bonelli .,ME Ramos 11.
 properties electrical and chemical-physico on agent vatingacti the of Effect .,L .a Cukierman .,PJM Carrott .,MML
 .Eng .Physicochem A Surfaces Colloids ,precursor losiccellu novel a from developed cloths carbon activated of
2011. 93,–87 378, .,Asp
 activation chemical by Nomex from fibers carbon tivatedAc .,JMD Tascón .,A Alonso-Martínez .,F García-Suárez12.
2004. 26,–1419 .,42,Carbon,acid phosphoric wi
r fibers carbon activated based-rayon and -acrylonitrilepoly of chemistry Surface .,HC Lee .,CY Lee .,YC Chiang13.
 210,–199 101, .,Phys .Chem .Mater ,treatment heat-post
2007.
 and process of Optimization :carbon activated based bersfi cotton Waste .,M Soleimani .,F Dadashian .,E Ekrami14.
 64,–1855 .,15,Ploym Fibers ,characterization product
2014.
 .,AL Cukierman .,PR Bonelli .,JD Gonzalez .,ME Ramos15.
 and physicochemical on conditions process of Effect
 carbon activated based-denim of characteristics electrical
2007. 73,–1167 .,46,Res .Chem .Eng .Ind ,cloths
 knitted rayon-viscose from prepared fibers carbon vatedacti of characteristics the on activators and peraturetem of Effect .,H-C Lu .,C-C Peng .,L-Z Zeng .,I-C Su16.
2012. 21-27, .,13,Polym Fibers,fabrics
 Surface .,X Hao .,J Zhang .,M Li .,X Xu .,G Liu .,R Yang17.
 9 blue acid of properties adsorption and chemistry ,texture
 carbon activated based-bast) .L sativa Cannabis (hemp of
 Biomass .,activation acid phosphoric by prepared fibers
2011. 45,–437 35, .,Bioenergy and
 Pinto .,M Andrade .,M Proença .,AS Bexiga .,AS Mestre18.
 by waste sisal from carbons Activated .,al et .,I Matos .,ML
 paracetamol of Kinetics 3:CO2K with activation chemical
 .Bioresour ,solution aqueous from removal ibuprofen and
2011. 60,–8253 102, .,Technol
 González-García .,T Quiroz-Hernández .,PG González19.
 surface response and design experimental of use The .,L
 activated chemically of synthesis the for methodologies
 .,Technol .Process Fuel ,bamboo from produced carbons
2014. 9,–133 127,
 .,WE Marshall .,IM Lima .,LH Wartelle .,KT Klasson] 20[20.
 cotton and shive flax from carbons Activated .,DE Akin
 chlorinated the for adsorbents environmental as waste gin
 100, .,Technol .Bioresour ,trichloroethylene hydrocarbon
2009. 50,–5045
 biomass lignocellulosic from carbon activated of thesisSyn .,AR Mohamed .,KT Lee .,LC Lau .,N Nor Mohamad21.
 .J,review a—control pollution air in applications its and
2013. 66,–658 1, .,Eng .Chem .Environ
 Kakooei .,A Rashidi .,J Adl .,SJ Shahtaheri .,M Jahangiri22.
 The :nanostructures carbon the on) BTX (xylenes and enetolu ,benzene of adsorption The .,al et .,AR Forushani .,H
 Environ Fresen ,Sciences .parameters different of study
2011. 45,–20,1036 .,Bull
2011. 497-504, 17, .,sorptionAd ,monoliths carbon activated binderless on sorptionad2CO .,al et .,J Albero-Silvestre .,L Giraldo .,D Vargas23.
 textural the in conditions preparation of Influence .,AL tizOr .,V Luz .,MML Carrott Ribeiro .,P Carrott .,JV Nabais24.
 novel a from carbons activated of properties chemical and
2008. 31,–7224 99, .,nolTech .Bioresour .endocarp coffee The :precursor b