کاربرد تانن‌های طبیعی، مصنوعی و ترکیبات کاتیونیک به‌منظور افزایش ثبات شستشویی ابریشم، پشم و نایلون رنگرزی شده با رنگزای اسیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجو

چکیده

در این مطالعه تأثیر عملیات‌های بعدی با استفاده از تانن طبیعی، سینتان و سینتان/ترکیب کاتیونیک بر ثبات شستشویی سه رنگزای اسیدی از سه کلاس رنگزای مختلف بر الیاف پشم، ابریشم و نایلون بررسی گردید. بازده عملیات‌های بعدی روی الیاف رنگ‌شده با رنگزاهای مذکور با کاربرد آزمون شستشویی ISO105CO6 بررسی گردید. نتایج نشان داد که روش عملیات بعدی با تانن طبیعی مؤثرترین روش عملیات بعدی در میان سه روش مذکور بود. عملیات بعدی با سینتان نیز موجب افزایش ثبات شستشویی کالاهای رنگ‌شده گردید و افزودن ترکیب کاتیونیک به کالاهای عمل شده با سینتان سبب افزایش قابل‌توجهی در بازده عملیات بعدی با سینتان گردید. بیشترین افزایش ثبات شستشویی، در مورد رنگزای اسیدی با اندازه مولکولی بزرگ‌تر (رنگزای اسیدی سوپرمیلینگ) به‌دست آمد. همچنین عملیات‌های بعدی بر رنگزای با تعداد گروه سولفونه بیشتر و درنتیجه حلالیت بیشتر، مؤثرتر بودند. در مقایسه بین تأثیر عملیات‌های بعدی بر الیاف مختلف، بیشترین تأثیر بر روی الیاف نایلون رنگرزی شده مشاهده گردید و الیاف پشم و ابریشم به ترتیب در رده‌های بعدی جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Natural and Synthetic Tanning agent and Cationic Compounds for Improvement of Wash Fastness of dyed Silk, Wool and Nylon with Acid Dyes

نویسندگان [English]

  • Mahmudi Feiz 1
  • Zeynab Radfar 2
1 Isfahan university of technology
چکیده [English]

In this work, we studied and compared the effectiveness of three different aftertreatments including full backtan, syntan and syntan/cation process on improvement of wash fastness of three different acid dyes applied on wool, silk and nylon. The effectiveness of the aftertreatments were determined, according to the ISO 105CO6 wash test. The results showed that Aftertreatment with natural tannins gained the highest wash fastness improvement. Although treating dyed samples with syntan improved the wash fastness of dyes, subsequent application of cationic agent enhanced their wash fastness to a great extent. The highest improvement of wash fastness was achieved in the case of acid dye with larger molecular size (supermilling acid dye). In addition, aftertreatments was more effective on acid dye with more sulphonic groups (leveling acid dye) and therefore more solubility. Comparing the results for different fibers, we found that the highest wash fastness improvement was obtained in the case of nylon while aftertreatments on wool and silk were also effective, but to a lesser extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Natural tannin"
  • "Syntan"
  • "Cationic compound"
  • " Wash fastness"
  • "Acid dye"