ارزیابی پایداری نانوذرات صمغ فارسی جهت افزایش استحکام و مقاومت آثار پارچه‌ای سلولزی تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

2 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی پایداری نانو ذرات صمغ فارسی جهت افزایش استحکام و مقاومت پارچههای سلولزی تاریخی در راستای ممانعت از فرایند فرسایش آن‌ها می‌باشد. روش پژوهش، استخراج نانو ذرات صمغ فارسی، بهینه‌سازی آن و اسپری تیمار حاصل، روی نمونههای پارچهای بوده و یک عدد نمونه از هر درصد وزنی جهت مقایسه، تحت پیرسازی رطوبت- دما و نور قرار داده شد. پتانسیل زتای ماده به منظورتاثیر پایداری ماده صورت گرفت. به‌منظور بررسی اسیدیته و ذخیره قلیایی در نمونه‌ها،pH سنجی محلول و نمونه‌های تیمار شده انجام شد. جهت بررسی میزان استحکام و مقاومت نمونه‌های تیمار شده، نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز مقاومت مکانیکی مطالعه گردیدند. نتایج پتانسیل زتا حاکی از پایداری بالای نانو ذرات به میزان بار(mV) 3/25- است و طی گذشت زمان نیز جزء تیمار صمغ نیز حالت یک‌دست و یکنواخت خود را حفظ نموده است. pH سنجی، pH نمونههای تیمار شده قبل و بعد از پیرسازی را در محدوده قلیایی گزارش نمود و pHبه میزان 84/0 تا 92/0 قبل از پیرسازی به 95/0 تا 15/1 بعد از پیرسازی افزایش یافته است. آنالیز SEM، تقویت و ترمیم پیوند شکسته الیاف را گزارش داد. آنالیز مقاومت مکانیکی، افزایش نیروی گسیختگی و تنش کششی را قبل و بعد از پیرسازی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Title: Assessment of Stability in the Nano Particles of Persian Gum for Increase of Resistance in Historical Cellulose Textiles

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Alamdar yazdi 1
  • azam soheilipour 2
1 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, P.O. Box: 89195-741,Yazd, Iran
2 Azad university of tehran
چکیده [English]

The aim of this study is the evaluation of nanoparticles of Persian Gum for reinforcement of historical cellulose textiles to prevent the erosion process. The method of study is based on the extraction of nanoparticles of Persian gum, optimization and spray of substance on the textile samples. One sample of each mass fraction is placed under accelerated aging of humidity - temperature and light for comparison. Zeta potential is computed to study the stability of the treatment, and pH measurement is exploited to evaluate the pH of the proposed approach and the reinforced samples. To evaluate the resistance of the reinforced samples, the samples are studied under SEM test and mechanical resistance analysis. The result of Zeta Potential reports high stability of nanoparticles equal to -25.3 mV. Moreover, the performed experiments show that preserves its steady and uniformity even after time passes. pH Measurement is applied to report the pH of the reinforced samples in alkaline range before and after aging. pH has improved from the range [0.84, 0.92] before aging to the range of [0.95, 1.15] after aging. SEM reported strengthening and repairing the broken fibers. Mechanical resistance analysis showed that the power of failure has been increased, and presented the tensile stress before and after aging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: nanoparticles of Persian Gum
  • Reinforcement
  • Stability
  • Historical Cellulose Textiles
1 سهیلیپور ا،. استحکامبخشی اسناد کاغذی با استفاده از نانوذرات کتیرا، شماره
پتنت داخلی ،86531 .1394
 in stone natural of restoration and Conservation .,H Weber 2.
1985. 15-23, 17, ,nologyTech Preservation for Association the of Bulletin ,europe
 Milani Mohammadzade .,Z RaftaniAmiri .,M Barzegari 3.
 carboxymethyl of effect The .,A Motamedzadegan and .,J
 qualitative the on gum Persian with substitution cellulose
2014. 381-392, 4, .,nolTech .Sci Food .Innovat .Res .J ,mayonnaise of properties
 ,Data Publication-in-Cataloging Congress of Library ,erSpring ,System Polymer Filled of Rheology .,A.V Shenoy 4.
1999. 168, ,US
.5 ســهیلیپور ا،. ارزیابی پتانسیل زتا و سنجش ســایز دیسپرس صمغ فارسی یا
زدو جهت استحکامبخشی آثار سلولوزی تاریخی، دوازدهمین همایش حفاظت
و مرمت اشــیای تاریخی و فرهنگی. تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری، .1395
.6 سهیلیپور ا،. بررســی تغییرات رنگی نانوذرات صمغ فارسی یا زدو در حفاظت
آثار کاغذی تاریخی. دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی،
تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، .1395
2015. 418-426, 6, .,Biosci .J .Int ,polymerbio nano chitosan-Tragacanth by lactoperoxidase of tionStabiliza .,P Nori and .,M Iranpoor .,A Fattahi .,H Nayari 7.
 on alkali of effect The .,S Tse and .,S Duffy .,D.H Burgess 8.
 common The ,fibres cellulosic of stability term-long the
 Burrell the at held conference the of preprints ,ground
1990-1991. 218-223, ,Glasgow ,Collection
 conservation paper for ideas new Exploring .,J Bogaard 9.
 ,Group Specialty Paper and Book the to Presented perPa ,salts calcium of solutions aqueous using treatments
2001. ,June -5May 30 ,Texas,Dallas ,ingMeet Annual th29 Conservation for Institute American
1010بهادری ر،. شیمی آلی، مبانی و کاربرد در حفاظت و مرمت آثار تاریخی، سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری، ،110 .1385
 tragacanth gum from scaffolds fiber nano novel of tionFabrica .,T.M Joghataei and .,H.S Bahrami .,M Ranjbar11.
 In :application dressing wound for) alcohol vinil(poly/
 .Sci .Mater ,properties antibacterial and evaluation vitro
2013. 4935-4943, .,J .Eng
 of Study ,.M Barzegar and .,S Abasi .,M Azizi .,M Fazel12.
 food of features the on oil and glyserol ,Gum tragacanth
97- 34, .,J .Technol .Sci Food ,starch potato on based film
2012. 107,
-si of studies Rheological .,M Kameli and .A Rezaierod13.- 50, .,Sci .Macromol .J ,suspensions tragacanth-lice
2011. 1614,
1414کرامتی م،. نصرتی ششــکل ب،. محبی گرگری ر. و عبــدوس م،. تاثیر ذرات
نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته
شــده از کاغذ باطله-پلیپروپیلن. صنایع چوب و کاغــذ ایران، ،7 ،193-204
.1395
 2-18, 16, ,DC ,Washangton,Congress of Library rectorateDi Preservation ,paper of aging Accelerated .,Ch Shahani15.
1995.
 mechanical and Physical .,M.H Samar and .A.H Amal16.
 4, .,Res .Sci Appl .Arch ,light violet ultra to exposure teraf sheets bagasse bleached and unbleached of properties
 2012. 1363-1371,
 some of effect The .,A Far Arian and .,A Sani .,A Fayyaz17.
 of separation serum of inhibitation on hydrocolloids
2014. 5037-2319, 3, ,Sciences Life in Tendons ,doogh
1818قرایلو د. و مرادده س،. تئوری پتانســیل زتاو چگونگی کارکرد دســتگاه تفرق
نور پویا در اندازهگیری این پتانســیل. فصلنامه، دانش آزمایشــگاهی ایران، ،3
،14-15 .1394
1992. ,Heinemann Butterworth ,tryChemis Surface and Colloid to Introduction .,J.D Shaw19.
2020آریافر ع.ا،. ســامانیان ک. و افشارپور م،. بهینهســازی کربوکسی متیل سلولوز
)CMC )در برابر میکروارگانیسمها با اســتفاده از نانوذرات دیاکسید تیتانیم
به منظور ارتقای کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی، فصلنامه
گنجینه اسناد ملی، ،25 ،116-140 .1394
 coating protective a as nanocomposite dioxide titanium iccellulos New .,H Malekian and .,T.F Rod .,M Afsharpour21.
380- 12, .,Herit .Cult .J ,works art-paper preserving for
2011. 383,
,paper on works artistic and historic of surfaces the on ingcoat Nanocomposite ZnO .,M Afsharpour nd a .S Imani22.
2013. 39-47, 1, .,J .Electron .Herit .Cult .Sci .Restor
 .,H Ahmadi .,A Zargaran .,M Mohammadifar .,S Balaghi23.
 from exudates tragacanth gum of characterization logicalrheo and analysis Compositional .,M Mohammadi and
 25, .,J .Hydrocoll Food ,Astragalus Iranian of species six
2011. 17