ارزیابی پایداری نانوذرات صمغ فارسی جهت افزایش استحکام و مقاومت آثار پارچه‌ای سلولزی تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

2 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی پایداری نانو ذرات صمغ فارسی جهت افزایش استحکام و مقاومت پارچههای سلولزی تاریخی در راستای ممانعت از فرایند فرسایش آن‌ها می‌باشد. روش پژوهش، استخراج نانو ذرات صمغ فارسی، بهینه‌سازی آن و اسپری تیمار حاصل، روی نمونههای پارچهای بوده و یک عدد نمونه از هر درصد وزنی جهت مقایسه، تحت پیرسازی رطوبت- دما و نور قرار داده شد. پتانسیل زتای ماده به منظورتاثیر پایداری ماده صورت گرفت. به‌منظور بررسی اسیدیته و ذخیره قلیایی در نمونه‌ها،pH سنجی محلول و نمونه‌های تیمار شده انجام شد. جهت بررسی میزان استحکام و مقاومت نمونه‌های تیمار شده، نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز مقاومت مکانیکی مطالعه گردیدند. نتایج پتانسیل زتا حاکی از پایداری بالای نانو ذرات به میزان بار(mV) 3/25- است و طی گذشت زمان نیز جزء تیمار صمغ نیز حالت یک‌دست و یکنواخت خود را حفظ نموده است. pH سنجی، pH نمونههای تیمار شده قبل و بعد از پیرسازی را در محدوده قلیایی گزارش نمود و pHبه میزان 84/0 تا 92/0 قبل از پیرسازی به 95/0 تا 15/1 بعد از پیرسازی افزایش یافته است. آنالیز SEM، تقویت و ترمیم پیوند شکسته الیاف را گزارش داد. آنالیز مقاومت مکانیکی، افزایش نیروی گسیختگی و تنش کششی را قبل و بعد از پیرسازی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Title: Assessment of Stability in the Nano Particles of Persian Gum for Increase of Resistance in Historical Cellulose Textiles

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Alamdar yazdi 1
  • azam soheilipour 2
1 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, P.O. Box: 89195-741,Yazd, Iran
2 Azad university of tehran
چکیده [English]

The aim of this study is the evaluation of nanoparticles of Persian Gum for reinforcement of historical cellulose textiles to prevent the erosion process. The method of study is based on the extraction of nanoparticles of Persian gum, optimization and spray of substance on the textile samples. One sample of each mass fraction is placed under accelerated aging of humidity - temperature and light for comparison. Zeta potential is computed to study the stability of the treatment, and pH measurement is exploited to evaluate the pH of the proposed approach and the reinforced samples. To evaluate the resistance of the reinforced samples, the samples are studied under SEM test and mechanical resistance analysis. The result of Zeta Potential reports high stability of nanoparticles equal to -25.3 mV. Moreover, the performed experiments show that preserves its steady and uniformity even after time passes. pH Measurement is applied to report the pH of the reinforced samples in alkaline range before and after aging. pH has improved from the range [0.84, 0.92] before aging to the range of [0.95, 1.15] after aging. SEM reported strengthening and repairing the broken fibers. Mechanical resistance analysis showed that the power of failure has been increased, and presented the tensile stress before and after aging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: nanoparticles of Persian Gum
  • Reinforcement
  • Stability
  • Historical Cellulose Textiles