مطالعه مورفولوژی نانو الیاف پلی آمید ۶ الکتروریسی شده به‌روش جت تک نازله و دو نازله دوسویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

2 یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی،

3 عضو هیات علمی/دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

4 دانشجوی دکترای مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

چکیده فارسی:
در این پژوهش تاثیر متغیرهای ولتاژ، فاصله بین سوزن و جمع کننده و غلظت محلول پلیمری در فرایند الکتروریسی نانوالیاف پلی‌ۀمید 6 به روش تک نازله مورد مطالعه قرار گرفت. سپس براساس بهترین شرایط الکتروریسی تعیین شده، مورفولوژی (اندازه قطر و یکنواختی قطر) وب نانو الیاف تولید شده به دو روش تک نازله و دو نازله دو سویه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیر غلظت محلول الکتروریسی مؤثرترین متغیر موثر بر روی قطر نانوالیاف است. با کاهش غلظت محلول الکتروریسی، میانگین قطر نانوالیاف کاهش می‌یابد. مقایسه نمونه‌های الکتروریسی شده دونازله دو سویه با نمونه الکتروریسی شده تک نازله مشابه خود، ملاحظه شد که میانگین قطر نانوالیاف تولیدی حاصل از فرایند الکتروریسی دونازله دو سویه دارای یکنواختی بیشتری است. بنابراین این روشی مناسب برای تولید نانوالیاف با مقادیر بیشتر در مدت زمان تولید کمتر نسبت به الکتروریسی تک‌نازله است.
کلمات کلیدی: الکتروریسی، تک نازله، دونازله دوسویه، مورفولوژی، نانو الیاف

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A morphology study of PA 6 electrospun nanofibers using single and double side nozzles jet

نویسندگان [English]

  • Mahsa Khavas 1
  • Mahya Zaerhosseini 2
  • Mohammad Ali Tavanaie 3
  • Abolfazl Mahmoudi 4
1 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University of Yazd
2 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University
3 Assistant Professor, University of Yazd
4 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering
چکیده [English]

English abstract:
In this investigation the effects of some parameters such as voltage, distance between nozzle and collector and polymer solution concentration in the single nozzle electrospinning of PA 6 nanofibers were studied. Then according to optimized condition of electrospinning, the morphology of nanofibers web (diameters and their evenness) which electrospun with one and double side nozzles were considered. The results showed that the most effective parameter on nanofibers diameter is polymer solution concentration. Average diameter of nanofibers decreased with decreasing the polymer solution concentration. Average diameter of nanofibers produced with double side nozzles electrospinning is more uniform comparing with the nanofibers webs produced with single nozzles electrospinning. Accordingly, the electrospinning with double side nozzles is suitable method for producing the higher amount of nanofibers at short time.

n this investigation the effects of some parameters such as voltage, distance between nozzle and collector and polymer solution concentration in the single nozzle electrospinning of PA 6 nanofibers were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلمات کلیدی: الکتروریسی
  • جت تک نازله
  • جت دونازله دوسویه
  • مورفولوژی
  • نانو الیاف
 .,T Taniguchi .,M Sugimoto .,M Amagasa .,Y Kadomae 1.
 .Polym .Int ,)alcohol vinyl(poly of electrospinning in tionforma beads on current electric of Effect .,K Koyama and
2008. 377-384, 23, .,Proce
 2005. ,Nanofibers and ningElectrospin to Introduction An .,M Dadgar and .A Merati 2.
325- 28, .,Adv ,Biotechnol ,technique fabrication fiber ingfascinat A :Electrospinning .,C.S Kundu and .N Bhardwaj 3.
2010. 347,
 and process Electrospinning .,H.D Reneker and .J Doshi 4.
151- 35, .,Electrostat .J ,fibers electrospun of applications
1995. 160,
2008. 532-539, 78, .,J .Res .Text ,process trospinningelec on polarity of Effects .,A Dmir and .,F Oruc .,A Kilic 5.
 b -6,nylon of Electrospining .,Y Lu and .,Zh Huang .,Y Li 6.
2006. 1696-1704, 42, .,J .Polym .Eur ,terpolymer 1010 66,
 Li and .,Y.H Fan .,X.Y Kang .,Q.G Liu .,Z .B Liu .,F.Z Ren 7.
2010. 571-574, 101, .,Inst .Text .J ,process pinningelectros the of stability on force magnetic of Effect .,M.H
 Fiber the on Investigation Some .,GL Wilkes and .P Gupta 8.
2003. 6353-6359, 44, ,Polymer ,spinningelectro bicomponent side-by-side a utilizing by formation
 experiment ,electrospinning in jets Multiple .,A.S Theron 9.
2005. 2889-2899, 46, ,Polymer ,modeling and