تبیین رابطه عملکرد نوآوری بر عملکرد مالی با درنظرگرفتن متغییرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول در صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر‌گذاری متغیر عملکرد نواوری بر عملکرد مالی می پردازد. و هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی از ابعاد عملکرد در سازمان با فرض متغیر مستقل عملکرد نواوری و متغیرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول است. به دلیل این که بتوان عملکرد مالی بیشتری را برای سازمان ایجاد کرد. پرسشنامه پژوهش براساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده شده است. داده ها از کل جامعه آماری که شامل مدیران ارشد 130کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی در کاشان است جمع آوری شده است. از میان این تعداد پرسشنامه توزیع شده 100 پرسشنامه تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که عملکرد نواوری بر عملکرد بازار و عملکرد محصول رابطه مثبت و مستقیم دارد ولی با عملکرد مالی رابطه مثبت و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد بازار دارد. همچنین ضرایب مسیر نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.از میان این تعداد پرسشنامه توزیع شده 100 پرسشنامه تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که عملکرد نواوری بر عملکرد بازار و عملکرد محصول رابطه مثبت و مستقیم دارد ولی با عملکرد مالی رابطه مثبت و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد بازار دارد. همچنین ضرایب مسیر نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Given the relationship between innovation performance on financial performance variables intermediary market performance and yield

نویسنده [English]

  • Tayebeh Nikfar
Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

This study examined the influence of innovation performance on financial performance. The aim of the present study is to provide a model of organizational performance with considering the independent variable innovation performance and the intermediary variables of market and product performance. The questionnaire was designed based on literature review and interviews with experts. The expert panel and confirmatory factor analysis is used to prove the validity of questionnaire. Statistical data is collected from the entire community, including senior executives of 130 businesses - small and medium enterprises in the textile industry in Kashan.100 questionnaires were completed. The research results suggest that innovation performance has a direct and significant impact on market performance. The results also showed a significant correlation between variables of research.The research results suggest that innovation performance has a direct and significant impact on market performance. The results also showed a significant correlation between variables of research.
The results also showed a significant correlation between variables of research.The research results suggest that innovation performance has a direct and significant impact on market performance. The results also showed a significant correlation between variables of research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Performance
  • Market Performance
  • Financial Performance
  • Product Performance
  • textile industry