تبیین رابطه عملکرد نوآوری بر عملکرد مالی با درنظرگرفتن متغییرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول در صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر‌گذاری متغیر عملکرد نواوری بر عملکرد مالی می پردازد. و هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی از ابعاد عملکرد در سازمان با فرض متغیر مستقل عملکرد نواوری و متغیرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول است. به دلیل این که بتوان عملکرد مالی بیشتری را برای سازمان ایجاد کرد. پرسشنامه پژوهش براساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده شده است. داده ها از کل جامعه آماری که شامل مدیران ارشد 130کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی در کاشان است جمع آوری شده است. از میان این تعداد پرسشنامه توزیع شده 100 پرسشنامه تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که عملکرد نواوری بر عملکرد بازار و عملکرد محصول رابطه مثبت و مستقیم دارد ولی با عملکرد مالی رابطه مثبت و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد بازار دارد. همچنین ضرایب مسیر نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.از میان این تعداد پرسشنامه توزیع شده 100 پرسشنامه تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که عملکرد نواوری بر عملکرد بازار و عملکرد محصول رابطه مثبت و مستقیم دارد ولی با عملکرد مالی رابطه مثبت و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد بازار دارد. همچنین ضرایب مسیر نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Given the relationship between innovation performance on financial performance variables intermediary market performance and yield

نویسنده [English]

  • Tayebeh Nikfar
Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

This study examined the influence of innovation performance on financial performance. The aim of the present study is to provide a model of organizational performance with considering the independent variable innovation performance and the intermediary variables of market and product performance. The questionnaire was designed based on literature review and interviews with experts. The expert panel and confirmatory factor analysis is used to prove the validity of questionnaire. Statistical data is collected from the entire community, including senior executives of 130 businesses - small and medium enterprises in the textile industry in Kashan.100 questionnaires were completed. The research results suggest that innovation performance has a direct and significant impact on market performance. The results also showed a significant correlation between variables of research.The research results suggest that innovation performance has a direct and significant impact on market performance. The results also showed a significant correlation between variables of research.
The results also showed a significant correlation between variables of research.The research results suggest that innovation performance has a direct and significant impact on market performance. The results also showed a significant correlation between variables of research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Performance
  • Market Performance
  • Financial Performance
  • Product Performance
  • textile industry
 Foundations Microeconomic the Building .,E.M Porter 1.
 .A Claros-Lopez and .,K Schwab .,E.M Porter ,Index nessCompetitive Business the from Findings :Prosperity of
 2005-2006, Report Competitiveness Global The ,).Eds(
 ,York New ,Forum Economic World ,Macmillan Palgrave
2005. 43-77,
 of effect The .,M Farrokhi and .,Z Amiri .,A Esfahani Nasr 2.
 with innovation organizational the on marketing internal
 company Emersan (efficacy-self staff of role mediating the
 27-45, 6, ,Development Entrepreneurship ,)study case a as
2014
 entrepreneurial of role The .,T.G Lumpink and .G Dess 3.
2005. 19,147-156, .,Exec .Manage .Acad ,shipentrepreneur corporate effective stimulating in orientation
 ,(System Entrepreneurship and Economics (trepreneurshipEn of Theory ..,K.M Nasiri and .M Dariani Ahmdpoor 4.
2011. ,Ekhlas
 ,capacity innovation SME .,J Ferreria and .C.S Marques 5.
 .,Innovat .Manage .Technol .J ,Portugal of region dustrialin traditiona a in performance and advantage competitive
2009. 53-68, 4,
 .,Econ .Bus Small ,growt business small of model tegrativein an Building .,A.D Shepherd and .,H Patzelt .,J Wiklund 6.
2009. 351-374, 32,
 .,Econ .Prod .J .Int ,Performance Firm on Types novationIn of Effects .,L Alpkan .,K Kilic and .,G lusoy .,G Gundy 7.
2011. 662-676, 133,
 .Indust ,growth firm of stage embryonic the at formanceper business and orientation entrepreneurial between shiprelation the Deconstructing .,E.R Morgan and .M Hughes 8.
2007. 651-661, 36, .,Manage .Market
 Krishnaswamy and .,M Mathirajan .,B.H.M Subrahmanya 9.
 SME for innovation technological of Importance .,N.K
2010. ,Research Economics opmentDevel for Institute World ,)India from Evidence (growth
 the innovation is :performance organisational and tionorienta Market .,K.R Srivastava and .,N Kim .,K.J Han 10.
30-45,1998. 62, .,Market .J ,?link missing
 .J .Int ,performance market s’firm a affect that decis ingmanufactur infrastructural intermediate Assessing .,L Li 11.
2005. 2537-2551, 43, .,Res .Prod
 of Impacts Performance Financial .,C Bulut and .B Aktan 12.
 Case A :Markets Emerging in Entrepreneurship Corporate
 69-78, 12, .Sci .Administ Finance ..,Econ .J .Eur ,Turkey of
2008.
 ,Performance Firm and Capabilities Innovation nologicalTech .,Y.P.E Tang and .,W Lo .,W.K.A .Lau .,M.C.R Yam 13.
2010. 1056-1064, 4, .,Innovat .Res .Sci .Scholar .Int
 .Manage .Ind ,Model A :Growth Firm and trapreneurshipIn ,Satisfaction Employee .,B Atoncic and .A.J Atoncic 14.
2011. 589-607, 111, .,Syst Data
 Impact The .,B.F san .,A ,Bayrakdaroglu .,K ,Karacaoglu 15.
 .Int ,firms exchange stock Istanbul from evidence :manceperfor financial’ firms on entrepreneurship corporate of
2013. 163-175, 6, .,Res .Bus
 .,M Nasir and .,M Zadeh Nayeb .,H Dehnavi Dehghan 16.
 ,innovation ,orientation market between relationship The
 ,industry textile the in performance and strategy business
 Arid in Development Sustainable on Conference National
2013. ,Iran ,arid-Semi and
 ,Paris ,Data Innovation Technological Interpreting and ingCollect for Guidelines Proposed :Manual Oslo ,OECD 17.
2005.
 38, .,Res .Market .J ,others than successful more are uctsprod new some Why .,M.D Szymanski and .H.D Henard 18.
2001. 362-375