شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی و پوشاک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت دولتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی است. جامعه آماری را مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران به تعداد 135 نفر تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. چارچوب نظری، بر اساس الگوی رقابتی پورتر(1990) استوار می باشد. الگوى پورتر به عنوان یک الگو پایه و بنیادی در تحلیل رقابت پذیرى یک صنعت، نشان می دهد رقابت در سطح صنعتی معین شامل چه عواملی است. محققان در پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی علاوه بر عوامل الگوی پورتر، عامل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه را به چارچوب نظری تحقیق افزوده اند. لازم به ذکر است که عامل شانس از الگوی مایکل پورتر در تحقیق حاضر در نظر گرفته نشده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل ششگانه الگوی پورتر شامل شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا، استراتژی و رقابت، صنایع حمایتی و مرتبط، نقش دولت و همچنین عامل فرهنگ کارآفرینانه بر افزایش توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی صنعت نساجی تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influential Factors on the Competitiveness of Textile Industry Clusters

نویسندگان [English]

  • Vahid Mohammadi 1
  • Peyman Valipour 2
  • Hamed Mohammadi 3
1 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Qaemshar Branch, Islamic Azad University
2 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Qaemshar Branch, Islamic Azad University
3 Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The main objective of this study is to identify factors affecting the competitiveness of the textile industry clusters.
The framework of the study is based on Porter’s model. The model is a framework that attempts to analyze the
level of competition within an industry and business strategy development. In order to identify the factors affecting
the competitiveness of textile industry clusters, we consider an additional factor “entrepreneurial organizational
culture” along with the Porter’s model in presenting the theoretical framework of this research. It should
be noted that the factor “chance” in the Porter’s model is excluded from this study. The results show that the six
factors of Porter’s model, including factor conditions, demand conditions, firm strategy, structure and rivalry, related
and supporting industries, and the role of government as well as entrepreneurial organizational culture have
significant influence on increasing the competitiveness of the textile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial clusters
  • textile industry
  • competitiveness advantage
  • Porter’s model
 ,competition of economics new the and Clusters .,M Porter 1.
1998. 77-90, 76, .,Rev .Bus Harvard
 foundations Regional :innovation of Clusters .,E.M Porter 2.
 ,Competitiveness on Council ,competitiveness .S.U of
2001. 1-39, ,Washington
 ,clusters biotechnology from evidence new some and ingsfind General :systems innovation Regional .,P Cooke 3.
 2002. 133-145, 27, ,Transfer .Technol
.4 منصوری ع. و محالگوو ح،. پروژههای توسعه خوشهای )برنامهها و دستاوردها(، انتشارات
امور ارتباطات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، .1388
 of University ,Comparison International An :change caltechnologi and Innovation .,B.D Audretsch and .J.Z Acs 5.
1991. 7-11, ,Michigan
 evaluation and mode innovation cluster open The .,G Liu 6.
 2011. ,May 6-8 ,China ,mentGover-E and Business-E ,Conference International ,mentGovern E and Business-E ,Delta River Yangtze in prisesenter tech-high of DEA on based efficiency innovation of
 Last (,clusters_OECD/Resources/intexpcomnet/org.bankworld.siteresources://http ,Clusters Regional Competitive 7.
.(2007 January 11 visited
 promote to How .,J Stammer-Meyer and .T Altenburg 8.
 World ,America Latin from Experiences Policy :Clusters
 1999. 9, 27, ,Development
 Regional .,R.H Brian and .,S.R Roger and .J.R Stimson 9.
 ,Strategy Planning and Analysis :Development Economic
 2006. 237-277, ,Berlin ,Springer
 industrialization and Clustering .,K Nadvi and .H Schmitz 10.
1999. 9, 27, ,Development World ,introduction
 in analysis cluster industrial for framework A .II :vationinno of systems Modeling .,H Gibson and .T Padmore 11.
 1998. 625-641, 26, ,Policy .Res ,regions
2002. 302-312, ,Strategies ogyTechnol Regional ,USA ,Strategies Innovation RegionalUnion European ,Regions Favored Less in Strategies terClus to Guide A ,Systems Smart Creating.,A.S Rosenfeld 12.
 2001. 213-237, 5, .,Manag .Innova .J .Int ,Clusters graphicGeo in Diffusion and Creation Knowledge .,P Maskell 13.
 Schefer .H.U Stabber ,Development Regional for pectsPros ,Works New Business In ,Agenda Research A :mentDevelop Economic and Clusters Regional .,J.M Enright 14.
 ,Gruyter De Walter ,Berlin ,).Eds (.B Sharma and .,V.N
 1996. 129-235,
 Manufacturing Integrated ,millennium new the for egiesstrat competitive and productivity National .,P ,hurchuluu 15.
2002. -414, 408 13, ,Systems
 :competitiveness Defining ..,K Chaharbaghi and .R Feurer 16.
 49-58, 32, ,Decision Management ,approach holistic A
1994.
 344-356, 3, .,Manage .Econom Business .Res .J Asian ,terclus industrial in forces competitive the of analysis gicStrate .,H.M Dehnavi and .A Shirazi and .M Zohurian 17.
 2013.
 Successful :Last to Built .,I.J Porras and .,C.G Collins 18.
1994. 335-360, ,nessBusi Harper ,York New ,Companies Visionary of Habits
 New ,Nations of Advantage Competitive The .,M Porter 19.
1990. 88-90, ,Free The ,York
 ,Management .,D ,Gilbert and .E ,Freeman and .J ,Stoner 20.
1995. 425-450, ,Hall -Prentice ,York New
 .,I.H Grousbeck and .,J.M Roberts and .H.H Stevenson 21.
 ,Homewood ,Entrepreneur the and Ventures Business New
1985. 360, 345- ,Irwin
 and conservative in Innovation .,H.P Friesen and .D Miller 22.
 1982. 1-25, 1, .,J .Manage Strategic ,tummomen strategic of models Two :firms entrepreneurial
 of practice the Exploring .,G.J ,Covin and .B.M ,Miles 23.
 2002. 21-40, 26, ,ticePrac and Theory Entrepreneurial ,implications nizationalorga their and forms common some :venturing corporate
2424ظهوریان م. و رحیم نیا ف،. ارائه الگوی توســعه پایدار خوشــههای کسب و کار در ایران،
فصلنامه توســعه کارآفرینی، انتشارات دانشــکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ،8 ،53-56
.1394
2525قادریان ص. و گلرومفرد م،. بررسی وضعیت نوآوری در خوشه صنعتی یزد، نشریه علمی-
پژوهشی مدیریت نوآوری، ،3 ،21-22 .1392
2626ابویی اردکان م. و معتمدی م،. بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه
خوشــعه های صنعتی )مطالعه موردی: خوشه نساجی یزد(، فصلنامه بهبود مدیریت، ،3
،203-226 .1391