شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی و پوشاک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت دولتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی است. جامعه آماری را مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران به تعداد 135 نفر تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. چارچوب نظری، بر اساس الگوی رقابتی پورتر(1990) استوار می باشد. الگوى پورتر به عنوان یک الگو پایه و بنیادی در تحلیل رقابت پذیرى یک صنعت، نشان می دهد رقابت در سطح صنعتی معین شامل چه عواملی است. محققان در پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی علاوه بر عوامل الگوی پورتر، عامل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه را به چارچوب نظری تحقیق افزوده اند. لازم به ذکر است که عامل شانس از الگوی مایکل پورتر در تحقیق حاضر در نظر گرفته نشده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل ششگانه الگوی پورتر شامل شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا، استراتژی و رقابت، صنایع حمایتی و مرتبط، نقش دولت و همچنین عامل فرهنگ کارآفرینانه بر افزایش توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی صنعت نساجی تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influential Factors on the Competitiveness of Textile Industry Clusters

نویسندگان [English]

  • Vahid Mohammadi 1
  • Peyman Valipour 2
  • Hamed Mohammadi 3
1 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Qaemshar Branch, Islamic Azad University
2 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Qaemshar Branch, Islamic Azad University
3 Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The main objective of this study is to identify factors affecting the competitiveness of the textile industry clusters.
The framework of the study is based on Porter’s model. The model is a framework that attempts to analyze the
level of competition within an industry and business strategy development. In order to identify the factors affecting
the competitiveness of textile industry clusters, we consider an additional factor “entrepreneurial organizational
culture” along with the Porter’s model in presenting the theoretical framework of this research. It should
be noted that the factor “chance” in the Porter’s model is excluded from this study. The results show that the six
factors of Porter’s model, including factor conditions, demand conditions, firm strategy, structure and rivalry, related
and supporting industries, and the role of government as well as entrepreneurial organizational culture have
significant influence on increasing the competitiveness of the textile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial clusters
  • textile industry
  • competitiveness advantage
  • Porter’s model