رنگبری پساب رنگزای مستقیم قرمز 23 توسط روش نور ماوراء بنفش / دی اکسیدتیتانیوم / بتا سیکلو دکسترین (UV/ TiO2/ β-CD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده نساجی دانشگاه یزد

2 Textile engineering department, Yazd university, safaeiah, Yazd, Iran

چکیده

رنگها از پرمصرف ترین مواد شیمیایی در صنایع مختلف بوده که همواره بخشی از آن وارد طبیعت میگردد. بنابراین، حذف این آالاینده های آلی به روشهایی که برای محیط زیست مضر نباشد مهم است. در این تحقیق رنگبری فتوکاتالیستی رنگینه مستقیم قرمز 23 (DR23) با ساختار دی آزو، در حضور دی اکسید تیتانیوم همراه با افزودن بتا سیکلو دکسترین تحت تابش نور ماوراء بنفش مطالعه شد. عوامل مؤثر مانند pH ، حضور نمک و غلظت رنگینه مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از متغیرهای مختلف نشان داد که بالاترین راندمان رنگبری در pH اسیدی و غلظت پایین رنگینه، به دست خواهد آمد. افزایش مقدار نمک سدیم کلراید از 5 به 20 گرم بر لیتر رنگبری رنگینه DR23 را تسریع بخشیده و به حذف کامل رنگ کمک می‌کند. در این فرایند، بتا سیکلو دکسترین به عنوان جاذب عمل می‌کند. همچنین، نتایج نشان می دهد که رنگبری از طریق بتاسیکلو دکسترین در حضور دی اکسید تیتانیوم و تابش نور ماوراء بنفش باعث کاهش همه جامدات محلول در آب (TDS) می شود. علاوه بر این، نتایج ضریب همبستگی آزمایشات نشان داد که داده های به دست آمده برای این رنگزای مستقیم با مدل ایزوترم جذب لانگ میور مطابقت خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decolorization of C.I. Direct Red 23 in Aqueous Solution Using UV/TiO2/β-Cyclodextrin Method

نویسندگان [English]

  • Somaye Zahmatkesh 1
  • mohammad khajeh mehrizi 2
1 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University
2 Textile engineering department, Yazd university, safaeiah, Yazd, Iran
چکیده [English]

Dyes are among the most widely used chemicals in textile industry which are partially discharged to the environment
after the wet processes. It is important to find environmentally friendly wastewater treatment methods to
remove these organic pollutants. In this search, the photo catalytic decolorization of C.I. Direct Red 23 (DR23)
under UV/TiO2/β-Cyclodextrin process is studied. Effective factors such as pH, the presence of salt, temperature
and concentration of the dye are evaluated. The results show that the highest efficiency of decolorization can be
achieved in acidic pH and at low DR23 concentrations. Adding sodium chloride salt (5 to 20 g/L) accelerates the
catalytic degradation and improves the adsorption of DR23. β-cyclodextrin acts as an absorbent in this process.
The results show that the DR23 decolorization under UV/TiO2/β-Cyclodextrin method also reduces the total
dissolved solids (TDS) of the wastewater. Moreover, the experimental results show a very good correlation with
the Langmuir adsorption isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decolorization
  • direct dye
  • β-cyclodextrin
  • UV light
  • TiO2