اثر شکل شناسی نانو ذرات تیتانیم دی اکسید و نانو پوشش طلا بر عملکرد خود تمیز شوندگی پارچه سلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش، اثر پوشش نانو طلا و شکل شماسی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (TiO2) بر افزایش بهره‏وری خاصیت نور کاتالیزوری و خود‏تمیز‏شوندگی روی بستری سلولزی بررسی شده است. پارچه های ویسکوزی با نانو ذرات طلا به روش پاششی در زمانهای متفاوت (از s30 تا min 4) پوشش دهی شدند. سه مورفولوژی متفاوت از نانوذرات TiO2 به شکلهای کروی، دوکی و میله ای با روش افشانه ای بر روی بسترهای خام و با پوشش طلا اعمال گردیدند. مرفولوژی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی و قدرت خود تمیز شوندگی با اندازه گیری شاخص های قدرت رنگ و اختلاف رنگ(ΔE) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که وجود پوشش طلا بعلت تمایل به جذب الکترون‌های نانو ذراتTiO2 برانگیخته، باعث ارتقای خاصیت فتوکاتالیزوری میگردد، اما ضخامت پوشش روی بستر تغییر معنا‏داری در افزایش راندمان خاصیت فوتوکاتالیزوری نشان نداد. نانوذرات TiO2 میله ای شکل نسبت به کروی و دوکی شکل خاصیت خودتمیزشوندگی بیشتری را نشان میدهند که میتواند مربوط به سطح مخصوص بالاتر آنها در مقایسه با دو نوع دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of TiO2 Nanoparticles Morphology and Au Nanocoating on Cellulosic Fabric in the Performance of Self-cleaning

نویسندگان [English]

  • Sabereh Golabzaei 1
  • Ramin Khajavi 2
  • leila torkan 3
1 Department of Textile Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University
2 Member of Faculty, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Research Center for Modeling and Optimization In Science and Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect of Au nanocoating and the morphology of titanium dioxide TiO2 nanoparticles
on the performance of photo-catalytic and self-cleaning properties of a cellulosic substrate was investigated.
The viscose rayon fabrics were coated with Au nanoparticles using sputtering technique.
Three different kinds of TiO2 morphologies (i.e., spherical, spindle and rod shaped) were applied on
the fabric samples by spraying method. The surface morphology of the samples was characterized by
scanning electron microscopy (SEM) and the self-cleaning properties were determined by measuring
the color intensity and the color difference (ΔE). The presence of TiO2 nanoparticles renders the photocatalytic
ability to the coated fabrics. However, the thickness of coating layer showed no significant
improvement in the obtained self cleaning property. Among the different morphologies, the rod shaped
TiO2 nanoparticles showed somewhat better self-cleaning results which can be attributed to its higher
surface area to volume ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-cleaning
  • nanoparticle morphology
  • cellulosic fabric
  • Au nanocoating
  • TiO2 nanoparticles