تولید نخ‌های ابرظریف پنبه ای با استفاده از تک رشته پلی‌استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی/ دانشگاه یزد

چکیده

در این پژوهش، کیفیت نخهای ابرظریف تولید شده در ماشین رینگ با استفاده از یک تک رشته به عنوان مغزی و نحوه اثر مغزی بر خواص نخهای تولیدی بررسی شده است. بدین منظور، تک رشته ظریف پلی استر به غلتک جلویی سامانه کشش یک ماشین رینگ آزمایشگاهی تغذیه شده تا رشته به شکل مغزی در بین الیاف کوتاه موجود در نیمچه نخ پنبه ای در حال تاب خوردن قرار گیرد. از نیمچه نخ پنبه ای با نمره 1 (Ne) برای بخش رویه )پوسته( و از تک رشته پلی استر 20 دنیر برای تشکیل بخش مغزی نخ دو جزئی تولیدی استفاده شد. نخ فاقد مغزی در سه نسبت کشش و نخ دارای مغزی در هشت نسبت کشش تهیه شدند. نیمچه نخ تغذیه شده در ناحیه کشش غلتکی 3 بر3  دستگاه رینگ برای سه نمونه فاقد مغزی به ترتیب تا 30 ، 40 و 50 برابر )حداکثر مقدار ممکن کشش برای تولید نخ بدون مغزی (و برای هشت نمونه نخ مغزی به ترتیب تا 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 و 100 برابر زیر کشش قرار گرفت. نمونه نخهای مغزی دار و بدون مغزی تولید شده از نظر استحکام کششی، ازدیاد طول، تعداد نقاط نایکنواختی و مقدار پرزینگی بررسی شدند. نتایج نشان داد، حتی با استفاده از نیمچه نخ نه چندان ظریف نیز می‌توان نخ مغزی با رویه پنبه تا نمره 72 انگلیسی تولید کرد که تولید نخ با چنین ظرافتی بدون استفاده از مغزی ممکن نبوده یا به فرایندهای آماده سازی ویژه مانند شانه‌زنی و نیز استفاده از الیاف پنبه ای مرغوب با طول زیاد نیاز دارد. وجود مغزی رشته‌ای باعث بهبود خواصی چون ازدیاد طول، نقاط نایکنواختی و پرزینگی شده اما بر استحکام نخ بی‌اثر بوده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of Superfine Cotton Yarns Using PET Single Filament

نویسنده [English]

  • ُُSaghar Azizi Boroujeni 1
1
2
چکیده [English]

The quality of superfine yarns, produced on a ring spinning machine, was investigated using a single filament as their core and its effect on the final properties of the produced core spun yarn was examined. For this purpose, a fine polyester monofilament was fed into the front roller of the draft zone in a ring spinning frame to be wrapped up by staple fibers of the cotton roving. Cotton roving with linear density of 1 Ne and polyester monofilament with linear density of 20 denier was used for the sheath and core section, respectively. For comparison, coreless (normal) yarns were produced in three and yarns with core were produced in eight drawing ratios. Three cotton rovings were drawn up to 30, 40 and 50 times on a three-roller ring drawing system, whilst the eight-core yarn samples were drawn by 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 times drawing ratios. Tensile strength, elongation, evenness and hairiness of normal and core spun yarns were measured and compared. According to the results, fine core spun yarns up to 72 English counts can be produced even with not very fine and uncombed cotton roving. Producing such fine yarns is not possible without core filaments and adopting special preparation techniques such as combing a high quality and very long cotton fibers. The presence of a filament core has improved elongation, unevenness and hairiness whilst it has not necessarily altered the core spun yarns tensile strength up to a certain limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core yarn
  • superfine yarn
  • mono core filament
  • sheath fibers
  • bicomponent yarn