دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1402 

مقاله مروری

مروری بر کاربرد مواد هوشمند در منسوجات

صفحه 107-135

نیلوفر رفیع زاده زعیم؛ کاملیا یعقوبی؛ رامین خواجوی