شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحدیزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران و استاد مدعو گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد طراحی پارچه و لباس، گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

4 استاد بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای مدرن جهت باقی ماندن در محیط رقابتی، استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال در صنایع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که صنعت نساجی و پوشاک یکی از صنایع اولویت دار کشور محسوب می شود و استارت آپ های موجود در این صنعت با مشکلاتی در زمینه رقابت مواجه بوده اند، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بومی سازی مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های صنعت مد و پوشاک ایران صورت گرفته است. روش این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت اکتشافی است. استراتژی پژوهش در مرحله اول تحلیل محتوای کیفی و در مرحله دوم، روش پدیدارشناسی می باشد. بدین منظور ابتدا مستندات علمی مرتبط با موضوع به روش هدفمند انتخاب و مؤلفه های بازاریابی دیجیتال شناسایی شدند و با استفاده از نرم افزارNVIVO تحلیل گردیدند؛ سپس نتایج حاصل از طریق مصاحبه با 12 تن از خبرگان صنعت مد و پوشاک بومی سازی شدند. نتایج پژوهش نشان داد به منظور اجرای صحیح یازاریابی دیجیتال در استارت آپ های صنعت مد و پوشاک ایران و کسب موفقیت، عوامل سازمانی، نوآوری -مزیت رقابتی، عوامل کسب و کار - سودآوری و همچنین 12 مولفه استخراجی از اهمیت بالایی بر خوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Dimensions and Components of Digital Marketing Tools in Startups Active in Iran’s fashion and clothing industry

نویسندگان [English]

  • Mona Koshki 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • Abolfazl Davodirokabadi, 3
  • Karim Hamdi 4
1 1. Ph.D. Student in Business Management-Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 2. Professor of Marketing, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran and visiting professor at Department of Business Management, Faculty of management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 3. Professor of design and clothing, Department of design and clothing, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
4 4. Professor of Marketing, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the modern world, to remain competitive, the use of digital marketing tools in various industries is of high importance. Since the Textile and clothing industry is considered one of the priority industries of the country and the startups in this industry have encountered competition challenges, the current research aims to identify and localize digital marketing components in Iranian fashion and clothing industry startups. The method of this research is applied-developmental in terms of its purpose and exploratory in nature. The research strategy consists of qualitative content analysis in the first stage and phenomenological qualitative method in the second stage. For this purpose, scientific documents related to the topic were selected purposefully and the digital marketing components were identified and analyzed using NVIVO software. Then, the results obtained were localized through interviews with 12 Iranian fashion and clothing industry. The research results showed that in order to properly implement digital marketing in Iranian fashion and clothing industry startups and achieve their success, organizational factors, innovation-competitive advantage, business-profitability factors and also 12 extracted components are of high importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Marketing
  • Digital Marketing Tools
  • Textile and Clothing Industry
  • Qualitative analysis
  • Startup
[1] رادفر، ح.، مطلبی، د.، ترسیم وضعیت استارت آپ های حوزه مطبوعات در ایران و ارائه سناریوهای توسعه، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 8 ،37،22-347 ،1401.
[2] محمد زاده، ز.، قیاسی، م.، لیمونی، ص.، ارزیابی پژوهش های حوزه مدیریت دانش در استارت آپ ها با رویکرد فراتحلیل، پژوهش نامه علم سنجی، 6 ،202،2-185 ،1399.
[3] سلطانی، ا.، ظرفیت واحد های بالادستی صنعت نساجی در ایران صنایع کوچک و متوسط و صنعت نساجی ایران، علوم و فناوری نساجی،4، 4، 58-55، 1393.
[4] Bhogal, B., Dave, G., An Overview of Textile and Clothing Industry in Economic Growth of India and Bangladesh. Int. J. Manag, Vol. 12, N.2, 875-882, 2021.
[5] زارع نیکوپرور یزدی، ا.، داودی رکن آبادی، ا.، نایب زاده، ش.، حاتمی نسب، ح.، آسیب شناسی طراحی پارچه و لباس در ایران، علوم و فناوری نساجی،9، 3، 16-5، 1399.
[6] رئیسی، م.، شریفی، س.، طغرایی، م.، ارزیابی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برند های خارجی در صنعت مد لباس(مورد مطالعه: شهر اصفهان)، تحقیقات بازاریابی نوین، 6 ،120،1-95 ،1395.
[7] Zam, M., Tavakoli, M., Ramezanian, H., & Rezasoltani, A., The Relationship between Consuming Fashion and Self-Confidence on the Buying Behaviour in the Clothing Market as a Mediator. preprints, Vol. 1, 2022.
[8] اسدی، ع.، یکتا، م.، حسن زاده، ف.، لطفی، د.، آینده پژوهی صنعت پوشاک، پژوهشی در خصوص صنعت نساجی، پوشاک و چرم ایران، به درخواست اتاق بازرگانی، نایع، معادن و کشاورزی تهران.1393.
[9] پرورش محسنی، م.، نایب زاده، ش.، داودی رکن آبادی، ا.، حمدی، ک.، شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر آینده ی برند سازی دیجیتال در صنعت فرش ایران، علوم و فناوری نساجی، 11، 3، 115-92، 1401.
[10] محمدی، ع.، علیمحمدلو، م.، عباسی، ع.، سید علیخانی، ا.، تحلیل استارت آپ ها با رویکرد ناب از طریق مدلسازی عامل بنیان رفتار مشتریان، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 15، 2، 340-323، 1401.
[11] Krishen, A., Dwivedi, Y., Bindu, N., & Kumar, K., A broad overview of interactive digital marketing: A bibliometric network analysis. J. Bus. Res, Vol. 131, 183-195, 2021.
 [12]Ginuta, C., Digital marketing platform tools, generation z, and cultural considerations. J. Mark. Dev. Compet, Vol. 14, N.2, 2020.
[13] Kim, J., Kang, S., & Lee, K., Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles. J. Bus. Res, 1-11, 2019.
[14] Bizhanova, K., Mamyrbekov, A., Umarov, I., Orazymbetova, A., & Khairullaeva, A., Impact of digital marketing development on entrepreneurship. E3S Web of Conferences,135,2019.
[15] Ghina, A., & Afifah, N., Value Proposition Design for Custom Clothing Startup Using Design Thinking Approach. J. Manage. Ind, Vol.21, N.1, 89-111,2021.
[16] محمدی، و.، محمدی ، ح.، بررسی عوامل موثر بر نظام انتخاب مدیران در صنعت نساجی ( مورد مطالعه: مدیران کارخانجات نساجی استان مازندران)، علوم و فناوری نساجی،4،7، 24-17، 1397.
[17] محمدی، و.، ولی پور، پ.، محمدی، ح.، شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی ، علوم و فناوری نساجی،5 ،4، 41-31، 1394.
[18] الهی،م.، لباس به مثابة هویت، مطالعات ملی، 2،11، 30-4، 1389.
[19] زارع نژاد ،ز.، پیوندی، پ.، خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتمK-Means، علوم و فناوری نساجی،1،3، 10-3، 1392.
[20] محمودی پندری ، م.، کنجکاو منفرد ، ا.، تأثیر خودبینی مصرف کننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک، علوم و فناوری نساجی،1،11، 78-65، 1401.
[21] شکری، م.، افراشته ، س.، عوامل موثر بر تمایل پرداخت مصرف کننده برای تولیدات مبتنی بر مد ایرانی اسلامی در استان مازندران، علوم و فناوری نساجی،91،3،11-68، 1401.
[22] یاقوتی، س.، موسوی لر، ا.، فربود، ف.، استراتژی توسعه اقتصاد فرهنگی صنعت مد در ایران، باغ نظر ،74،80،16-63، 1398.
[23] عظیمی، ف.، وظیفه دوست، ح.، سعیدی نیا، ح.، عوامل زیرساختی موثر در مدیریت آینده و توسعه صنعت پوشاک ایران ، آینده پژوهی مدیریت،3،33، 45-29، 1401.
[24] خسروی لقب، ز.، سیاوشی، ر.، بصیری، ل.، بررسی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجیکالا) ، تحقیقات بازاریابی نوین، 12،42،2-21 ،1401
[25] رستم زاد، ک.، مروری بر بازاریابی دیجیتال و ابعاد آن از دیروز تا امروز ، نگرش های نوین بازرگانی، 2 ،81،1-62 ،1400.
[26] Deepa, E., Geeta, M., Digital Marketing a Catalyst in Creating Brand Image through Customer. Turk. J. Comput. Math. Edu, Vol. 12, N.4,1308-1315 2021.
[27] Bala, M., Verma, D., A Critical Review of Digital Marketing. Int. J. Manag. IT. Eng, Vol. 8, N.10,321-339, 2018.
[28] Peter, M., Vecchia, M., The Digital Marketing Toolkit: A Literature Review for the Identification of Digital Marketing Channels and Platforms. Bus. Inf. Syst.Tech, 251-265, 2021.
[29] Desai, V., Digital Marketing: A Review. Int. j. trend res. dev, 196-200, 2019.
[30] Martins, J., Teixeira, S., Branco, F., A Theoretical Analysis of Digital Marketing Adoption by Startups. Adv. Intell. Syst. Comput, 95-104, 2019.
[31] صفوی، س.، طاهرزاده موسویان، ف.، بررسی بازاریابی دیجیتال و استراتژیهای بازاریابی دیجیتال در ایران، پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار،1، 4 ،15-1 ،1399.
[32] Cavallo, A., Ghezzi, A., & Rossi-Lamastra, C., Small-medium enterprises and innovative startups in entrepreneurial ecosystems: exploring an under-remarked relation. Int. Entrep. Manag. J, Vol. 17,1843–1866,2021.
[33]Tripathi, N., Sepp¨anen, P., Boominathan, G., Oivo, M., & Liukkunen, K., Insights into Startup Ecosystems through Exploration of Multi-Vocal Literature. Inf. Softw. Techno, Vol 105, 56-77,2018.
[34] نجفی، ف.، ایراندوست، م.، سلطانی پناه، ه.، شیخ احمدی، ا.، طراحی الگوی مدیریت ارتباط صنعت بانکداری ایران با فین تک ها و استارتاپ-های فین تکی با رویکرد نظریه داده بنیاد، راهبردهای بازرگانی، ،13،16، 18-1، 1398.
[35] Mansoori، Y., Karlsson، T., & Lundqvist، M., The influence of the lean startup methodology on entrepreneur-coach relationships in the context of a startup accelerator. Technovation. Vol. 84-85 ، 37- 47,2019.
[36] خاشعی، و.، اسدی، ر.، طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت آپ های اینترنتی، مطالعات مدیریت راهبردی،37،10، 139-125، 1398.
[37] شهرکی مقدم، ش.، فارسیجانی، ح.، شناسایی عوامل تاثیرگذار در ارتقاو رشد استارتاپ ها، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 84،6، 2249-2234، 1401.
[38] Diaz-Santamaria, C., Bulchand-Gidumal, J., Econometric Estimation of the Factors That Influence Startup Success. Sustainability, Vol.13, N.2242, 1-14, 2021.
[39] اعتمادی نسب، ا.، مظفری، ا.، فرهنگی، ع.، مطالعه تاثیررسانه های نوین ارتباطی در مهارت های کارآفرینی و توسعه ملی با تاکید بر نقش استارت آپ، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 14، 53، 98-83، 1400.
[40] جامی پور، مونا.، طالاری، م.، بشکار، م.، طراحی چارچوب پیاده سازی بازاریابی دیجیتال بین المللی (مورد مطالعه: صنعت فرش)، مدیریت کسب وکارهای بین المللی، 4، 4، 169-151، 1400.
[41] احمدی، ش.، نایب زاده، ش.، حاتمی نسب، ح.، شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی معیارهای عملکرد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک با استفاده ازروش کیو، علوم و فناوری نساجی، 10، 4، 52-23، 1400.
[42] دهدشتی شاهرخ، ز.، دانشپرور، م.، مدل رفتار خرید ‌ مصرف کننده در ‌ شبکه های اجتماعی برای صنعت پوشاک، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 10، 37، 346-297، 1400.
[43] علیدوست ذوقی، پ.، چیرانی، ا.،آزاده دل، م.، نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک با تاکید بر معیار های شورای عالی انقلاب فرهنگی، رهیافت انقلاب اسلامی، 15، 55، 194-177، 1400.
[44] Munir, A., Kadir, N., Umar, Fauziah., & Bataiyas, G., The impact of digital marketing and brand articulating capability for enhancing marketing capability. Int. J. Data Netw. Sci, Vol. 7 ,65-72,2023.
[45] Alkurdi, B., Alshurideh, M., Akour, Iman., Alzoubi, H., Obeidat, B., & Alhamad, A., The role of digital marketing channels on consumer buying decisions through Ewom in the Jordanian markets. Int. J. Data Netw. Sci, Vol. 6 ,1175-1185, 2022.
[46] Joanna, M., Digital Transformation and Marketing Activities in Small and Medium-Sized Enterprises. Sustainability, Vol. 13, N.2512 ,1-16, 2021.
[47]Trad, N., & Al Dabbagh, M., Use of Social Media as an Effective Marketing Tool for Fashion Startups in Saudi Arabia. J. Soc. Sci, Vol. 8,319-332, 2020.
[48] Jovanović, S., & Doljanica, S., Social Media in Fashion Industry: Empirical Study of Customer Buying Behaviour. Int. Thm. Monogr, Vol. 8,319-332, 2020.
[49] Beier, M., Startups’ Experimental Development of Digital Marketing Activities. A Case of Online-Videos. Interdiscip. Eur. C. Entrep. Res, 1-8, 2016.
[50] کیخا، ا.، تحلیل مضمون مولفه های بودجه ریزی عملکرد محور در دانشگاه، مدیریت دولتی، 13، 4، 737-706، 1400.
[15] سیگارودی، ع.، صلصالی، م.، بصیری، ه.، مقایسه پارادایم های مطالعات کمی و کیفی(قسمت دوم)، پرستایی و مامایی جامع نگر، 22، 67، 60-54، 1391.
]52[ Creswell, J., Cresswell, D., Creswell Combined Research Methods / Bakhshi, F., Khademi, N., Khazaei, A., Shali, Sh., Asgari, M., Fathi, R., Ghaneh, G., Malmir, S., Motavaripour, P., Herati, T., Khalilabad, Ma., Tehran: Heidari Publications, (۸۸۸۸), 2018.
 [53] Elnahass, M., Vu Quang, T., & Teng, L., Global Banking Stability in the Shadow of Covid-19 Outbreak. J. Int. Financ. Mark. Inst. Money, 72: 101322, 2021.
[54] Bockhorni, M., Customer Journey optimieren - Touchpoint-Analyse im Multichannel-Marketing. http://www.onlinemarketing-praxis.de/web-controlling/customer-journey-optimieren-touchpoint-analyse-im-multichannel-marketing, 2014.
[55] Crick, D., & Crick, J., The first export order: a marketing innovation revesited. J. Strateg. Mark, Vol.24, N.2, 13-77, 2015.
[56] Jacobson, J., Gruzd, A., & Hernández-García, Á. Social media marketing:Who is watching the watchers? J. Retail. Consum. Serv, 53,53, 2020.
[57] Mathew, S., and Saleem, S., & Sunil, S., Does COVID-19 a Compelling Force for the Growth of Digital Banking in India? (February 16, 2022)..