دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، شهریور 1402، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن

صفحه 1-13

علیرضا قادری؛ علیرضا مستحفظیان؛ محمدصالح احمدی