بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا(IOT) در زنجیره تامین دیجیتال پوشاک با استفاده از تکنیک FUZZY AHP و WASPAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، نرم افزار، دانشگاه طبرستان، چالوس، ایران،46619-69414

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران،847781-1955

3 دانشکده فنی، پوشاک و مد، دانشگاه سبزوار، سبزوار، ایران،47651-1964

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا(IOT) در زنجیره تأمین دیجیتال پوشاک با استفاده از تکنیک FUZZY AHP و WASPAS است. این پژوهش با رویکردی آمیخته، از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کارمندان و مدیران نساجی مازندران می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی مقایسات زوجی است. مرحله‌ی اول، مولفه های مطالعه از ادبیات پژوهش جمع‌آوری‌شده و با استفاده از تکنیک دلفی در 3 راند توسط خبرگان غربالگری شده است. به‌منظور اولویت‌بندی سطح‌های زنجیره تأمین پوشاک نساجی مازندران از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و به منظور اولویت‌بندی عوامل پذیرش اینترنت اشیا از تکنیک WASPAS استفاده‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن دارد، در مرحله‌ی اول سطح تقاضای مشتری با وزن 499/0 در اولویت اول قرارگرفته است. در گام دوم در پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تأمین دیجیتال پوشاک، یکپارچه‌سازی سیستم در اولویت اول، زیرساخت اینترنت اشیا در اولویت دوم، انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین در اولویت سوم، سرمایه انسانی در اولویت چهارم و فرهنگ‌سازمانی در اولویت پنجم قرارگرفته است. با توجه به اولویت اول یکپارچه‌سازی سیستم در اجرای اینترنت اشیا در نساجی مازندران، پیشنهاد می شود سازمان‌های نظارتی در تنظیم استانداردهای اینترنت اشیا، چابک‌تر و فعال‌تر عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the acceptance of Internet of Things (IOT) in the digital clothing supply chain using FUZZY AHP and WASPAS techniques

نویسندگان [English]

 • masoumeh pourbagher 1
 • mehdad enkari 2
 • Pieman Valipour 3
1 Department of Computer,Soft software, Tabarestan University,Chalous,Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Faculty of Engineering, sabzevar University, Sabzevar.Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the factors influencing the adoption of Internet of Things (IOT) in the digital clothing supply chain using FUZZY AHP and WASPAS techniques. This research has a mixed approach, in terms of descriptive-survey method. The statistical population includes Mazandaran textile employees and managers. The research tool is a pairwise comparison questionnaire. In the first stage, the components of the study were collected from the research literature and screened by experts using the Delphi technique in 3 rounds. In order to prioritize the levels of Mazandaran textile clothing supply chain, Fuzzy Hierarchy Analysis (FUZZY AHP) technique was used and in order to prioritize the factors of Internet of Things acceptance, WASPAS technique was used. The results of the research indicate that, in the first stage, the level of customer demand with a weight of 0.499 has been prioritized. In the second step in adopting the Internet of Things in the digital clothing supply chain, system integration is the first priority, the infrastructure of the Internet of Things is the second priority, the flexibility of the supply chain is the third priority, human capital is the fourth priority, and organizational culture is the fifth priority. Considering the first priority of system integration in the implementation of Internet of Things in Mazandaran Textile, it is suggested that regulatory organizations act more agile and active in setting the standards of Internet of Things.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clothing Industry
 • Internet of Things adoption
 • Clothing supply chain
 • fuzzy hierarchical analysis
 • Digital security chain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1402