دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1401، صفحه 1-100 
شناسایی و تحلیل نیازمندی های مدیریتی صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از دیمتل فازی

صفحه 79-100

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو