تأثیر خودبینی مصرف‌کننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت وحسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار خودبینی مصرف کننده بر اطمینان به سبک پوشش مصرف کننده انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی بوده و با هدف کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان پوشاک در استان یزد تشکیل می‌دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که برای سنجش برای اندازه گیری رفتار خودبینی و متکبرانه مصرف کننده از پرسشنامه رویو و شوهام و برای اندازه گیری اطمینان به سبک پوشش و مؤلفه های آن از پرسشنامه جوینر آرمسترانگ و همکاران استفاده شده است. روایی پرسشنامه از جهت محتوایی- صوری و همچنین تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و نتایج به دست آمده مبین این است که با اطمینان می‌توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد که رفتار خودبینی و متکبرانه مصرف کننده بر مؤلفه های استمرار سبک، اهمیت ظاهر و اصالت تأثیر مثبت و معنادار دارد و بر مؤلفه های توانایی درک زیبایی شناختی و خلاقیت، تأثیر منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of consumer arrogance on clothing style confidence in apparel industry

نویسندگان [English]

 • Mohammad salehi Mahmoodi Pandar 1
 • Amirreza Konjkav monfared 2
1 yazd university
2 Department of Management Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of consumer arrogance on clothing style confidence. In terms of nature and method, the research is a descriptive-survey research and has been conducted with an applied purpose. The statistical population of the study consists of all customers of Yazd. Statistical sample was determined using morgan's formula of 384 people and sampling method is available by sampling. The data collection tool is a questionnaire that was used to measure self-esteem and arrogant consumer behavior of Ruvio and Shoham (2016) questionnaire and to measure confidence in cover style and its components; Joyner Armstrong et al. (2018) questionnaire was used. Content-face validity and construct validity (confirmatory factor analysis) of the research instrument were reviewed and confirmed and its reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient test and considering that the alpha value for all components of the research was more than 0.7 the reliability of the research tool can be confirmed with confidence. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were used and structural equation modeling was used by SPSS and LISREL software. The results of this study showed that the selfish and arrogant behavior of the consumer has a positive and significant effect on the components of light continuity, importance of appearance and originality, and has a negative and significant effect on the components of aesthetic perception and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • self-confidence
 • Consumer
 • confidence in cover style
 • Structural equation modeling
 • Clothes
 1. Joyner Armstrong, C. M., Kang, J., & Lang, C., Clothing style confidence: The development and validation of a multidimensional scale to explore product longevity, Journal of Consumer Behaviour, 17(6), 553-568, 2018.
 2. Afrasiabi, H., Sayarkhalaj, H., & Shokohifar, K., Social Factors Relative to Fashion Victim among Youth in City of Yazd. Journal of Jame Pazhuhiy Farhangi, 12(2), 35-64, 2016.
 3. Balikcioglu, B., & Arslan, M., The Effect of Greed and Materialism on Life Satisfaction: The Mediating Role of Consumer Arrogance. In 2019 Contemporary Challenges in Business and life CienCes, 120-134, 2019.
 4. Kastanakis, M. N., & Balabanis, G., Explaining variation in conspicuous luxury consumption: An individual differences' perspective. Journal of Business Research, 67(10), 2147-2154, 2014.
 5. Naderi, I., & Paswan, A. K., Narcissistic consumers in retail settings. Journal of Consumer Marketing, 33(5), 376-386, 2016.
 6. Lee, J., Ko, E., & Megehee, C. M., Social benefits of brand logos in presentation of self in cross and same gender influence contexts. Journal of Business Research, 68(6), 1341–1349, 2015.
 7. Goldsmith, R. E., & Clark, R. A., Materialism, status consumption, and consumer independence. The Journal of social psychology, 152(1), 43-60, 2012.
 8. ولی پوری، ا.، پورکاظمیان، ه. عوامل مؤثر در خرید پوشاک، مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 5(1)، 37-42، 1394.
 9. ولی پور، پیمان؛ سیاری، مریم. بررسی تاثیر اگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی، مجله علوم و فناوری نساجی، دوره 8، شماره ۲۶، ۵۷-۶۴، 1398.
 10. قاسمی یقین، رضا؛ صادقی قهرودی، محمدرضا، تحلیلی بر برندها و عوامل موثر بر بازاریابی برند پیراهن ورزشی ، مجله علوم و فناوری نساجی، دوره 8، شماره ۲۶، ۵-۱۳، 1398.
 11. Belk, R., Possessions and the self. In R. Bagozzi, & A. Ruvio (Eds.), Consumer behavior, Wiley international encyclopedia of marketing. New York: Wiley, 2011.
 12. محمدی، وحید؛ اکرامی، احسان؛ محمدی، حامد؛ خجسته فر، زهرا. شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست ، مجله علوم و فناوری نساجی، دوره 10، شماره ۳۰، ۲۱-۳۰، 1399.
 13. Cervellon, M.‐C., & Wernerfelt, A. S., Knowledge sharing among green fashion communities online: Lesson for the sustainable supply chain. Journal of Fashion Marketing and Management, 16(2), 176–192, 2012.
 14. Joy, A., Sherry, J. Jr., Venkatsh, A., Wang, J., & Chan, R., Fast fashion, sustainability, and the ethical appeal of luxury brands. Fashion Theory, 16(3), 273–296, 2012.
 15. Bly, S., Gwozdz, W., & Reisch, A., Exit from the high street: An exploratory study of sustainable fashion consumption pioneers. International Journal of Consumer Studies, 39(2), 125–135, 2015.

16.Fletcher, K., & Grose, L., Fashion and sustainability: Design for change. London, England: Laurence King, 2012.

 1. Clark, H., Slow fashion-an Oxymoron-or a Promise for the Future, Fashion Theory, 12(4), 427–446, 2008.
 2. Zarley Watson, M., & Yan, R. N., An exploratory study of the decision processes of fast versus slow fashion consumers. Journal of Fashion Marketing and Management, 17(2), 141–159, 2013.
 3. Jung, S., & Jin, B., From quantity to quality: Understanding slow fashion consumers for sustainability and consumer education. International Journal of Consumer Studies, 40, 410–421, 2016.
 4. Bordbar, G., Konjkav Monfared, A., Sabokro, M., Dehghani, N. & Hosseini, E., Human resources competencies scale development and validation: an Iranian measure, Industrial and Commercial Training, 53(3), 250-267, 2021.

21.Lewis, M., Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. In M. Lewis, & J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (pp. 623–636) (2nd ed.). New York: Guilford, 2000.

 1. Ruvio, A., Bagozzi, R.P., Hult, G.T.M., Consumer arrogance and word-of-mouth. Journal of the Acad Mark. Sci. 48, 1116–1137, 2020.
 2. Rudd, N. A., & Lennon, S. J., Body image: Linking aesthetics and social psychology of appearance. Clothing and Textiles Research Journal, 19(3), 120–133, 2001.
 3. Tiggemann, M., & Lacey, C., Shopping for clothes: Body satisfaction, appearance investment, and functions of clothing among female shoppers. Body Image, 6, 285–291, 2009.
 4. McNeil, L., & Moore, R., Sustainable fashion consumption and the fast fashion conundrum: Fashionable consumers and attitudes to sustainability in clothing choice. International Journal of Consumer Studies, 39, 212–222, 2015.
 5. Dixon, J. B., Dixon, M. E., & O'Brien, P. E., Body image: Appearance orientation and evaluation in the severely obese. Changes with weight loss. Obesity Surgery, 12, 65–71, 2002.
 6. Pookulangara, S., & Shephard, A., Slow fashion movement: Understanding consumer perceptions—An exploratory study. Journal of Retailing and Consumer Services, 20, 200–206, 2013.
 7. Cho, E., Gupta, S., & Kim, Y. K., Style consumption: Its drivers and role in sustainable apparel consumption. International Journal of Consumer Studies, 39(6), 661–669, 2015.
 8. Ritch, E. L., & Schröder, M. J., Accessing and affording sustainability: The experience of fashion consumption within young families. International Journal of Consumer Studies, 36, 203–210, 2012.
 9. انصاری پور، سمیه؛ سهرابی، روح اله؛ خاکباز، عظیمه سادات. رفتار متکبرانه مصرف کننده؛ فهمی از برداشت های معناآفرین با استفاده از پدیدار شناسی، مدیریت بازرگانی، دوره 12، شماره 2، 436-453، 1399.
 10. Knoll, M., Meyer, B., Kroemer, N. B., & Schröder‐Abé, M., It takes two to be yourself: An integrated model of authenticity, its measurement, and its relationship to work‐related variables. Journal of Individual Differences, 36(1), 38–53, 2015.
 11. Konjkav Monfared, A., Hataminasab, S. H., Raesi, H., & Haddadian, Z., Investigating the effect of peer group on the impulse buying behavior of sportswear consumers. Journal of Textile Science and Technology, 10(1), 33-42, 2021.
 12. Konjkave Monfared, A. R., & Mirhoseini, M. (2013). Explaining the Affecting Factors of M-Banking Acceptance by Saderat Bank's Customers. Jounal of Marketing Management, 8(18), 107-120, 2013