رنگرزی پارچه نایلونی با رنگزای طبیعی سماق به کمک کراتین بازیافتی از پر مرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی رنگ‌پذیری پارچه نایلونی با رنگزای طبیعی سماق بررسی شده و اثر کراتین روی خواص رنگرزی آن مطالعه شده است. برای این منظور ابتدا کراتین به روش هیدرولیز سولفیتی از الیاف ضایعاتی پر مرغ استخراج شده و در ادامه اصلاح سطح نایلون با استفاده از کراتین بازیافتی به روش رمق کشی انجام گردید. ارزیابی ساختار شیمیایی با استفاده از طیف سنجی مادون قرم انجام شد و نتایج حاصل اصلاح سطح الیاف نایلون با کراتین را اثبات نمود. نتایج رنگرزی با سماق نیز نشان دهنده رمق‌کشی بالای پارچه اصلاح شده با کراتین نسبت به پارچه خام و دندانه دار می‌باشد. لذا می‌توان از کراتین به منظور بهبود جذب رنگ با مواد رنگزای طبیعی استفاده نمود. ارزیابی پارامترهای ثباتی نیز نشان دهنده ثبات شست و شویی و سایشی بالای پارچه رنگرزی شده با سماق می باشد. در نهایت ارزیابی خاصیت ضد میکروب پارچه‌های نایلون رنگرزی شده در برابر دو باکتری S. aureus (گرم مثبت ATCC25923) و E.coli (گرم منفی ATCC25922) انجام شد و نتایج نشان‌دهنده خاصیت ضدباکتری سماق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dyeing of nylon fabrics with natural sumac dye using recycled feather keratin

نویسندگان [English]

 • Niloofar Eslahi
 • Shadi Maktoobi
Department of Textile Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the dyeing of nylon fabrics with sumac as a natural dye was investigated and the effect of keratin treatment on the dyeing properties was studied. For this purpose, first keratin was extracted from chicken feathers by the reduction hydrolysis method, and then surface modification of nylon fabric with the extracted keratin was performed via the exhaustion method. The chemical structure of the treated fabrics was evaluated by FTIR and the results proved the successful keratin treatment on the surface of the fabrics. The obtained results showed high dye absorption of keratin-treated fabric in comparison with mordant-treated and untreated fabrics. Thus, keratin could be used for enhancing the absorption of natural dyes. Colorfastness properties of the dyed fabrics with sumac were evaluated and high washing and rubbing fastness were attained. Finally, the antibacterial properties of the dyed fabrics against both gram-positive and gram-negative bacteria were performed and the results showed the antibacterial activity of sumac.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nylon
 • recycled keratin
 • natural dye
 • sumac
 • dyeing
 1. Deopura, B., Polyamide fibers, in Polyesters and polyamides, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2008.
 2. Pappas, D., et al., Surface modification of polyamide fibers and films using atmospheric plasmas, Surface and Coatings Technology, 201, 4384-4388, 2006.
 3. Kanelli, M., et al., Surface modification of polyamide 6.6 fibers by enzymatic hydrolysis, Process Biochemistry, 59, 97-103, 2017.
 4. Primc, G., Surface modification of polyamides by gaseous plasma—Review and scientific challenges, Polymers, 12, 3020. 2020.
 5. Yang, W., et al., Surface modification of polyamide nanofiber membranes by polyurethane to simultaneously improve their mechanical strength and hydrophobicity for breathable and waterproof applications, Progress in Organic Coatings, 131, 67-72, 2019.
 6. Varadarajan, G., Venkatachalam, P. Sustainable textile dyeing processes, Environmental chemistry letters, 14, 113-122, 2016.
 7. Haji, A., Arefi, N., Application of response surface methodology in optimization of dyeing of wool with citrus aurantium leaves as natural dye, Journal of Textile Science and Technology, 8, 5-13, 2019.
 8. Barani, H., Helal Bahr, S., Investigation on color and antibacterial properties of woolen yarn dyed with fruit of Ailanthus altissima tree, Journal of Textile Science and Technology, 9, 25-33, 2021.
 9. Ado, A., et al., Dyeing of textiles with eco-friendly natural dyes: a review, International Journal of Environmental Monitoring and Protection, 1, 76-81, 2014.
 10. Samanta, P., A review on application of natural dyes on textile fabrics and its revival strategy, in Chemistry and technology of natural and synthetic dyes and pigments, Intechopen, 2020.
 11. Purwar, S., Application of natural dye on synthetic fabrics: A review, International Journal of Home Science, 2, 283-287, 2016.
 12. Elnagar, K., Abou Elmaaty, T., Raouf, S., Dyeing of polyester and polyamide synthetic fabrics with natural dyes using ecofriendly technique, Journal of textiles, 2014, 363079, 2014.
 13. Rehman, F.U., et al., Microwave-Assisted Exploration of Yellow Natural Dyes for Nylon Fabric, Sustainability, 14, 5599. 2022.
 14. Haji, A., Mousavi Shoushtari, A., Mirafshar, M., Natural dyeing and antibacterial activity of atmospheric‐plasma‐treated nylon 6 fabric, Coloration Technology, 130, 37-42. 2014.
 15. Elmaaty, T.A., et al., Eco-friendly Approach for Dyeing Synthetic Fabrics with Natural Dyes Using Electron Beam Irradiation, Fibers and Polymers, 23, 759-767, 2022.
 16. Mirjalilia, M., et al., Effect of henna natural dye on antibacterial properties of dyed nylon fabric with various mordants, Iran. J. Org. Chem., 6, 1389-1395, 2014.
 17. Mamun, A.A., et al., Mordant-free dyeing of nylon fabric with mahogany (Swietenia mahagoni) seed pods: A cleaner approach of synthetic fabric coloration, Textile Research Journal, 00405175211050526, 2021.
 18. Vasconcelos, A., Cavaco-Paulo, A., The use of keratin in biomedical applications, Current drug targets, 14, 612-619, 2013.
 19. Sadeghi, S., Dadashian, F., Eslahi, N., Recycling chicken feathers to produce adsorbent porous keratin-based sponge, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 1119-1128, 2019.
 20. Kantouch, A., et al., Effect of pretreatment of wool fabric with keratin on its dyeability with acid and reactive dye, Indian Journal of Fibre & Textile Research, 37, 157-161, 2012.
 21. Wang, X., Liu, Y., A comparative study of the salt-free reactive dyeing property of treated cotton fabric with a chicken-feather protein derivative agent and a linking cationic agent, Journal of Fiber Bioengineering and Informatics, 7, 363-375, 2014.
 22. Sakhr, K., Khatib, S. El., Physiochemical properties and medicinal, nutritional and industrial applications of Lebanese Sumac (Syrian Sumac-Rhus coriaria): A review, Heliyon, 6, e03207, 2020.
 23. Arivithamani, N., et al., Keratin hydrolysate as an exhausting agent in textile reactive dyeing process, Clean Technologies and Environmental Policy, 16, 1207-1215, 2014.
 24. Nasar-Abbas, S., Halkman, A.K., Antimicrobial effect of water extract of sumac (Rhus coriaria L.) on the growth of some food borne bacteria including pathogens, International journal of food microbiology, 97, 63-69, 2004.