شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی -مطالعه موردی در استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی اقتصاد/ دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

سالانه میلیاردها دلار در جهان صرف خرید پوشاک شده و مسیر توسعه بسیاری از کشورهای پیشرفته از رشد و توسعه این صنعت نشأت گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر صنعت پوشاک ایران حتی در سطح مصرف‌کننده داخلی نیز با اقبال مواجه نمی‌گردد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی و رتبه‌بندی مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی در استان قم است. تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از حیث روش‌شناسی، مطالعه‌ای کمی است. همچنین به دلیل استفاده از مصاحبه و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها، تحقیق دارای ماهیت میدانی است. جامعه نظری تحقیق حاضر، خبرگان صنعت پوشاک استان قم شامل مدیران کسب‌وکارها، کارشناسان سازمان صنعت و واحد بازاریابی شرکت‌ها بوده و روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت قضاوتی انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه‌های خبره‌سنجی و اولویت‌سنجی استفاده شد. بدین منظور در ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 19 عامل موثر بر تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی شناسایی شد .در ادامه این عوامل با دلفی فازی غربال شدند. عوامل غربال شده با تکنیک سکا اولویت‌بندی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم برندسازی مناسب، عدم سرمایه‌گذاری در تبلیغات، کم‌کاری و تقلب در تولید، طراحی نامناسب و قیمت بالا به ترتیب از مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان استان قم به خرید پوشاک خارجی است. درنتیجه با تمرکز بر اصلاح و تقویت موارد فوق می‌توان گام بزرگی در مسیر گرایش مصرف‌کنندگان به پوشاک داخلی و نیز حضور پررنگ‌تر این صنعت در عرصه‌های بین‌المللی برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Most Important Factors Affecting the Willingness of Domestic Consumers to Buy Foreign Clothes- Case Study in Qom Province

نویسندگان [English]

 • Omid Ali Adeli 1
 • Mohammad Hasan Maleki 2
 • zahra riazi 3
1 Department of Economics/ University of Qom/Qom/Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran
3 Department of Islamic Economy, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Every year, billions of dollars are spent in the world to buy clothes, and the development path of many advanced countries is derived from the growth and development of this industry. This is despite the fact that currently Iran's clothing industry is not facing success even at the level of the domestic consumer. The current research seeks to identify and rank the most important reasons for the desire of domestic consumers to buy foreign clothes in Qom province. The current research is applied in terms of orientation and a quantitative study in terms of methodology. Also, due to the use of interviews and questionnaires as data collection tools, the research has a field nature. The theoretical population of the present research is the clothing industry experts of Qom province, including business managers, industry organization experts and companies' marketing unit, and the sampling method in this research is done in a judgmental way. Expertise and Prioritization questionnaires were used to collect research data. For this purpose, 19 factors affecting the willingness of domestic consumers to buy foreign clothes were identified through literature review and interviews with experts. Then, these factors were screened with fuzzy Delphi. The screened factors were prioritized by Seca technique. According to the obtained results, lack of proper branding, lack of investment in advertising, lack of work and fraud in production, inappropriate design and high price are among the most important reasons for the willingness of consumers in Qom province to buy foreign clothes. As a result, by focusing on the correction and strengthening of the above-mentioned items, a big step can be taken in the direction of consumers' tendency towards domestic clothing, as well as a stronger presence of this industry in international markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clothing industry
 • Foreign goods
 • Domestic goods
 • Willingness
 • Rating
 1. 1. نجیب‌زاده وامق‌آبادی، مهناز. واکاوی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی. رساله دکتری. گروه علوم اجتماعی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه یاسوج، 1397.

  2.https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texti_e.htm . 2022/7/15

  1. دفتر صنایع نساجی و پوشاک، سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتشار آنلاین ۱۶ مهر ۱۳۹۳.
  2. موسویان، جوانه، و میراحمدی، محمدرضا. بررسی تأثیر هویت فرهنگی و قوم‌گرایی مصرف‌کننده بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن اولویت خرید از برندهای داخلی در مقابل برندهای خارجی؛ مطالعه موردی: صنعت پوشاک در شهر اصفهان. هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری و چهارمین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی و نوآوری‌های باز، 1395.
  3. 5. کشاورز افشار، هاله. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان در خرید کالای تولید داخل نسبت به خارج؛ مطالعه موردی: شرکت ایران‌تراسفو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم و فناوری‌های نوین گروه MBA. دانشگاه آزاد اسلامی، 1396.
  4. Lee, J. & Nguyen, M.J. Product Attributes and Preference for Foreign Brands among Vietnamese Consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, (35), 76-83, 2017.
  5. رضوانی، مهلا. بررسی تأثیر ادراک مصرف‌کنندگان از برندهای خارجی بر قصد خرید محصولات؛ مورد مطالعه: خریداران جوان در صنعت پوشاک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت. مؤسسه آموزش عالی فردوسی، 1396.
  6. Claussen, L., Lloyd, A., Ruiz, D., & Havenith, G. Experts’ views on sports clothing quality. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 15(1), 2022.
  7. Momen, M.A., Sultana, S., Ferdous, F. & Shahriar, S.H.B. Determinant of Choosing a Foreign Brand in Emerging Economy: Lessons and Implication for The Local Entreneurs. Vilakshan-XIMB Journal of Management, (18)2, 2021.
  8. میرجلیلی، مرجان؛ حاجی‌انزهائی؛ زهرا؛ زارعی، علی؛ اشرف گنجوی، فریده. ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته. نشریه علوم و فناروی نساجی و پوشاک. انتشار آنلاین، 1400.
  9. ولی‌‌پور، مریم؛ سیاری، مریم. بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی. علوم و فناوری نساجی و پوشاک. 8(2)، 1398.
  10. Guo, J., Hao, H., Wang, M., & Liu, Z. An empirical study on consumers' willingness to buy agricultural products online and its influencing factors. Journal of Cleaner Production, 336, 2022.
  11. راه‌دار، حسنعلی، و ولی‌پور، پیمان، و حسین‌پور کاسگری، علیرضا. ارزیابی رفتار مصرف‌کننده در صنعت پوشاک و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی: پوشاک آقایان. کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، 1398.
  12. Melnyk, V., Carrillat, F. A., & Melnyk, V. The influence of social norms on consumer behavior: A meta-analysis. Journal of Marketing, 86(3), 2022.
  13. 15. نوروزی، حسین، و احمدی، رقیه. بررسی و رتبه‌بندی مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی. مجله مدیریت، توسعه و تحول، (96)، 259-269، 1396.
  14. Laluyan, W.N., Pangmanan, S.S. & Worang, F.G. The Effect of Advertising, Perceived Quality and Brand Awareness on Consumer Purchase Intention (Case Study: Adidas Sport Shoes). Journal EMBA, (5)2, 267-278, 2017.
  15. Zebal, M.A. & Zebal, A. Success Factors of Local Retail Apparel Clothing Brands in a Southeast Asian Market. International Journal of Marketing Studies, (12)3, 2020.
  16. Naina, R., Mohamad, B.B., Borhan, H., Osman, I. & Kamaralzaman, S. The Determinant Factors of Supply Chain Management on Purchase Intention of an International Branded Apparels Statuse Quo. International Journal of Supply Chain Management, (8)3, 677-684, 2019.
  17. Sun, G., Johnson, L.W. & D`Alssandro, S. Exploring Luxury Value Preceptions in China: Direct and Indirect Effects. International Journal of Market Research, (5)58, 711-731, 2015.
  18. Tamang, A. Consumer Buying Behavior in Nepal and in Finland: Market Dominated Variables. Thesis. Industrial Management. Centria University of Applied Sciences, 2020.
  19. فرجی، سمیرا. بررسی اثر رهبری مد و لذت خرید بر ترجیحات خرید مصرف‌کننده با رویکردی به پیاده‌سازی آن در صنعت پوشاک. کنفرانس بین‌المللی دیزاین، 1396.
  20. Saddiqui, M.N., Asim, M. & Manzoor, S. Effect of Packaging on Consumer Buying Behavior: Case of Clothing Brands in Pakistan. SHU Business Management, 1(1), 1-7, 2021.
  21. Gonza’lez-Cabrera, C. & Trelles-Arteaga, K. Consumer Ethnocentrism and Purchasing Intention in Developing Countries. Retose Revista de Ciencias de la Administraci’ony Economia, (11)21, 165-179, 2021.
  22. Zebal, M.A. & Jackson, F. H. Cues for Shaping Purchase of local Retail Apparel Clothing Brands in an Emerging Economy. International Journal of Retail & Distribution Management, (47)10, 1013-1028, 2019.
  23. Sulhaini., Rusdan., Sulaimiah. & Dayani., R. The Effect of Local Brand Consciousness and Need for Uniqueness towards Emotional Value and Buying Intention on Local Brands. Journal of Management and Business, (19)1, 1-14, 2020.
  24. بخشی‌زاده برج، کبری، و داورزنی، ناصر. نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی. دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(1)، 171-191، 1398.
  25. صدیقیان، نرگس، و حاجی‌علی‌اکبری، فیروز. شناسایی و اولیت‌بندی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان در انتخاب کالاهای تولید داخلی با هدف ارائه الگوی مصرفی کالای ایرانی (در راستای حمایت از تولید ملی). فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، 30(117)، 121-133، 1398.
  26. بافنده زنده، علیرضا، و دانای نعمت‌آباد، ناصر. تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان در خرید کالای داخلی یا خارجی با مدل‌سازی عامل‌بنیان (ABM). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، (74)، 131-152، 1396
  27. Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 2015.
  28. Keshavarz-Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. Simultaneous evaluation of criteria and alternatives (SECA) for multi-criteria decision-making. Informatica, 29(2), 2018.
  29. فتحی میرکوهی، علی. بررسی عوامل مؤثر بر خرید کالای داخلی در ایران: رویکرد مبتنی بر ملی‌گرایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه محقق اردبیلی، 1395.
  30. Abdolmaleki, H., Mirzazadeh, Z. & Alidoust, E. Identify and Proritise Factirs Affecting Sports Consumer Behaviour in Iran. International Journal of Sport Management and Marketing, (18)1/2, 42-62, 2018.
  31. Kalimuthu, M. & Deepak, S. A Study on Consumer Preference and Satisfaction about Select Branded Clothing for Men (with Special Regard to Tirupur city). International Jounal of Research and Development, (6)8, 46-49, 2021.
  32. نجیب‌زاده، مهناز، و احمدی، سیروس. تأیین آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی و ترجیح آن بر کالای داخلی در بین شهروندان ایرانی؛ مطالعه موردی: شهر شیراز. دوفصلنامه علمی-پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام‌حسین (ع)، 7(16)، 1-36، 1397.
  33. رستمیان، ماندانا. بررسی تأثیر عکاسی مد، بر جذب مشتری در صنعت پوشاک ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس. دانشکده هنر و معماری. دانشگاه علم و فرهنگ، 1394.
  34. قاسمی یمین، رضا، و صادقی، محمدرضا. تحلیلی بر برندها و عوامل موثر بر بازاریابی برند پیراهن ورزشی. علوم و فناوری نسای و پوشاک، (26)، 13-5، 1398.
  35. محمدی، وحید، و اکرامی، احسان، و محمدی، حامد، و مرادحسینی، مریم. شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست. علوم و فناوری نسای و پوشاک، (29)، 29-21، 1399.