شناسایی و تحلیل نیازمندی های مدیریتی صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 Assistant Professor of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch

4 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

گسترش روز افزون سازمان های تولیدی و بازرگانی فرش دستباف و وضعیت کنونی این صنعت در کشور، ضرورت استفاده بیشتر از دانش مدیریت علمی و بر خواسته از تجربه خبرگان را نمایان ساخته است. در این پژوهش هدف اصلی ایجاد شبکه ای از شاخص های اساسی مدیریتی به طریقی می باشد که از دریچه یک هنر صناعی و سنتی یعنی فرش دستباف به مسائل مدیریتی و زیر شاخص ها و عوامل آن نگریسته شود. برای این منظور، در مرحله اول شاخص های مورد نظر با انجام مصاحبه های باز با خبرگان این صنعت و بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد استخراج و گروه بندی گردیدند. حاصل این بخش از پژوهش شناسایی 72 شاخص و دسته بندی آن ها در قالب گروه هایی متجانس بود. در مرحله بعد این پژوهش، به منظور بررسی روابط بین و میزان اهمیت گروه های به دست آمده از مرحله کیفی، از روش کمی دیمتل فازی استفاده شد. نتایج این بخش بیانگر این مهم است که توجه به صادرات و ایجاد بهره وری در پیامد های اقتصادی مهمترین شاخص تاثیر گذار بر شبکه مدیریتی این صنعت مهم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and identification of managerial requirements for Iran's hand-made carpet industry using the Fuzzy DEMATEL method

نویسندگان [English]

  • alireza shiri 1
  • gholamreza hashemzadeh khorasgani 2
  • nasrin akhoundi 3
  • fazlolah jamalou 4
1 PhD student in Industrial Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch
4 Assistant Professor of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The constant development of the hand-made carpet production and trade institutions and the present conditions of this industry in the country makes the necessity for more use of scientific management arise from the experience of the elites. The primary purpose of this research is to form a network of management indicators that views the management issues, sub-indexes, and their factors from the perspective of traditional art and industry. For this purpose, in the first phase, the required indicators were extracted and categorized by conducting open surveys among the elites of this industry and using the grounded theory methodology data foundation method. The results of this phase were determining 72 indicators and organizing them in homogenous formats. In the next step of this research, the Fuzzy DEMATEL qualitative method was used to examine the relationship and the importance between the obtained groups from the qualitative phase. The results of this step conclude that paying attention to exports and creating productivity in economic consequences are the most effective indicator of the network management of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy DEMATEL
  • Grounded Theory
  • Managerial requirements
  • Mixed Method
  • the Art and industry of hand-made carpet
1- نعلچی کاشی، فاطمه، محسن رسولیان و حسین بوجاری. (1392). شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه بازار فرش دستباف ایران در بازار های جهانی. گلجام، 24، 147-125.
2- شهبازی منشادی، مهرداد و حبیب الله سالارزهی. (1395). شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژِک تاثیر گذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی. گلجام، 30، 64-47.
3- علیزاده ثانی، محسن، امیر شجاعیان. (1393). شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت خوشه صنعتی فرش دستباف خراسان شمالی. گلجام، 25، 99-85.
4- خداداد حسینی، سید حمید و محمد علی شم آبادی. (1386). بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران: بررسی عوامل موثر و آسیب شناسی. پژوهشنامه بازرگانی، 43، 34-1.
5- اسلامی، یحیی، سید فرهاد حسینی و محی الدین غریبی. (1389). طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت فرش دستباف. پژوهش های مدیریت در ایران، 4، 71-51.
6- رضوانی، محمد رضا، ابراهیم رستگار و علی قنبری نسب. (1392). شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود صنعت قالی بافی در نواحی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان ملایر). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 11، 51-35.
7- کبیری نایینی، مهدی، سمیرا عرب بافرانی و مجتبی پور بافرانی. (1395). طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف. مدیریت فردا، 15، 134-123.
8- مباشری شیری، اسماء، صادق اصغری لفمجانی. (1400). تحلیل آثار تولید فرش دستباف بر معیشت خانوار های روستایی شهرستان فسا. برنامه ریزی فضایی، 42، 44-25.
9- طباطبائی، سید محمود، کاظمی، حمیدرضا، فلاح تفتی، حامد. (1399) . تاثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستباف (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان). علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 34، 41-48.
10- طباطبائی، سید محمود، داداشی لوکلایه، سعیده، فلاح تفتی، حامد. (1400) . تحلیل نقش سرمایه های اجتماعی در اعتلای جایگاه فرش دستباف. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 39، 87-101.
11- عالم تبریز،اکبر، محمد رضا حمیدی زاده، بهروز دری نکرانی و محسن محمدی پلارتی. (1396). مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور. چشم انداز مدیریت صنعتی، 7، 51-33.
12- حبیبی، آرش، ایزدیار، صدیقه. (۱۳۹۳. ( تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، انتشارات کتیبه گیل.
13- دانایی فرد،حسن. (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی:استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی. دانگاه شاهد، 11، 70-57.
14- دلشاد، زهرا، مژده ربانی و حسن دهقان دهنوی. (1399). ارائه الگوی مدیریت زنجیره تامین سبز جهت توسعه چایدار محیط زیست با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 50، 150-123.
15- Shieh, J. I., Wu, H. H., & Huang, K. k. (2010). A DEMATEL method in identifying key success factors of hospital service quality : Knowledge-Based Systems, 23, 277-282.
 
16- فرادرس (1398). آموزش دیمتل فازی. قابل دسترسی در آدرس:
https://faradars.org/courses/fvor96051-dematel-decision-method-and-implementation-in-excel
17- Lee, H., Tzeng, G., Yeih, W., Wang., Y. J., & Yang, S. (2013). Revised DEMATEL: Resolving the infeasibility of DEMATEL. Applied mathematical modeling, 37, 6746-6757.
18- Lin, C., & Wu, W. W. (2004). A Fuzzy extention of the DEMATEL method for group decision making. European journal of operational research. 156, 445-455.
19- Jasbi, J., Mohamadnejad, F., & Nasrollahzadeh, H. (2011). A fuzzy DEMATEL framework for modeling cause and effect relationships of strategy map. Expert systems with applications. 38, 5967-5973.