بررسی جذب صوت پارچه دوجداره حلقوی تاری با پوشش نانو الیاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تکنولوژی نساجی، مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشگاه امیرکبیر

3 دانشگاه گیلان

چکیده

در دنیای پیشرفته امروزه به دلیل گسترش صنایع و استفاده از ماشین آلات در کارخانجات، سر و صدا به جزئی اجتناب ناپذیر از زندگی تبدیل شده است. همین علت سبب شد تا انسان توجه بیشتری به حس شنوایی پیدا کرده و علم آکوستیک در زمره موضوعات اساسی مورد مطالعه قرارگیرد. یکی از روش ها برای کنترل آلودگی صوتی، روش‌ جذب امواج صوتی می باشد. در طراحی های متفاوت آکوستیکی، مواد جاذب صوت متخلخل مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا منسوجات به دلیل شکل پذیری و تخلخل مناسب مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق ابتدا پارچه دو جداره حلقوی تاری بر روی ماشین راشل دو میله سوزن تولید شد. سپس نانوالیاف پلی اکریلونیتریل (PAN) بر روی پارچه دوجداره حلقوی تاری به وسیله دستگاه الکتروریسی تک نازله با مدت زمان های مختلف الکتروریسی، پوشش داده شد. جذب صوت پارچه دوجداره حلقوی تاری پوشش داده شده با نانوالیاف PAN از روش لوله امپدانس در باند فرکانس های 1000 تا 5000 هرتز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاصل از آزمایش نشان داد پوشش نانو الیاف PAN بر روی پارچه دوجداره حلقوی تاری باعث افزایش ضریب جذب صوت در همه فرکانس‌ها می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of sound absorption of Warp Knitted Spacer Fabric with nanofiber coating

نویسندگان [English]

  • Mohammad Davoudabadi Farahani 1
  • Ali Asghar Asgharian Jeddi 2
  • Mostafa Jamshidi 3
1 Department of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Amirkabir University
3 University of Guilan
چکیده [English]

In today's advanced world, due to the expansion of industries and the use of machinery in factories, noise has become an inevitable part of life. This caused man to pay more attention to the sense of hearing and to study acoustics among the basic subjects. One of the methods to control noise pollution is the method of absorbing sound waves. In different acoustic designs, porous sound-absorbing materials have been considered. In this regard, textiles have been studied due to their ductility and Porosity.

In this study, Warp Knitted Spacer Fabric(WKSF) was produced on a by double needle bar Rachel machine. Then, polyacrylonitrile (PAN) nanofibers were coated on (WKSF) by a single-nozzle electrospinning device with different electrospinning durations. The sound absorption of (WKSF) coated with PAN nanofibers was investigated by impedance tube method in the frequency band of 1000-5000 Hz. The experimental results showed that the coating of PAN nanofibers on (WKSF) increases the sound absorption coefficient at all frequencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ warp Knitted Spacer Fabric"؛ Polyacrylonitrile
  • "؛ Nanofibers"؛ impedance tube method"؛
  • "؛ Sound Absorption Coefficient"
[1]. J. Broda and M. Bączek, "Acoustic properties of multi-layer wool nonwoven structures," Journal of Natural Fibers, vol. 17, no. 11, pp. 1567-1581, 2020.
[2]. T. Yang, X. Xiong, R. Mishra, J. Novák, and J. Militký, "Sound absorption and compression properties of perpendicular-laid nonwovens," Textile Research Journal, vol. 89, no. 4, pp. 612-624, 2019.
 [3]. W. S. Khan, R. Asmatulu, and M. B. Yildirim, "Acoustical properties of electrospun fibers for aircraft interior noise reduction," Journal of Aerospace Engineering, vol. 25, no. 3, pp. 376-382, 2012.
 [4]. L. Y. L. Ang, Y. K. Koh, and H. P. Lee, "Plate-type acoustic metamaterial with cavities coupled via an orifice for enhanced sound transmission loss," Applied Physics Letters, vol. 112, no. 5, p. 051903, 2018.
 [5]. H. Cao, K. Yu, and K. Qian, "Sound insulation property of threedimensional spacer fabric composites," Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014.
 
[6]. M. Davoudabadi Farahani, A. A. Asgharian Jeddi, and M. Jamshidi Avanaki, "Sound Absorption of Warp Knitted Spacer Fabric based on the thickness," Journal of Vibration and Sound, vol. 9, no. 17, pp. 18-26, 2020.
[7]. B. Y. Hur, B. K. Park, D.-I. Ha, and Y. S. Um, "Sound absorption properties of fiber and porous materials," in Materials science forum, vol. 475, pp. 2687-2690, 2005.
[8]. R. Pieren, B. Schäffer, S. Schoenwald, and K. Eggenschwiler, "Sound absorption of textile curtains–theoretical models and validations by experiments and simulations," Textile Research Journal, vol. 88, no. 1, pp. 36-48, 2018.
[9]. Y. Liu, H. Hu, H. Long, and L. Zhao, "Impact compressive behavior of warp-knitted spacer fabrics for protective applications," Textile Research Journal, vol. 82, no. 8, pp. 773-788, 2012.
[10]. N. Okur and M. C. Yaradanakul, "Development of hybrid layered structures based on natural fabric reinforced composites and warp knitted spacer fabric for acoustic applications," Journal of Industrial Textiles, p. 1528083721994677, 2021.
[11]. X. Sagartzazu, L. Hervella-Nieto, and J. M. Pagalday, "Review in sound absorbing
materials", Archives of Computational Methods in Engineering, Vol.15, no.3, pp.311-342, 2008.
[12]. F. Shahani, P. Soltani, and M. Zarrebini, "The analysis of acoustic characteristics and sound absorption coefficient of needle punched nonwoven fabrics," Journal of engineered fibers and fabrics, vol. 9, no. 2, p. 155892501400900210, 2014.
[13]. S. Amares, E. Sujatmika, T. Hong, R. Durairaj, and H. Hamid, "A review: characteristics of noise absorption material," in Journal of Physics: Conference Series, vol. 908, no. 1, p. 012005,2017.
[14]. A. Rabbi, H. Bahrambeygi, K. Nasouri, A. M. Shoushtari, and M. R. Babaei, "Manufacturing of PAN or PU nanofiber layers/PET nonwoven composite as highly effective sound absorbers," Advances in polymer technology, vol. 33, no. 4, 2014.
[15]. J.-S. Park, "Electrospinning and its applications," Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, vol. 1, no. 4, p. 043002, 2011.
[16]. G. R. Mitchell, K.-h. Ahn, and F. J. Davis, "The potential of electrospinning in rapid manufacturing processes: The fundamentals
[17]. H.-f. Xiang et al., "Sound absorption behavior of electrospun polyacrylonitrile nanofibrous membranes," Chinese Journal of Polymer Science, vol. 29, no. 6, pp. 650-657, 2011.
[18]. M. Kucukali-Ozturk, E. Ozden-Yenigun, B. Nergis, and C. Candan, "Nanofiber-enhanced lightweight composite textiles for acoustic applications," Journal of Industrial Textiles, vol. 46, no. 7, pp. 1498-1510, 2017.
[19]. M. Davoudabadi Farahani, M. Jamshidi Avanaki, and A. A. Jeddi, "Sound absorption of warp knitted spacer fabrics based on knit structure and nanofiber enhancement," Journal of Industrial Textiles, p. 1528083720903411, 2020.
[20].  Shoshani, Yakir, and Yakov Yakubov, "A model for calculating the noise absorption capacity of nonwoven fiber webs", Textile Research Journal, Vol.69, no.7, pp.519-526, 1999.