پیش بینی فشار پوشش های فشارنده بر روی بدن انسان با استفاده از روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی یزد، یزد، ایران

2 دانشگاه یزد

چکیده

مهم‌ترین کاربرد پوشش‌های فشارنده، درمان آثار سوختگی و رگ‌های واریسی می‌باشد. اصل درمان در این پوشش‌ها، مقدار و توزیع فشار بر روی بدن است که توسط پزشک معالج تعیین می‌شود. ابعاد و جنس پوشش‌ها بایستی به‌گونه‌ای انتخاب شود که فشار مورد نظر از طرف پوشش به بدن شخص بیمار اعمال شود. بدین منظور یکی از بهترین روش‌های پیش‌بینی فشار استفاده از شبیه‌سازی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم ‌افزار آباکوس، مدل سه‌بعدی از تماس و فشار بین پوشش فشارنده و بدن ارائه شده است. در ابتدا مدل به صورت استوانه‌ای طراحی شد و مقادیر فشار، کرنش و تنش روی دست و پوشش فشارنده و همچنین کانتورهای رنگی توزیع فشار نشان دادند که مدل به درستی در نرم‌افزار طراحی و اجرا شده است. سپس مدل‌سازی به صورت مخروطی با استفاده از اندازه‌های واقعی بدن و پوشش فشارنده انجام شد و نتایج به دست آمده با نتایج آزمایش تجربی مقایسه شدند. مقایسه نتایج عملی و مدل نرم‌افزاری نشان داد که این مدل به خوبی و با متوسط درصد خطای 18 درصد، توزیع فشار و وضعیت تماس بین دست و پوشش فشارنده را شبیه‌سازی کرده است. روش استفاده شده در این تحقیق برای اعتبارسنجی مدل یک روش ساده و کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of pressure garment's pressure on human body using the finite element method

نویسندگان [English]

 • zeynab soltanzadeh 1
 • batoul karimi 2
1 Faculty of Textile Engineering, Yazd University of Technology, Yazd, Iran
2 Yazd University
چکیده [English]

Today, the technical and engineering applications of textiles have received much attention from engineering researchers. It can be said that the most attention in this area is focused on medical textiles. There is a special group of medical textiles called compression garments, the function of which is to apply pressure to the body and was used for the first time for Pressure Therapy. The most important applications of these garments are to treat burns and varicose veins. The principle of treatment in these garments is the amount and distribution of pressure on the body, which is determined by the physician. The dimensions and material of the pressure garments should be chosen in such a way that the desired pressure is applied to the patient's body. For this purpose, one of the best methods for predicting pressure is to use simulation using finite element methods. In this research, a three-dimensional model of contact and pressure between the pressure garment and the human body is presented using ABAQUS software. Initially, the model was designed as a cylinder and the values of pressure, strain and stress on the hand and the pressure garment as well as pressure distribution showed that the model was properly designed and implemented in software. Then, the modeling was performed conically using real body sizes and pressure garment and the results were compared with the experimental results. Comparison of experimental results and model results showed that this model well simulates the pressure distribution and contact between the hand and the pressure garment. The method used in this research is a simple and practical method for model validation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pressure garment
 • Finite element method
 • Pressure distribution
 • human body
 • Abaqus
 1. 1.Tsujisaka, T.,  Azuma, Y.,  Matsumoto, Y.-I.Morooka, H., Comfort Pressure of the Top Part of Men's Socks, 74, 598-602, 2004.

  2.Van den Kerckhove, E.,  Fiews S, M., P,  Hierner, R.,  Boeckx, W.,  Deleuze, J.-P.,  Laperre, J.Anthonissen, M., Reproducibility of repeated measurements with the Kikuhime pressure sensor under pressure garments in burn scar treatment, Burns, 33, 572-578, 2007.

  3.Macintyre, L.Ferguson, R., Pressure garment design tool to monitor exerted pressures, Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 39, 2013.

  1. Fan, J.Chan, A. P., Prediction of girdle’s pressure on human body from the pressure measurement on a dummy, International Journal of Clothing Science and Technology, 17, 6-12, 2005.
  2. 5. طهرانی دهکردی, م., تحلیل عددی خواص فشاری درون صفحه ای کامپوزیت های غیرخطی با استفاده از روش اجزای محدود, مجله علوم و فناوری نساجی, 4, 3-9, 1393.
  3. Zhang, X., Yeung, K. W.Li, Y., Numerical Simulation of 3D Dynamic Garment Pressure, 72, 245-252, 2002.
  4. Yeung, K. W., Li, Y.Zhang, X., A 3D Biomechanical Human Model for Numerical Simulation of Garment–Body Dynamic Mechanical Interactions During Wear, The Journal of The Textile Institute, 95, 59-79, 2004.
  5. Dan, R., Fan, X.-r., Chen, D.-s.Wang, Q., Numerical simulation of the relationship between pressure and displacement for the top part of men’s socks, Textile research journal, 81, 128-136, 2011.
  6. Yu, A., Lun Yick, K., Pui Ng, S.,  Yip, J.Fan Chan, Y., Numerical simulation of pressure therapy glove by using Finite Element Method, BURNS, 42, 141-151, 2016.
  7. Zhao, l., yu, j., zhang, s.li, c., a three-dimensional biomechanical model for prediction of garment pressure in pressure therapy for burn patients, thermal science, 24, 2357-2365, 2020.

  11.سمنانی, د.,  آجلی, س., امیرنصر, ا.,  بررسی توزیع تنش در آویزش عمودی پارچه تور ویل با استفاده از روش اجزاء محدود, مجله علوم وفناوری نساجی, 1, 39-42, 1390.

  1. Grosberg, P., Leaf, G. A. V.Park, B. J., The Mechanical Properties of Woven Fabrics: Part VI: The Elastic Shear Modulus of Plain-Weave Fabrics, Textile Research Journal, 38, 1085-1100, 1968.

  13.راسل جانسون, ا., مقاومت مصالح, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, 1370

  14.Jacob, S.Patil, M. K., Three-dimensional Foot Modeling and Analysis of Stresses in Normal and Early Stage Hansen's Disease with Muscle Paralysis, Journal of Rehabilitation Research and Development, 36, 1999.