ارائه مدل پیشبینی تمایل دانشجویان رشته طراحی لباس دختر در خرید پوشاک الهام گرفته از عناصر پوشاک سنتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم شهر، ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش میزان تمایل دختران دانشجوی رشته طراحی لباس نسبت به پوشاک الهام گرفته از عناصر پوشاک سنتی ایران می‌باشد. یکی از انگیزه های خرید لباس استفده از المانهای تاریخی است. در این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد، نظرات 160 تن از دانشجویان از طریق پرسش‌نامه‌ متشکل از 23 سوال ثبت گردید. به منظور سنجش پایایی پرسش‌نامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسش‌نامه به دو روش صوری- محتوایی با آزمون بارتلت و کی ام او ارزیابی گردید. نتیجه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار spss و با بکارگیری آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی انجام شد. یافته‌ها نشان داد عوامل ظاهر و فرم لباس، کیفیت پارچه و دوخت، طراحی لباس، قیمت گذاری و عرضه در سطح 127/0، 214/0، 379/0، 264/0 و عوامل عوامل مذهبی، طبقات اجتماعی و شرایط فرهنگی در سطح 397/0، 377/0، و 223/0 بر تمایل به خرید مصرف‌کنندگان تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a model for predicting the desire of girls' clothing design students to buy clothing inspired by the elements of traditional Iranian clothing

نویسندگان [English]

  • Pieman Valipour 1
  • alireza hoseinpour 2
  • Maryam Sayary 2
1 Faculty of Textile Engineering, Clothing and Fashion, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2 Faculty of Textile Engineering, Garment and Fashion, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

The main objective of the present article is the assessment of the tendency of female students of clothes designing towards the clothes inspired by the elements of Iranian traditional clothes. One of the motivations for buying clothes is the use of historical elements. This descriptive study, using a questionnaire survey consisting of twenty-three questions registered the opinions of one hundred sixty participants. To measure the reliability of the questionnaire, alph Cronbach method was used. The face and content validity of the questionnaire were evaluated by Bartlette and KMO tests. Data analysis was carried out using SPSS software and Spearman’s correlation and linear regression analysis. Findings showed the factors of appearance and form of clothing, fabric quality and sewing, clothing design, pricing and supply at the level of 0.127, 0.214, 0.379, 0.264 and the factors of religious factors, social classes and cultural conditions at the level of 0.397, 0.377, and 0.223 had an effect on consumers' willingness to buy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manto
  • willingness to buy
  • traditional elements
  • clothing design
  • Iranian clothing
[1]. استیل، و.، مد و پوشاک. ترجمه: یاوری، حسین، اصحابی، مروا، انتشارات سایه بان، 1393.
[2]. ولی‌پور پ، سیاری م، بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی، علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره10، شماره پیاپی 26، صفحه 47-55،  1398.
[3]. بابایی پ، اکبری ف.، بررسی مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه در الگوی ایرانی- اسلامی، فصلنامه نقد کتاب، شماره 1 و2، 1393.
[4]. جکسون ت، شاو د.، بازاریابی مد، ترجمه: حیدرزاده، کامبیز، نایب‌زاده، شهباز، نشر سیته، 1394.
­[5]. اسفیدانی م.، بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران، فصلنامه علمی تحقیقی تحقیقات بازاریابی نوین، ص31، 1393.
[6]. عابدینی ا.، مبانی طراحی لباس، انتشارات آبان، ص101، 1392.
[7]. مقبلی آ، قمری س.، احیای باور ایرانیان امروز به جلوه‌های میراث کهن سرزمین خود در الگوهای پوشش، مجله چیدمان، ش 2، 1392.
[8]. الهی م.، طراحی لباس تأثیر و تدابیر خطی، انتشارات جمال هنر، ص 138، 1393.
[9]. غیبی م.، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، تهران: انتشارات هیرمند، ص312، 1385.
[10]. سیمن ج، تاتهم ک، آموزش طراحی مد لباس، ترجمه: قاسمی، جلال، ناشر هنر طراحی، ص 16، 1394.
[11]. متین پ.، پوشاک در ایران زمین، مقدمه علی بلوک باشی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ص 265، 1383.
[12]. پایدارفرد آ، نامور مطلق، ب. محجوبی، ف.، طراحی لباس ملی با الهام از پوشاک سنتی مردم خراسان جنوبی، فصلنامه مطالعات ملی، سال شانزدهم، ش 4، 1394.
[13]. ابراهیمی ک، ولی پور پ.، مطالعه تطبیقی نقش و رنگ در لباس زنان کرد در ایران، عراق و ترکیه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه نساجی و پوشاک، 1396.
[14]. مقبلی آ، قمری س،. احیای باور ایرانیان امروز به جلوه‌های میراث کهن سرزمین خود در الگوهای پوشش، مجله چیدمان، ش 2، 1392.
[15]. سیاری م، ولی پور پ، بازاریابی مد در پوشاک ورزشی، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب، 1398.
[16]. خیری ب، سمیعی نصر م و عظیم‌پور خوجین، م.، وابستگی عاطفی مصرف‌کنندگان به برند: پیش‌نیازها و نتایج، مدیریت بازاریابی، 20(3)، 65-49، 1392
[17]. ولی­پور پ، آقاجانی ف،. مطالعه اثر ویژگی مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا (مطالعه موردی:  ال سی وایکیکی استان مازندران). مجله علوم و فناوری نساجی، دوره جدید،  ش 4، شماره پیاپی20، ص 27-15، 1396.
[18]. عقیلی، ف، ولی­پور پ، ابراهیم نژاد ع، دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، اولویت­بندی معیارهای تأثیر اکسسوری در کالای لاکچری بر ارزش ویژه برند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی(مورد مطالعه: پوشاک آویشن)، 2 اسفند 1396.
[18]. Gregory, M., Merchant, A., Ulrich, R., & Florian, M. Emphasizing brand heritage: Does it work? And how? Journal of Business Research, 69(3), 936–94,.2016.
[20]. منتظری م، ابراهیمی ع، احمدی پ و راهنما آ.، بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید در تجارت الکترونیک، مدیریت بازرگانی، 6(2)، 226-207، 1393.
[21]. سیاری م، ولی‌پور پ.، مروری بر نقش اعتماد برند روی ارزش برند در البسه ورزشی، کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک ومد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، 1397.
[22]. Assiouras, I., Liapati, G., Kouletsis, G., & Koniordos, M. The impact of brand authenticity on brand attachment in the food industry. British Food Journal, 117(2), 1–21, 2015.
[23]. evy, S. H. & Hino, H. Emotional brand attachment: a factor in customer-bank relationships. International Journal of Bank Marketing, 34(2), 1–22, 2016.
[24]. عزیزی ش، شکرگزار ص.، تأثیر هم‌خوانی شخصیت مصرف‌کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف‌کننده به برند و نقش تعدیلگر درگیری ذهنی با محصول، مدیریت برند، 1(2)، 60-33، 1393.
[25]. ابراهیم‌پور ازبری م، اکبری م و رفیعی رشت‌آبادی ف.، نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی‌گری اعتماد و وفاداری به برند، مدیریت بازرگانی، 7(4)، 804-783، 1394.
[26]. حدادیان ع، کاظمی ع و فیض محمدی ش.، بررسی اثر هویت‌یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک‌شده؛ مورد مطالعه: هتل پنج‌ستارة همای مشهد، تحقیقات بازاریابی نوین، 21(2)، 92-75، 1395.
[27]. سیاری م، ولی‌پور پ، مبانی سازمان و مدیریت مُد بازاریابی و برند پوشاک. چاپ اول، انتشارات آوین‌نگار، 1378.
[28]. Aaker, D.A. Building strong brands. New York: Free Press, 1996.
[29]. Dion, D. & Mazzalovo, G. Reviving sleeping beauty brands by rearticulating brand heritage. Journal of Business Research, 27(2), 1–7, 2016.
[30]. Merchant, A. M. & Rose, G. Effects of advertising-evoked vicarious nostalgia on brand heritage. Journal of Business Research, 66(3), 2619–2625, 2013.