دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-65 

مقاله مروری

مروری بر خواص و کاربردهای پزشکی نانوالیاف الکتروریسی‌شده حاصل از کیتوسان

صفحه 43-55

دکتر سیما حبیبی؛ مژگان رزاق پور؛ محمدرضا اله قلی قصری؛ حسین نازک دست


مقاله پژوهشی

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

صفحه 19-26

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی