دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1393 
اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران

صفحه 11-20

علی دهقانی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ سمانه حسین زاده؛ مجید عامری


محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

صفحه 29-38

سعید ابراهیمی؛ ایمان حاجی زاده؛ پدرام پیوندی