ارزیابی اثر تعاملی دما و غلظت قلیا بر جذب رنگزا در پارچه حلقوی پودی پنب های ساده مرسریزه شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 عضو هیات علمی تمام وقت

چکیده

با هدف مطالعه اثر تعاملی غلظت و دمای قلیا بر مقدار جذب ماده رنگزا، نمونه‌های مختلف از پارچه حلقوی پودی ساده مرسریزه شدند. پس از رنگرزی، مقدار رنگزای برداشت شده به وسیله پارچه با سنجش پساب حمام رنگ معین و محاسبه شد. برای درک عمیق‌تر از تغییرات در ساختار پارچه، طیف FTIR  پارچه خام رنگ شده و پارچه مرسریزه شده با بیشترین جذب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد، ماده رنگزا در پارچه‌های مرسریزه شده به مراتب بهتر از نمونه پارچه خام جذب می‌شود. با وجود این، در دمای کم افزایش غلظت قلیا موجب ازدیاد جذب می‌شود. با افزایش دمای قلیا، غلظت بهینه کاهش یافت، به‌طوری که در دماهای 40 و 60 غلظت بهینه به ترتیب 250 و g/L 200 بود. با افزایش بیشتر دما، افزون بر حصول نتیجه گفته شده، مقدار جذب رنگزا به وسیله پارچه نیز کاهش یافت. با افزایش غلظت سدیم هیدروکسید ضمن روی‌دادن حداکثر جذب همچنان در دمای  40  از مقدار رنگزای جذب شده به وسیله پارچه کم شد. درنهایت، در محدوده مطالعه شده از دما و غلظت قلیا، دمای  60  و غلظت  g/L 200 مناسب‌ترین شرایط برای مرسریزه‌کردن پارچه معین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Interactive Effect of Temperature and Alkali Concentration on Dye Absorption of Mercerized Cotton Plain Knitted Fabric

نویسندگان [English]

  • PEIMAN VALIPOUR 1
  • Abdolrasol Moghassem 2
1 Dean of Textile and Apparel Engineering Department
2 faculty of Textile Department
چکیده [English]

Different samples were mercerized to evaluate the interactive effect of temperature and alkali concentration on dye absorption of plain knitted fabrics. The mass of dye picked up by mercerized knitted fabric was estimated by assessment of the wastewater of dyeing process. In order to observe the microstructural changes of the mercerized fabrics, FTIR spectra were recorded for gray fabric and mercerized samples with maximum dye absorption. The results of this study showed that, absorption performance of the mercerized samples was much more superior to that of gray fabric. The dyeing rate increased by alkali concentration at low temperature. Optimum alkali concentration dropped by increases in temperature as in bath temperatures of 40 and 60°C the optimum alkali concentrations were 250 and 200 g/L respectively. In addition to above results, dye absorption decreased by further increase in bath temperature. With the increase in alkali concentration, although the absorption peak appeared at 40°C but the mass of the dye picked up by the fabrics was decreased. Finally, the alkali concentration of 200 g/L at temperature of 60°C were considered the most suitable conditions for mercerization of cotton plain knitted fabric.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plain knitted fabric
  • Mercerization treatment
  • Dye absorption
  • Alkali concentration
  • Alkali temperature