بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر یزد

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

امروزه برای افزایش اطمینان و اشتیاق خرید مشتریان فرشها، تضمین حداقل‌های دو عامل مقدار راحتی مصرف و حفظ ظاهر سطحی اولیه فرش نقش معین‌کننده‌ای دارد. در پژوهش حاضر، ابتدا خواص فیزیکی فرشهای دست‌باف که تغییرات کیفی آنها در تعیین طول عمر مصرف فرش مؤثرند، معرفی شده و سپس به روش نظرسنجی درجه اثر هر یک از خواص معین و به کمک نرم‌افزار Minitab تمام خواص از نظر اولویت اثر، گرو هبندی شدند. این ارزیابی در جامعه آماری 56 نفری از متخصصان علمی و تجاری فر شهای دست‌باف انجام شد. نتایج تحلیل جدول‌های ANOVA به روش آزمون Tukey نمایانگر درجه اثر زیاد شاخص درصد برگشت‌پذیری )جهندگی( پرزها از مجموعه خواص مرتبط با عملکرد فشاری لایه پرزهاست. پس از آن، ثبات خواص انعکاسی نخ‌های پرز و دوام طرح و نقش فرش‌ها از مجموعه خواص مرتبط با حفظ ظاهر سطحی است. هفت مشخصه عملکردی منتخب در گروه‌های اول و دوم، برای توجه و دقت بیشتر در فرایند طراحی تولید فر شهای دست‌باف به تولیدکنندگان پیشنهاد شدند. افزون بر این، برای جلب اطمینان مشتریان از طول عمر فرش، گارانتی برخی یا تمام این هفت مشخصه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To Study and Establish the Effective Properties in Hand-knotted Carpets’ Lifetime

نویسندگان [English]

  • seyed tabatabaei hanzaei 1
  • mohammad ghane 2
  • hossein hasani 2
  • ali zeinal hamadani 3
1 member of academic board, art dept., university of science and art of yazd
2 member of academic boaed,textile engineering dept., isfahan university and technology
3 member of academic board, industerial engineering dept., isfahan university and technology
چکیده [English]

Today, to increase customers' assurance and enthusiasm in purchasing carpets a minimum of two criteria must be met, including its degree of comfort and permanency in retaining its original appearance. In this study, first, the physical properties of hand-knotted carpets and the qualitative changes most effective in the service life of the carpets are introduced, and then by questionnaire method in gathering information from individual purchaser the efficacies of the properties have been classified. By using the Minitab software the properties have been grouped in terms of top most prioritized effects. This evaluation was carried in a population of 56 people comprised of academic and commercial experts. The results of ANOVA tables under Tukey method have attested to the high efficacy of “resilient pile yarns” by a high percentage of spring rates in response to compression performance of the piles layers. Accordingly, the cohesion in reflexive properties of the pile yarns and durability in the design and patterns of the carpets are related to the stable surface quality. Seven selected functional properties in the first and second groups were proposed to manufacturers for more careful consideration and accuracy in the production design of hand-knotted carpets. Moreover, guaranteeing some or all the selected properties is recommended to be made to customers in order to assure their confidence in the lifetime performance of the carpet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appearance retention
  • Compressive performance
  • Hand-Knotted carpet
  • Lifetime
  • Surface piles layer