مقایسه فرایندهای مختلف اکسایش پیشرفته بر پایه ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش برای تصفیه پساب حاوی مواد رنگزای واکنش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/گروه رنگ و محیط زیست - پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

2 پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/گروه رنگ و محیط زیست

چکیده

در این پژوهش، تصفیه پسابهای نساجی شبیه‌سازی شده با فرایندهای اکسایش پیشرفته بر پایه ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش به تنهایی و به‌طور ترکیبی بررسی شد. بدین منظور دو منبع نوری فرابنفش )لامپ W9 ،UV-C کم فشار و لامپ W150 ،UV-C  با فشار متوسط( استفاده و اثر هر یک به تنهایی و در ترکیب با فرایند ازن‌دهی معین شد. از سه رنگزای واکنش‌پذیر تجاری مرسوم آبی 4، قرمز 45 و نارنجی 14 استفاده شد. سرعت فرایند رنگبری و بازده حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) پساب با سامانه‌های مختلف اکسایش در pH خنثی و قلیایی مطالعه شد. پرتودهی فرابنفش با استفاده از لامپ‌های کم فشار و فشار متوسط UV-C باعث افزایش بازده حذف COD و کل کربن آلی (TOC)  پساب شد. نتایج نشان داد، صرف‌نظر از ساختار مواد رنگزا، رنگبری کامل % 100 ، حذف COD بیش از % 95 و حذف 56% TOC  با استفاده از ترکیب فرایند ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش امکان‌پذیر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Various Advanced Oxidation Processes Based on Ozonation and UV Irradiation for Treatment of Wastewater-Containing Reactive Dyes

نویسندگان [English]

  • Alireza Tehrani bagha 1
  • Hamideh Nikkar 2
1 استاد
2
چکیده [English]

The treatment of simulated textile wastewater was examined by advanced oxidation processes based on ozonation and UV irradiation, as individual and combined methods. For this purpose, two ultraviolet light sources )i.e., low pressure UV-C 9 W and medium pressure UV-C 150 W lamps( were used and the effect of each one on wastewater treatment was determined individually and in combination with ozonation process. Three conventional commercial reactive dyes) Blue 4, Red 45, and Orange 14(were used in this study. The rates of color and COD removals by oxidation of the systems were studied at neutral and alkaline pH. The ozonation process was enhanced by UV irradiation using low-pressure or medium-pressure UV-C lamps and the removal efficiencies of COD and TOC were increased to some extent. Regardless of the dye chemical structures, complete color removal, 95% COD and 56% TOC were achieved by a combination of ozonation and UV irradiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced oxidation
  • ozanation
  • UV Irradiation
  • Textile wastewater
  • reactive dye