نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی،

2 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی

3 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

4 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به این‌که یکی از مهم ترین عوامل رشد هر صنعتی ایجاد و توسعه نمانام (برند) در آن صنعت می باشد، حمایت از نمانام‌های موجود و کمک به ایجاد نمانام‌های جدید در صنعت پوشاک راه را برای افزایش صادرات و شکوفایی صنعت هموار خواهد ساخت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است و با هدف شناسایی و بررسی مشکلات نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران و ارائه راهکار حل مشکلات از دیدگاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام شده است. به همین منظور پرسشنامه هایی برای دو جامعه هدف مصرف کنندگان و صنعتگران طراحی شد. حجم نمونه مصرف کنندگان 385 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد، 160 پرسشنامه به صورت اینترنتی و 225 پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل گردید. حجم نمونه از صنعتگران نیز 34 پرسشنامه  بود که از این تعداد، 29 پرسشنامه به صورت اینترنتی و 5 پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل گردید. برای بررسی فرضیه های ارائه شده از آزمون فرض با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. بر اساس نتایج، مشخص شد اثرپذیری مصرف کنندگان از اطرافیان رابطه معناداری با خرید پوشاک نشان‌دار دارد و وضعیت مالی مصرف کنندگان رابطه معناداری با شناخته شده بودن نمانام پوشاک دارد. همچنین دیدگاه‌ها و رفتار مشتری در ارتباط با موضوع نمانام مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل مشکلات با استفاده از نظرات تولید کنندگان، صنعتگران و مشتریان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Branding in Iranian Apparel Industry; Obstacles and Solutions (Case Study: Yazd City)

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Sadat Arabian 1
  • Mahdieh Dehghan Chenari 2
  • Pedram Payvandy 4
1 Department of Textile Engineering, Yazd University
2 Department of Textile Engineering, Yazd University
3
4 Department of Textile Engineering, Yazd University
چکیده [English]

As creating and developing brands is very important in the promotion of any industry, supporting existing brands and facilitating the creation of new ones in the apparel industry, will pave the way to boost exports and flourish the industry. The aim of this descriptive study was to identify and investigate the branding challenges in the Iranian apparel industry and to find strategies to overcome the challenges based on the opinions and suggestions of consumers and textile experts.  For this purpose, questionnaires were designed for two target populations, i.e., consumers and industry experts. 385 consumers filled either the web-based (160) or the paper-based (225) questionnaires. 34 textile experts also responded and 29 of them filled the paper-based questionnaires. Statistical analysis with the confidence level of 0.05 was performed to investigate the responses. The results showed that “being influenced by people around” had the most significant effect on “the purchasing branded garments”, and “the consumer spending power” had a meaningful correlation with “the brand familiarity”. Based on the consumers’ and experts’ responses, the most common branding challenges and opportunities in the textile industry were listed and the solutions to the challenges facing the garment industry were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Apparel industry
  • Obstacles
  • Consumers
  • Industry experts
[1]     حسنی، ع.، موسوی بازرگانی، س. ج.، قدیری نیا، م.، عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری، گردشگری، 1، 38-1، 1392. 
[2]     Davis, S. M., The power of the brand. Strategy & Leadership, 28, 4-9, 2000.
[3]     ملاحسینی، ع.، تاج الدینی، ف.، بررسی تاثیر تنوع کانال های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار پوشاک کرمان، مدیریت بازرگانی، 1، 208-187، 1394.‎
[4]     Zaichkowsky, J. L., The psychology behind trademark infringement and counterfeiting, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 2006.
[5]     Chow, D. C., Enforcement against counterfeiting in the People's Republic of China, Nw. J. Int'l L. & Bus., 20, 447, 1999.
[6]     ابراهیمی ع.، جعفرزاده م.، بزرگی ص.، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری)، تحقیقات بازاریابی نوین، 3، 34-1، 1391.
[7]     وطن‌خواه، ن.، آسیب‌شناسی وضعیت صنایع نساجی ایران (با تاکید بر کارخانه‌های شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1391.
[8]     طباخیان، ل.، حدادیان، ع.، پویا، ع.، نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید، مدیریت بازرگانی، 2، 374-353، 1396.
[9]     کردنائیج، ا.، بخشی زاده، ع.، عسکری پور، ح.، محصولات جعلی و تاثیرشان بر ارزش ویژه برند محصولات اصلی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک در تهران)، مجله بین المللی علوم انسانی، 1، 130-109، 2015.
[10]  ولی پور، پ.، آقاجانی، ف.، مطالعه اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم وآقا (مطالعه موردی: LC Wikiki استان مازندران)، علوم و فناوری نساجی، 4، 27-15، 1396.
[11]  ولی پورپ.، شکارچی م.، بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ برند (مطالعه موردی: ال سی وایکیکی)، علوم و فناوری نساجی، 2، 56-47، 1397.
[12]  سعیدی، م.، ارزیابی تأثیر هویت برند بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مطالعه موردی صنعت پوشاک در تهران)، کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار، تهران، 1397.
[13]  دعایی، ح.، فرزانه حسن زاده، ژ.، مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (مورد مطالعه مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن)، بررسی های بازرگانی، 42، 40-26، 1389.‎