شناسایی و تحلیل تنوع فرم و رنگ پوشاک محلی بانوان گیلان به منظور بازنمود در طراحی مانتو بانوان جوان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده طراحی پارچه و لباس دانشگاه اما جواد (ع)

2 ایران- یزد- دانشگاه علم و هنر یزد- دانشکده هنر و معماری اردکان- کد پستی 8953143831- صندوق پستی 418

چکیده

در این پژوهش سعی شده است با تلفیق طرح و رنگ لباس­های سنتی و امروزی، لباس­هایی طراحی شود که نشان دهنده ذوق و سلیقه، تمدن، فرهنگ و هویت اصیل ایرانی باشد؛ بنابراین انواع طرح­ها و تنوع رنگ­ها در البسه محلی مناطق مختلف گیلان، بررسی و شناسایی گردید تا با توجه به چگونگی تناسب آن­ها ، در طراحی لباس اجتماع بانوان (مانتو)، به کار گرفته شوند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‌ای، و برای تأیید یا رد فرضیات پژوهش، روش پژوهشی استفاده شده است؛ به این منظور، به صورت میدانی و روش پرسشنامه، اطلاعاتی از دو جامعۀ آماریِ طراحان لباس و فروشندگان مانتو، به تعداد 60 نفر، جمع­آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی (به کمک نرم­افزار SPSS v.22) استفاده شده است. آزمون K-S برای نرمال بودن متغیرها، آزمون t تک نمونه مستقل و مقایسه دو جامعه، جهت بررسی فرضیات، آزمون فریدمن جهت رتبه­بندی متغیرهای طراحی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه و توجه به تاثیر مولفه های معنادار بر طراحی مانتو از دیدگاه جامعه­های آماری و همچنین با توجه به اصول و عناصر بصری مطرح در پژوهش، بیست طراحی لباس اولیه انجام شد و از میان آن­ها 6 طرح منتخب، در نرم افزار CLO Enterprise بصورت گرافیکی، ارائه گردید. در نهایت، شش دوخت مانتو انجام گرفت تا اهداف پژوهش محقق شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis the color and form variety of Gilan women local clothes in order to representation in design of social cloth of Iranian young women

نویسندگان [English]

  • ehsan zarinabadi 1
  • malihe shafa 2
  • seyed mahmood tabatabae 2
1 Emam Javad university
2 فارغ التحصیل
چکیده [English]

In this research, it has been tried to design clothes that shows art and taste, civilization, culture and original identity of Iranian people. In this way, types of designs and variety of colors in traditional clothes of different regions in Gilan are examined and identified, so that they can be used in designing women's uniform cloth (gown) according to how they fit into visual primary principles and results of questionnaires. A method of this research is a descriptive way and its purpose is an "applied" one.  The library method and the research methodology have been used, respectively, to collect information on the subject literature and research background, and to collect data on confirmation or disproof of research hypotheses; for this purpose, a field-work questionnaire was used to collect from two statistical communities: clothes designers and gown sellers included 60 individuals. Descriptive- statistical analysis and inferential statistics were used to analyze the questionnaire data. In the inferential statistics, SPSS software was used to perform statistical analysis of the questionnaire. So, the Kolmogorov-Smirnov test was used for normalization of variables; consequently, independent one sample t-test and comparison of two communities, and Friedman's test were applied respectively to study and examine hypotheses and to rank designing variables. According to study of major statistical results obtained from the research questionnaire, consideration of significant components effects on design of gown, based on statistical community’s viewpoints, as well as considering the visual principles and elements presented in the research, twenty dress designs was done with Etude, among which six selected designs were presented graphically in CLO Enterprise software. Finally, six types of gowns are sewn in order to fulfill the research objectives, based on these six designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • womens apparel design؛ womens apparel color؛ cultural identify
  • national identify
  • gilans local garments
[1] پایدارفرد آ.؛ نامورمطلق، ب. و محجوبی، ف.، طراحی لباس ملی با الهام از پوشاک سنتی مردم خراسان جنوبی، فصلنامه مطالعات ملی، 4، 150-133، 1394.
[2] نریمانی ابر م. مطالعه تطبیقی حفظ البسه سنتی و بومی در دو کشور ایران و ژاپن، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، مهندسی عمران، هنر و محیط زیست؛ افق­های آینده، نگاه به گذشته، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس، 1394.
[3] هارجی ا. و دیگران، مهارت­های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، انتشارات رشد، 1386.
[4] همایون م.، وساقینی، م.، سیاست­گذاری فرهنگی و مدیریت پوشش: مطالعه موردی حجاب، رهیافت انقلاب اسلامی، 15، 147-125، 1390.
[5] زاهد س. و کاوه، م.، گفتمان­های پوشش ملی در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4، 74-49، 1391.
[6] شایسته­فر م. کاربرد ارزش­های تزئینی هنر اسلامی بر عناصر شهری و تاثیر آن بر توسعه فرهنگی-اجتماعی، همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر، تهران، 1387.
[7] ضیاءپور ج.، پوشاک زنان ایران تا آغاز پهلوی، وزارت فرهنگ و هنر، 1367.
[8] بابایی پ. و اکبری، ف.، بررسی مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه در الگوی ایرانی اسلامی، فصلنامه نقد کتاب، 1و2، 258-241، 1393.
[9] گلدمن آ.، زیبایی­شناسی، ترجمه روح الله عطایی، مجله رواق هنر و اندیشه، 5، 88، 1385.
[10] نقی زاده م.، ادراک زیبایی و هویت شهر(در پرتو تفکر اسلامی)، نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 1386.
[11] مجتهدزاده پ.، هویت ایرانی در آستانه صدۀ بیست و یک، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 12، 130-129، 1377.
[12] پای ل. و دیگران، بحرن­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.
[13] قاسمی ف.، مراتب و مولفه­های هویت در مبانی نظری هویت و بحران هویت، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1383.
[14] گودرزی ح.، مطالعات بنیادین در مطالعات قومی، انتشارات تمدن ایرانی، 1385.
[15] بایبوردی ا. و کریمیان، ع.، جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 28، 102-77، 1393.
[16] میرمحمدی د.، گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، موسسه مطالعات ملی، 1383.
[17] طالش انساندوست ف.، پوشاک مردم گیلان، فرهنگ ایلیا، 1393.
[18] ابراهیمی میمند ن.؛ داوودی، ا. و صفی یاری، ن.، بررسی نقوش چادرشب قاسم­آباد(گیلان)، فصلنامه علمی-پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه، 13، 44-35، 1391.
[19] پاشا شریفی ح. و شریفی ن.، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ چهارم، انتشارات سخن، 1383.
[20] والامقام ف. و ولی پور پ.، روش­های بازاریابی در عرضه پوشاک، مجله نساجی امروز، 163، 65، 1395.
[21] داندیس د.، مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، انتشارات سروش، 1395.
[22] حلیمی م.، اصول و مبانی هنرهای تجسمی، احیاکتاب، 1393.
[23] رهبرنیا ز. و رستمی ز.، تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان، انتشارات مرکب سفید، 1395.