بررسی عوامل موثر بر نظام انتخاب مدیران در صنعت نساجی (مورد مطالعه: مدیران کارخانجات نساجی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران، صندوق پستی 1416-34185

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه عوامل موثر بر نظام انتخاب(گزینش) مدیران شامل تجربه مرتبط، تحصیلات مرتبط، سوابق اجرایی و مدیریتی،     و سن در کارخانجات نساجی استان مازندران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و بر حسب نحوه گرد‌آوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران کارخانجات نساجی بخش دولتی و خصوصی استان مازندران تشکیل می‌دهند. به منظور بررسی عوامل موثر بر نظام انتخاب(گزینش) مدیران از نظر خبرگان و نیز مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است.    جهت تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون کای‌دو، نسبت و t استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نظام انتخاب مدیران در واحدهای نساجی استان مازندران مناسب نبوده و مدیران این صنعت از سوابق اجرایی و مدیریتی مرتبط، تجربه کاری مرتبط، تحصیلات مرتبط،           و همچنین شرایط سنی مناسب برخوردار نبوده‌اند و می‌توان ادعا نمود که یکی از عوامل موثر در رکود این صنعت در استان مازندران، ناکارآمدی      نظام انتخاب مدیران این صنعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Selection of Managers in the Textile Industry(Case Study: Textile Factory Managers of Mazandaran Province)

نویسنده [English]

  • Hamed Mohammadi 2
1
2 Department of Public Management, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, P.O. Box: 34185-1416, Qazinv, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effective factors on the selection of managers including experience, education, executive and managerial records, and age in textile factories in Mazandaran province. The present study is based on the nature and purpose of the research, which is an applied research method and is a descriptive study based on how data is collected. The statistical population of this study is the directors of textile and textile factories in Mazandaran province. In order to investigate the effective features of the selection system for managers in terms of experts and review documents. The inferential statistics of the data were used for the chi-square, t-test and t-test. The findings of this study indicate that the selection of managers in Textile Units of Mazandaran province was not suitable and the managers of this industry did not have relevant administrative and managerial backgrounds, related work experience, related education, as well as appropriate age conditions, and it can be claimed that one of the effective factors In the downturn of this industry in Mazandaran province, the ineffectiveness of the system is the choice of industry managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textile industry
  • education
  • experience
  • executive and management record
  • age
 
[1] Rosdi, I.S., A human resource management framework for innovative capability development, Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of doctor of philosophy, Faculty of Management, MULTIMEDIA UNIVERSITY, Published by ProQuest LLC (2015), 2014.
[2] Kaya, N., The impact of human resource management practices and corporate entrepreneurship on firm performance: evidence from Turkish firms, The International Journal of Human Resource Management, 17(12), 2074-2090, 2006.
[3] Borton, J.A., Spender, J.C., The Oxford Handbook of Human Capital. Oxford: Oxford University Press, 2011.
[4] Phillips, J.J., Phillips, P.P., High-Impact Human Capital Strategy, USA: American Management Association (AMACOM), 2015.
[5] Paauwe, J., HRM and performance: Achievements, methodology-cal issues and prospects, Journal of Management Studies, 46(1), 129-142, 2009.
[6] Flippo, E.B., Personnel Management, McGraw-Hill Book Co., New York, 1984. 
[7] میرسپاسی، ن.، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، انتشارات میر، 1381.
[8] Cascio, W., Managing Human Resources, Productivity, Quality of work life, profits, McGraw Hill publishing, 1998.
[9] Schuler, R.S., Dolan, S., Jackson, S.E., Introduction, International Journal of Manpower, 22, 2001.
[10] Bontis, N., Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, Management decision, 36(2), 63-76, 2006.
[11] شفیعیون، غ.، ارزیابی علل بحران در صنایع نساجی ایران با تکیه بر صنایع نساجی اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1384.
[12] معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، گزارش تجزیه و تحلیل وضعیت صنعت نساجی و پوشاک ایران و ارائه راهکارهای احیا و توسعه این صنعت.، 1395.
[13]  حسن‌نژاد، ز.، عوامل مؤثر بر رشد صنایع نساجی مازندران در عصر پهلوی، پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، (1)3، 1393.
[14] Singer, M.G., Human Resource Management, PWS. KENT Pub., Co. Boston, 124, 1990.
[15] دعایی ، ح.، همگرایی و واگرایی گزینش کارکنان در کشورهای مختلف و ایران ، اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، 1384.
[16] Muscalu, E., Stanit, A., New challenges for human resource management in knowledge based organizations, 2011.
[17] Bodnarchuk, M., The Role of Job Descriptions and Competencies in an International Organization, Bachetor Thesis, 2012.
[18] Golec, A., Kahya, E., A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection, Computers & Industrial Engineering, 25, 143-146, 2007.
[19] Armstrong, M., Armestrong s Hand book of Human Resource Management Practice, Ashford color press Ltd, Thirteenth ed, 2014.
[20] مرادی، م.، زنجانی، ب.، مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، (2)5، 30-1، 1392.
[21] جمشیدیان، م.، شهشهانی، م.،  بررسی علل افت و خیز بهره‌وری در کارخانجات نساجی بارش، فصلنامه مطالعات مدیریت، 36، 1381.
[22] صفوی‌دهنوی، ی.، عابدی، ا.، رابطه بین سن، تحصیلات، سابقه خدمت وجنسیت با هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران سه مقطع در منطقه لنجان اصفهان، فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، (6)2، 98-83، 1390.
[23] Porter, K., Smith, P., Fagg, R., Leadership and Management for HR Professionals, Oxford: Butterworth Heinemann, 2006.
[24] Lin, H.T., Personnel Selection Using Analytic Network Process and Fuzzy Data Envelopment Analysis Approaches, Computers & Industrial Engineering, 59, 937–944, 2010.
[25] Dursun, M., Karsak, E., A Fuzzy MCDM Approach for Personnel Selection, Expert Systems with Applications, 37, 4324–4330, 2010.
[26] آذر، ع.، احمدی، پ.، طراحی مدل انتخاب نیروی انسانی با رویکرد داده‌کاوی(مورد: استخدام داوطلبان آزمون‌های ورودی یک بانک تجاری در ایران)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، (4)2، 22-3، 1389.