دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 1-52 
بررسی تاثیر الیاف گوناگون بر خاصت کشش پذیری قیر

صفحه 31-34

سید مهدی حجازی؛ سید مهدی ابطحی؛ رضا علی پور؛ محمد شیخ زاده