شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت دولتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی است. جامعه آماری را مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران به تعداد 135 نفر تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. چارچوب نظری، بر اساس الگوی رقابتی پورتر(1990) استوار می باشد. الگوى پورتر به عنوان یک الگو پایه و بنیادی در تحلیل رقابت پذیرى یک صنعت، نشان می دهد رقابت در سطح صنعتی معین شامل چه عواملی است. محققان در پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی علاوه بر عوامل الگوی پورتر، عامل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه را به چارچوب نظری تحقیق افزوده اند. لازم به ذکر است که عامل شانس از الگوی مایکل پورتر در تحقیق حاضر در نظر گرفته نشده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل ششگانه الگوی پورتر شامل شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا، استراتژی و رقابت، صنایع حمایتی و مرتبط، نقش دولت و همچنین عامل فرهنگ کارآفرینانه بر افزایش توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی صنعت نساجی تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the influential factors on the competitiveness ability of textile industry clusters

نویسندگان [English]

  • Vahid Mohammadi 1
  • Peyman Valipour 1
  • Hamed Mohammadi 2
1 Faculty of Textile and Garment Engineering, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2
چکیده [English]

The main objective of this study is to identify factors affecting the competitiveness ability of the textile industry clusters. The framework of the study is based on Porter’s (1990) competitive model. Porter’s model, as a basic model for analyzing the competitiveness of an industry, shows the factors included in competition within a given industry. In order to identify the factors affecting the competitiveness ability of textile industry clusters, the researchers considered the additional factor “entrepreneurial organizational culture” along with Porter’s model in presenting the theoretical framework of this research. It should be noted that the factor “chance” in Porter’s model is excluded from this study. Results of the study show that the six factors of Porter’s model, including factor conditions, demand conditions, firm strategy, structure and rivalry, related and supporting industries, and the role of government as well as entrepreneurial organizational culture have significant influence on increasing the competitiveness ability of the culture of textile industry units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial clusters
  • textile industry
  • competitiveness advantage
  • Porter model