ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی ضعف در برندسازی و بازاریابی می‌باشد. چراکه هیچ سرمایه‌ای بیش از یک نام قدرتمند، کارآمد نیست. در این تحقیق ابتدا شاخصهای مقالات متعدد با محوریت برندسازی در مراجع معتبر مورد ﺑﺮرﺳﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و سپس از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته از خبرگان، استخراج شاخص‌ها تکمیل گردید. سپس، از روش دلفی‌فازی به منظور بررسی تناسب شاخص‌های مستخرج شده با شرایط بومی و از ارائه پرسشنامه به خبرگان جهت تعیین شاخص‌های متناسب استفاده شده است. در نهایت با استفاده از روش داده بنیاد، مدل پارادایمی برای برندسازی محصولات ورزشی ارائه گردید که این مدل به کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری و با رویکرد PLS مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها نشان داد مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، علّی، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای حاصل از برندسازی تشکیل شده است. بخش پدیده محوری به شاخص‌های (تصویر ذهنی برند برای مشتری، شخصیت برند، هویت برند)، عوامل مداخله‌گر به شاخص‌های (ارتباطات یکپارچه بازاریابی، حمایت مدیران)، عوامل علّی و اثرگذار به شاخص‌های (کیفیت محصولات و خدمات، اعتمادسازی در مشتریان)، شرایط زمینه ای به شاخص‌های (تغییر و تحولات محیطی، بافت فرهنگی)، راهبردها به شاخص‌های (کسب مزیت رقابتی، ارتقا ارزش ویژه برند، ایجاد تداعی مثبت برای برند) و پیامدها به شاخص‌های (ایجاد وفاداری به برند، درگیری عاطفی و احساسی مشتری) طبقه بندی شدند. در این پژوهش به مفاهیم متعددی در حوزه برندسازی محصولات ورزشی دست یافته شد، که توجه به آنها تحقق هدف نهایی برند سازی را موجب می شود. نتایج نشان داده که ساختار و تمامی روابط مدل پیشنهادی مورد تایید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Present and Test a Model in the Field of Branding Sports Products with a Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Haji Anzhaei 2
  • Ali Zarei 2
  • Farideh Ashraf Ganjouei 2
1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the high capacity of sport products market and the considerable productive potential in Iran, activists have not achieved much success in this field. One of the main challenges of this industry is the weakness in branding and marketing products because there is no capital more efficient than a powerful name. In the first phase of this research, the indexes of several articles focusing on branding were obtained in authentic sources, and then the index extraction was completed through semi-structured interviews with branding and sports products experts. In the second phase, in order to investigate the appropriateness of the extracted indicators with the local conditions of the country and the field of Iranian sports brands, The Fuzzy Delphi method was used and a questionnaire was given to academic and industry experts to determine that the indicators are appropriate to the field. In the third phase, using the data-based method, a paradigm model for branding sports products was developed. This model has been evaluated by the structural equation modeling method with PLS approach. The data analysis revealed that the final model comprised a set of phenomenon-based indicators, intervening factors in branding, causal and influential factors, contextual factors, strategies and the consequences. In this study, several categories were achieved in the branding of sports products field, to which paying attention will culminate in the ultimate goal of branding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Branding
  • Data Theory
  • Sports Products
  • Mixed Approach
 
[1] Abbaszadeh H., Alamtabriz A., Irandoost M., Salavati A., Branding to Create Consumer Value in the Banking System of Iran, Two-Letter of Consumer Studies, Journal of Customer Behavior Studies, 6(1), 193-211, 2019.
[2] Shirkavand S., Khanlari A., Hoseini M., Impact of Brand Personality Dimensions on brand image and Customer Loyalty, Journal of business management, 30, 33-47, 2017.
[3] Aaker DA. Building Strong Brands, New York: The Free Press. 1996. Aliakbari E., Akbari M., Structural Interpretative Modeling of Factors Affecting Tehran Metropolis Resititubility, Space planning and design, Vol 1, 56-60, 2017.
[4] Roosta A., Eyvaznezhad S., Bloorparsa M., Evaluating the Customer's Logical and Emotional Approach in the Brand Valuation, Journal of business management, Vol 32, 31-49, 2018.
[5] Morgan NJ., Pritchard A., Piggott R., Destination branding and the role of the Stakeholders: The case of New Zealand, Journal of Vacation Marketing, Vol 9(3), 285-299, 2003.
[6] Valipour P. and Sayary M., The effect of brand awareness on brand equity in sports apparel, Journal of Apparel and Textile science and technology, No 8, 57-64, 2019.
[7] Rajabzadeh R., Talebpour M., Haddadian A., Jabbari Noghabi M., The Effect of Brand Equity, Brand Image and Fan Commitment on International Branding of Iran Premier Football Clubs, New Trends in Sport Management, Vol 21(6), 21-33, 2018.
[8] Houshyar K., Yousefi Z., Gholami Miyansarai S., Sadri M., Investigating the Relationship between the Structure of Branding Rules in Sporting Goods and the Level of Customer Satisfaction, Principles of Sport Management Studies, Vol 1(1), 85-93, 2014.
[9] Valipour P. and Sayary M., A Decision-making Model for Prioritizing the Factors Affecting the Use of Clothing with the Symbols of the Sasanian Empire on Customer Purchase Behavior, Journal of Apparel and Textile science and technology, No. 8, 15-22, 2019.
[10] Valipouri A. and pourkazemian A., Factors Influencing the Purchase of Clothing, Journal of Apparel and Textile science and technology, Vol 5, No. 1, 37-42, 2015.
[11] Javani W., Ehsani M., Amiri M., Kouzian Chian H., Sport Branding Model by Strategic Thinking approach in Iran, Sciences Research Journal Contemporary Studies on Sport Management, Vol 6 (12), 43-56, 2017.
[12] Javani W., Paradigmatic Model of Branding in Sports Industry, Journal of Sport Management, Vol 9(1), 175-189, 2018.
[13] Fasih Mardanloo N., Sajjadi SN., Goudarzi M., Determining the Factors Affecting Branding of Sporting Events in Iran [MSc]. Thesis University of Tehran, School of Physical Education and Sport Sciences, 5-22, 2013.
[14] Ekhlasi A., Shafiie R., Ansari F., Introducing Indigenous Branding Model for Internet Retailers Using Qualitative Data Base Theory Method, Journal of New Marketing Research, Vol 21(2), 167-188, 2016.
[15] Mohammadi Y., Akbari Yazdi H., Elahi AR., Identifying Factors Affecting the Internal Branding of Iranian Sports Federations [MSc]. Faculty of Physical Education and Sport Sciences. Department of Sport Management, Kharazmi University, 25-30, 2016.
[16] Crane FG., Marketing for Entrepreneurs: Concept and Application for New Venturem, North America: Sage Publication, Inc., 2010.
[17] Bajde D., Branding an industry? Journal of Brand Management., Vol 26(5), 497–50, 2019.
[18] Rezvani MR., Faraji Stebbar HA., Dastan Astaneh AR., Karimi SH., Analysis of Factors of Environmental Quality Effective in Branding Rural Tourism Destinations (Case Study: Ethno-Cultural Region of Avramanat in Provinces of Kurdistan and Kermanshah). Journal of Tourism Planning and Development, Vol 6(23), 105-136, 2018.
[19] Karimian L., Amirshahi M., Heidarzadeh K., Ghaffari F., Designing a Branding Model for Commercial Insurance Companies in Iran with the Help of a Mixed Research Method. Journal of Customer Behavior Studies, Vol 6(1), 245-265, 2019.
[20] Kavaratzis M., Ashworth GJ., City Branding: AN Effective Assertion of Identity or A Transitory Marketing Trick? Tijdschriftvoor Economics heed Social Geography, Vol 96(5), 506-514, 2005.
[21] Milena M., Parent and Benoit Séguin, Toward a Model of Brand Creation for International Large-Scale Sporting Events: The Impact of Leadership, Context, and Nature of the Event. Journal of Sport Management, Vol 22, 526-54, 2008.
[22] Alizadeh K., Roshanaie H., The Role of Good Governance in Urban Branding: A Case Study of Shandiz, Journal of Geography and Urban Space Development, Vol 4(6), 2017.
[23] Komeili H., Hamidizadeh MR., Amin Bidokhti A., Designing and Explaining a Branding Pattern for the Commercial Centers (shopping malls) in Iran, Journal of Business Management, Vol 17(34), 31-51, 2018.
[24] Ballouli K., Bob H., Sonic branding in sport: A model for communicating brand identity through musical fit. Sport Management Review, Vol 18, 321-330, 2015.
[25] Mark AP. Davies, Using time in branding: Rreflections and orientations in an increasingly competitive world, Journal of Brand Management, Vol 25, 93–10, 2018.
[26] Danaeifard H., Alvani SM, Azar A. Methodology of Qualitative Research in Management: A Comprehensive Approach. Tehran Saffar Publications, 2004.
[27] Bazargan A., Mixed research method: A superior approach for exploring the problems of the educational system and solving them, Efficient School Information Educational Research, No. 70, 2008.
 [28] Valipour P. and Shekarchi M., Studying the Effect of Clothes Color Indicators on Customers Loyalty, Mediated by the Brands Character and Credibility (Case Study: LC Waikiki of Mazandaran Province), Journal of Apparel and Textile science and technology, No 6, 47-56, 2018.
[29] Valipour P. and Aghajani F., Study the Effect of Clothing Related Features on the Brand Equity of Men and Woman (CASE STUDY: LC Wikiki of Mazandaran Province), Journal of Apparel and Textile science and technology, No. 4, 15-27, 2017.
[30] Mousavi SJ., Sepahvand R., Shariatnejad A., Urban branding with emphasis on tourism attractions (Case Study: Khorramabad City), Journal of Tourism and Development, Vol 6(4), 160-179, 2018.
[31] Wanga YC., Yangb J., Yangc CE., Hotel internal branding: A participatory action study with a case hotel, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol 40, 31-39, 2019.
[32] Rowley J., Online branding strategies of UK fashion retailers, Internet Research, Vol 19(3), 348-369, 2009.