تحلیل عوامل اثرگذار بر انتخاب پوشش غیرمتعارف توسط جوانان (مطالعه موردی: بانوان در منطقه دو تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس طراحی لباس

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی ، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

در این تحقیق علل استفاده بانوان از پوشش نابهنجار با انتخاب تصادفی 120 بانوی جوان در منطقه دو تهران با تکمیل دو پرسشنامه توسط ایشان بررسی شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری- محتوایی و محاسبه روایی واگرا تایید شد. روای سازه با محاسبه بار عاملی سوالات پرسشنامه بررسی شد. پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تایید شد. تحلیل آماری داده ها با SPSS22 و PLS Smartنشان داد که ویژگی های لباس و فرد، همزمان عامل اشاعه خرده فرهنگ پوشش نابهنجار است لیکن فاکتور دوم موثرتر از اولی است. تاثیر عدم توجه به چیدمان رنگ کنار یکدیگر در لباس، سازگاری لباس با اندام، سلیقه مصرف کننده و میل به زیباتر به نظر رسیدن بانوان در ترویج این خرده فرهنگ بیش از اثر سایر موارد است. طبقه اجتماعی بیش از اعتقاد مذهبی، صفات شخصیتی فرد و مشخصه فرهنگی او بر انتخاب پوشش نامناسب اثر می گذارد. فرار از عقاید مذهبی، نمایش طبقه اجتماعی، خود برتربینی و تمایل به تک بودن، جوان را به سوی این سبک از پوشش سوق می دهد. ناتوانی در تولید پارچه با کیفیت و جذاب، ناکارآمدی برخی از طراحان لباس، آموزش نا صحیح در کنار برخی دیگر از سیاستها اوضاع را حادتر می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysing factors affecting the choice of unconventional clothing by youth [Case study: Tehran, District No. Two]

نویسندگان [English]

  • Nairsadat Mosavi 1
  • Abdolrasol Moghassem 2
  • alireza hoseinpour 3
1 Department of Textile Engineering
2 Faculty member of the Faculty of Textile Engineering, Clothing and Fashion, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
3 Faculty of Textile Engineering, Garment and Fashion, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In this study, the reasons for women's use of abnormal clothing were investigated by random selection of 120 women in Tehran by completing two questionnaires. The validity of the questionnaire was confirmed by two methods namely form-content and calculating divergent validity and structural validity was assessed by calculating the factor load of the questionnaire questions. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach's alpha and also calculating the combined reliability coefficient. Statistical analysis of data in SPSS22 and Smart PLS softwares showed that clothing and individual characteristics are simultaneously the cause of the spread of abnormal clothing subculture in the community but, the second factor is more effective than the first. The effect of not paying attention to the color combination, its compatibility with the body, consumer taste and the desire to be more beautiful young in promoting this subculture is more than other cases. Social class traits influence the choice of inappropriate clothing more than person's personality, her religious beliefs, and cultural characteristics. Escape from religious beliefs, the young's attention to social class, self-exaltation and the desire to be one, lead them to this style of clothing. Inability to produce quality and attractive fabrics, inefficiency of some fashion designers, incorrect training along with some other policies make the situation worse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subculture
  • unconventional clothing sub-culture
  • youth'
  • s clothing
  • cultural aggression
  • clothing compatibility
]1[ احمدیه، م.، بداغی، ف.، خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی، کتاب بانوان، تهران، 1381.
]2[ آدمیان، م.، عظیمی هاشمی، م.، صنعتی شرقی، ن.، تحلیل جامعه شناختی سبک پوشش بانوان، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره چهارم،1391.
]3[ اسفیدانی، م.، بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 1393.
]5[ الهی، م.، طراحی لباس تأثیر و تدابیر خطی، انتشارات جمال هنر، 1393.
]6[ زارع نیکوپرور یزدی، ا.، داودی رکن آبادی، ا.، نایب‌زاده، ش.، حاتمی نسب، ح.، آسیب شناسی طراحی پارچه و لباس در ایران، دوره 9، شماره 3، شماره پیاپی 35، ص 5-16، 1399.
]7[ باکاک، ر.، مهاجر، م.، صورت­بندی­های فرهنگی جامعه مدرن، تهران، انتشارات آگاه،1386.
]9[ بشیریه، ح.، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، چاپ هفدهم، 1388.
]11[ ذکایی، م.، فرهنگ مطالعات جوانان، تهران، نشر آگه، 1386.
]12[ جعفری، فهیمی، ماهنامه تدبیر، شماره ،172،1379.
]13[ جوادی یگانه، م.، دو راهی‌ اجتماعی، رساله دکتری‌ جامعه‌ شناسی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس،‌1383.
]14[ جوادی یگانه، م.، کشفی، ع.،  نظام نشانه‌ها در پوشش، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی بانوان، سال دهم، شماره 38، 1386.
]15[ جوادی یگانه، م.،  پوشش بانوان در سینمای پس از انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 4، شماره 11، 63، 1387.
]16[ حمیدی، ن.، فرجی، م.، سبک زندگی و پوشش بانوان در تهران، نشریه تحقیقات فرهنگی ایران،  دوره 1، شماره 1، 65، 1387.
]17[ حیدرزاده، ک.، نوروزی، ا.، بررسی پیچیدگی ذهنی خرید بر شناخت محصولات فایده باور و محصولات لذت‌جویانه در فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان، پژوهش‌های مدیریت، شماره 87، 1389.
]18[ خواجه نوری، ب.، روحانی، ع.، هاشمی، س.، گرایش به حجاب و سبک های متفاوت زندگی (مطالعه موردی: بانوان شهر شیراز)، جامعه شناسی کاربردی، دوره 23، شماره 3، پیاپی 47، 1391.
]19[ دادور، ا.، حدیدی، ا.، مطالعه تطبیقی بانوان اشکانی و یونانی در دوران هلنیستی، پژوهش بانوان، شماره 1، 109- 128، 1388.
]20[ دبیرخانه شورای عالی جوانان (1374)، «منشور تربیتی نسل جوان»، تهران، انتشارات دبیرخانه­ی شورای عالی جوانان.
]21[ ذکایی، م.، خرده‌فرهنگ سبک زندگی و هویت، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 21-20، 1381.
]22[ ذوالفقاری، م.، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بر سبک زندگی و الگوی مصرف افراد در شهر تهران: مطالعه موردی مناطق شمال مرکز و جنوب شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، 1389.
]23[ رفیع‌پور، ف.، آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387.
]24[ ربّانی، ر.، جامعه شناسی جوانان، تهران، آوای نور، 1380.
]25[ رجالیف، م.، مستاجران، م.، لطفی، م.، نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش بانوان و برخی عوامل مؤثر بر آن، تحقیقات نظام سلامت، دوره 8، شماره 3، 424-430، 1391.
]26[ رجبی، س.، برررسی میزان رعایت حجاب برتر در دانشجویان و تاثیر آن بر شادکامی، علمی ترویجی، شماره 25، 7- 26، 1389.
]27[ روستا، ا.، داور، و.، ابراهیمی، ع.، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، 1383.
]28[ زاهد، س.، دشتیه، ع.، گرایش دانشجویان به انواع حجاب، مجله­ی مطالعات اجتماعی ایران، شماره 1، 101- 124، 1385.
]29[ سازگارا، پ.، نگاهی به جامعه‌شناسی با تأکید بر فرهنگ، تهران، کویر، چاپ اول، 1377./
]30[ سلیمی، ف.، پوشش ایرانیان در بستر تاریخ مردم‌شناسی، تهران، نشریه رشد، شماره 42، 1388.
]31[ سهراب زاده, م.، منوچهری فر، ا.، جامعه شناسی پوشش تاثیر جهانی شدن بر پوشش بانوان در کشورهای اسلامی، دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان، 1395.
]32[ شریعت پناهی، س.، اروپایی‌ها و لباس ایرانیان، نشر قومس، 1372.
]33[ شفرز، ب.، راسخ، ک.، مبانی جامعه­شناسی جوانان،  تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1383.
]34[ شهابی، م.، ذکایی، م.، فرخی، ع.، تعلق به خرده­فرهنگ جوانان در شهر تهران، مطالعات جوانان. شماره 12، 1387.
]35[ صارمی، ن.، انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ های معارض، دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1379.
]36[ صالحی امیری، س.، مفاهیم و نظریه های فرهنگی، انتشارات ققنوس، 1386.
]37[ طباطبایی، س.، غنیمت، ا.، بررسی رفتارهای مشتری در بازاریابی چند مجرایی با تاکید بر اعتماد مشتریان،  ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، 1391.
]38[ عبدالوند، م،. نیک‌فر، ف.، بررسی رابطه میان درگیری ذهنی محصول و تعهد به نام و نشان تجاری (برند)، مدیریت بازاریابی، شماره 13، 1390.
]39[ داوری، ع.، رضازاده، آ.، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، جلد دوم، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،1393.