خوشه‌بندی و نگاشت روند مطالعات علمی حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه WoS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، گروه مدیریت، یزد،ایران

چکیده

هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری جامع و منسجم از بروندادهای علمی در حوزه بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک بر اساس اسناد علمی نمایه شده در پایگاه وب‌آو‌ساینس (WoS) بوده است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر در دسته مطالعات علم‌سنجی است. جامعه آماری، تمامی اسناد نمایه شده در پایگاه وب‌آو‌ساینس طی سال‌های 1955 تا 12 مارس 2022 و به تعداد 525 سند است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Excel و تحلیل شبکه VOSviewer استفاده‌شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان داد تولیدات علمی در حوزه بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک با روند ملایم و مستمر رشد همراه بوده است. پر تولیدترین موضوعات در حوزه منسوجات علوم مواد، تجارت و بازرگانی و علوم اجتماعی میان‌رشته‌ای نسبت به سایر علوم بیشتر بوده است. در شبکه هم تألیفی نویسندگان برترین نویسندگان از کشورهای چین و لهستان شناسایی شدند. در شبکه هم تألیفی کشورها، ایالات‌متحده آمریکا با انتشار 110 سند جزو تأثیرگذارترین کشورها اعلام شد. در هم رخدادی واژگانی نیز بیشترین تمرکز بر کلیدواژه‌های "پوشاک"، "نساجی"، "عملکرد"، "بازار"، "پایداری"، "تأثیر"، "رفتار"، "مد"، "طراحی" و "تجارت" است که نسبت به سایر واژه‌ها دارای گره‌های بزرگ‌تر و تجسم چگالی بیشتری بوده‌اند.

نتیجه‌گیری: نقشه‌ها نشان دادند مطالعات از انسجام شبکه‌ای مطلوب برخوردار است و بررسی و تجزیه‌وتحلیل محتوای متون می‌تواند به درک بهتر جریان‌های فکری حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک کمک‌کننده و به‌عنوان یک نقشه راه برای پژوهش‌های آتی در این مسیر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Clustering and mapping of scientific studies on marketing in the textile and clothing industry based on articles indexed in the WoS database

نویسندگان [English]

 • Mehri Mahdikhani 1
 • seyyed hasan hataminasab 2
1 Department of Management, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran
2 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose aim of this study is was to provide a comprehensive and coherent picture of scientific outputs in the field of marketing in the textile and clothing industry based on scientific documents indexed in the Web of Science (WoS).

Methodology: The present study is in the category of scientometric studies. The statistical population is all documents indexed in the web science database from 1955 to March 12, 2022, and 525 documents. Excel software and VOSviewer were performed used to analyze analyse the data.

Findings: The results showed that scientific products in the marketing of the textile and clothing industry had associated with a gentle and continuous growth trend. The most productive subjects have been more material sciences, trade and commerce, and the interdisciplinary social sciences than other sciences. The top authors were from China and Poland. In the co-authored network of countries, the United States had declared one of the most influential countries with the release of 110 documents. In Co-occurrence keywords, the focus is on the keywords "clothing", "textile", "performance", "market", "sustainability", "impact", "behavior", "fashion", "design" and "business". They had larger nodes and denser representations than other words.

Conclusion: The maps showed that the studies have good network coherence, the study and analysis of the content of the texts can help to better understand the currents of thought in the field of marketing in the textile and clothing industry and to be as a road map for future research in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientometrics
 • Co-authorship by authors
 • Co-authorship by countries
 • Co-occurrence keywords
 • marketing
 1. حسین پناهی، ه.، سلطان پناه، ه.، بررسی تأثیر بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی با تصویر ذهنی مشتریان شرکت‌های بیمه در استان کردستان، مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، 2(2)، 153-166، 1400.
 2. Grönroos, C., On defining marketing: finding a new roadmap for marketing. Marketing theory, 6(4), 395-417, 2006.
 3. Parsons, E., Maclaran, P., & Chatzidakis, A., Contemporary issues in marketing and consumer behaviour. Routledge, 2017.
 4. Ghouri, A. M., Rehman Khan, N. U., Malik, M. A., Marketing practices of textile business and firm's performance: A case of Pakistan. Euro Economia, 2(28), 99-107, 2011.
 5. Turner, W. H. K., The Textile Industry of Perth and District, Transactions and Papers (Institute of British Geographers), 23, 123-140, 1957.
 6. Kotler, P., Marketing Management, and analysis, planning and control, Second edition, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1972.
 7. Andres, E. F., Salinas, E. M. Vallejo J. M., A Multidimensional Approach to the Influence of Environmental Marketing and Orientation on the Firm’s Organizational Performance, Journal of Business Ethics, 88, 263–286, 2009.
 8. Sharma, S., Vredenburg, H., Proactive Corporate Environmental Strategy and the Development of Competitively Valuable Organizational Capabilities. Strategic Management Journal, 19, 729–753, 1998.
 9. زارع نیکوپرور یزدی، ا.، داودی رکن‌آبادی، ا.، نایب زاده، ش.، حاتمی نسب، س.ح.، آسیب‌شناسی طراحی پارچه و لباس در ایران، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 9(3)، 5-16، 1399.
 10. محمدی، و.، محمدی، ح.، بررسی عوامل مؤثر بر نظام انتخاب مدیران در صنعت نساجی (مورد مطالعه: مدیران کارخانجات نساجی استان مازندران)، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 7(4)، 17-24، 1397.
 11. والامقام، ف.، ولی پور، پ.، روش‌های بازاریابی در عرضه پوشاک، نساجی امروز، شماره 163، 62-66، 1395.
 12. ولی پوری، ا.، پورکاظمیان، ه.، عوامل مؤثر در خرید پوشاک، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 5(1)، 37-42، 1394.
 13. صالحی راد، ع.، طبیبی، م. ر.، عسگری، م.، جابری ف.، چالش‌ها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 4(2)، 29-33، 1393.
 14. Djasurovna, E. S., Ahmadovich, H. Z., Nishonovich, S. A., The ways of improving competitiveness of textile industry enterprises based on marketing strategies. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(7), 751-762, 2020.
 15. Kumar, V., Rahman, Z., Kazmi, A. A., Goyal, P., Evolution of sustainability as marketing strategy: Beginning of new era. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37, 482-489, 2012.
 16. Ibeto, F. O., Ogunduyile, S. R., Design and marketing of textile and clothing in Nigeria. Nigerian Journal of Clothing and Textile (NIJOCT), 1(1), 1-12, 2015.
 17. Orzan, M. C., Burlacu, S., Florescu, M. S., Orzan, O. A., Macovei, O. I., The effects of online marketing on financial performance in the textile industry. Industria Textila, 71(3), 288-293, 2020.
 18. Li, W., Li, C., Strategic Analysis of Green Marketing in Chinese Textile and Garment Industry under the Background of Big Data. In 2021 International Conference on Information Technology and Biomedical Engineering (ICITBE) (pp. 197-201). IEEE, 2021.
 19. Sagapova, N., Buchtele, R., & Dušek, R., The Fashion Industry and its Problematic Consequences in the Green Marketing Era a Review. In SHS Web of Conferences (Vol. 135). EDP Sciences, 2022.
 20. سهرابی، ط.، غفاری، س.، شناسایی موضوعات پرکاربرد تولیدات علمی حوزه "ارتباطات علمی" با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی واژگان، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 5(10)، 45-62، 1398.
 21. دانیالی، س.، نقشینه، ن.، ترسیم نقشه هم‌استنادی نویسندگان برجسته حوزه‌ی بازیابی تصویر، مجله علم‌سنجی کاسپین، ۱ (۲)، 66-73، 1393.
 22. حیدری، ع.، والی پور، ع. ر.، بختیاری، ب.، تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 21(3)، 97-119، 1396.
 23. خاصه، ع.‌ا.، حبیبی، ر.، ترسیم دو دهه پژوهش جهانی در حوزۀ کارآفرینی: تحلیل علم‌سنجی، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 5(2)، 63-78، 1397.
 24. زکیانی، ش.، غفاری، س.، ایمان دوست، س. ع.، ترسیم شبکه هم ‌تألیفی پژوهشگران ایرانی حوزه مدیریت دانش، مجله علم‌سنجی کاسپین، 6(2)، 7-۱4، 1398.
 25. پروازی شندی، ح.ر.، ایرانی، ح.ر.، کردنائیج، ا.ا.، خواجه ئیان، دا.، تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7(14)، 221-244، 1400.
 26. حسن‌زاده دیزجی، ا.، عصاره، ف.، توکلی فراش، ل.، اسماعیل پونکی، ا.، تحلیل ساختار شبکه اجتماعی هم نویسندگی و هم واژگانی پژوهشگران ایرانی حوزۀ کیفیت زندگی با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه اجتماعی، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 8(15)، 123-146، 1401.
 27. Lee, J. H., Segev, A., Knowledge maps for e-learning. Computers & Education, 59(2), 353-364, 2012.
 28. Hossain, M., Islam, K. M. Z., Abu Sayeed, M., Kauranen, I., A comprehensive review of open innovation literature. Journal of Science and Technology Policy Management, 7(1), 2–25, 2016.
 29. Ghorbani, Z., Kargaran, S., Saberi, A., Haghighinasab, M., Jamali, S. M., Ale Ebrahim, N., Trends and patterns in digital marketing research: bibliometric analysis. Journal of Marketing Analytics, 1-15, 2021.
 30. Mubarrok, U.S., Ulfi, I., Sukmana, R. Sukoco, B.M. , A bibliometric analysis of Islamic marketing studies in the “journal of Islamic marketing”, Journal of Islamic Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 933-955, 2022. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0158
 31. بختیاری، م.، موسی خانی، م.، الوانی، س.م.، حسینی، س.ر.، به‌کارگیری روش علم سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاهی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1398(38)، 1-9، 1398.
 32. Zupic, I., Čater, T., Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, 18(3), 1–44, 2015.
 33. Chang, Y. W., Huang, M. H., Lin, C. W., Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105(3), 2071-2087, 2015.
 34. Ball, R., Tunger, D., Science Indicators Revisited – Science Citation Index versus SCOPUS: A Bibliometric Comparison of Both Citation Databases. Information Services & Use, 26(4), 293–301, 2017.
 35. Hirsch J. E., An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(46),16569–16572,2005. https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102
 36. Khasseh, A. A., Soosaraei, M., Fakhar, M., Cluster analysis and mapping of iranian researchers in the field of parasitology: With an emphasis on the co-Authoreship indicators and H index. Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(2), 63-74, 2016.
 37. مفتاحی، ا.، کریمی، م.، علی‌آبادی، د.، حسینی جعفری، آر.، صنعت نساجی و پوشاک چین، نشریه نساجی موفق، 57، 1-27، 1399.
 38. Sadowski, A., Dobrowolska, B., Skowron-Grabowska, B., Bujak, A., Polish Textile and Apparel Industry: Global Supply Chain Management Perspective. Autex Research Journal, 21(3), 262-271, 2021.
 39. حسن‌زاده، م.، خدادوست، ر.، ابعاد شبکه هم‏ نویسندگی بین‌المللی ایران در حوزه نانو فناوری، سیاست علم و فناوری، 5(1)، 31-44، 1391.
 40. نوچه ناسار، ح.ر.، شمس مورکانی، غ.ر.، قانعی راد، م.ا.، تحلیل شبکه اجتماعی هم نویسندگی مقالات خارجی اعضای هیئت‌علمی رشته علوم تربیتی، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4(8)، 33-56، 1397.
 41. کاتلر، ف.، آرمسترانگ، گ.، اصول بازاریابی، چاپ نهم، ترجمه علی پارساییان، تهران: نشر جهان نو-ادبستان، 1390.
 42. Wong, Hiu-Kan. Paul, D. E., Is market orientation affected by the product life cycle?. Journal of world business, 42, 142-156, 2007.
 43. مسگرپور، ب.، کبیری، پ.، واسعی، م.، نصیری، ا.، امین پور، ف.، بامدادی، ف.، عوامل مؤثر بر افزایش شاخص h و ارجاع به مقالات از نظر محققان برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم)، 14 (3)، 130-136، 1390.
 44. علی‌بیگ، م. ر.، روستا آزاد، ل.، ارزیابی برونداد علمی دانشیاران و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق اندازه‌گیری شاخص هرش، نشریه مدیریت سلامت، 12 (36)، 53-60، 1388.
 45. احمدی، ح.، عصاره، ف.، مروری بر کارکردهای تحلیل هم واژگانی، نشریه مطالعات کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 25 (1)، 125-145، 1396.