دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، مهر 1399، صفحه 5-57 

مقاله پژوهشی

آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

صفحه 5-16

اعظم زارع نیکوپرور یزدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب


مقایسه‌ی رفتار زانویی‌های کامپوزیتی منسوجی یکپارچه و غیریکپارچه تحت فشار هیدرواستاتیکی

صفحه 29-36

مریم زینیوندمجرد؛ دکتر هادی دبیریان؛ دکترامیرمسعود رضادوست؛ دکتر هوشنگ نصرتی


بررسی رفتار کاسه انداختن پارچه های سلولزی چاپ شده با روناس و آلجینات سدیم

صفحه 37-44

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ حامده رحیم نژاد؛ ساجده رحیم نژاد


تولید فیلم نانوکامپوزیت بر پایه رزین اپوکسی

صفحه 45-50

حمید رضا قربانی؛ علیرضا حسین پور کاسگری