آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام جواد (ع)، یزد،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، گروه نساجی، یزد،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، گروه مدیریت، یزد،ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت طراحی پارچه و لباس در ایران با استفاده از الگوی تجزیه و تحلیلSWOT بوده است. بدین منظور از فرایند ارزیابی درونی و روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و بررسی میدانی از 10 نفر خبرگان شهر یزد، از روش نمونه گیری هدفمند جمع‌آوری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی نشان داد، طراحی پارچه ولباس در ایران در بعد فرهنگی، بازار مصرف، تولید واشتغال دارای توانایی‌هایی ‌می‌باشد. همچنین کشور ایران در ابعاد، قوانین و مقررات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، بازاریابی و رقابت، با ضعف‌های متعددی روبرو است. تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل خارجی نیز نشان داد که مهمترین فرصت‌های پیش روی طراحی پارچه و لباس ایران، صادرات، رشد تجارت و بازاریابی، اشتغالزایی ‌می‌باشد. مهمترین تهدیدهای پیش روی طراحی پارچه و لباس در بعد، سیاسی و اقتصادی، ضعف قوانین صادرات و واردات است. براساس ‌اولویت‌بندی موقعیت فعلی صنعت طراحی پارچه و لباس ایران نیز، پیشنهاداتی برای رویارویی با ضعف‌ها و تهدیدها و تقویت توانایی‌ها و فرصت‌ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of textile and clothing design in Iran

نویسندگان [English]

  • azam nikuparvaryazdi 1
  • abolfazl davodi roknabadi 2
  • shahnaz nayebzadeh 3
  • seyyed hasan hataminasab 3
1 imam gavad, yazd, iran
2 Department of textile, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify strong points, weak points, opportunities, threats, and the evaluation of the current state of the textile and clothing design industry in Iran by using the SWOT analysis model. For this purpose, the internal evaluation process and survey research method are used. The required information is collected through a questionnaire and a field survey of 10 experts in Yazd, using purposive sampling. The results of the analysis of the matrix of internal factors show that the textile and clothing design in Iran has capabilities in the cultural dimension, consumer market, production and employment. But there are some weak points in Iran that make it difficult for the ones who are eager to the textile and clothing design; such as: political policies, economic, educational, and cultural conditions.

Matrix analysis of external factors show that the most important opportunities for Iranian textile and clothing design are exports, trade growth and marketing, and job creation. And the most important threats to the design of textile and clothing is the political policies, economic conditions, and the weakness of export and import laws. Based on the prioritization of the current position of the Iranian textile and clothing design industry, suggestions are made to face weaknesses and threats and strengthen the capabilities and opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fabric design
  • Clothing design
  • textile
  • clothing design pathology
  • SWOT
[1] خواجه، م.، پیوندی، پ.، درخشن، ج.، طراحی سامانه مد لباس با بهره گیری از مجموعه منسجم پارچه، پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، 1393.
 [2] آسیان، س.، همتی، م.، سمندی زاده، ک.‌، ارزیابی ‌برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولیدی با استفاده از AHP فازی‌، مدیریت صنعتی، سال چهارم‌، شماره 7، 1388.
[3] سحرخیز روشندل‌، ف.، جوانشیر، ح.، رشیدی، ا. س.‌، تدوین ‌برنامه‌ریزی استراتژیک بازار مصرف پوشاک مردانه در ایران با مطالعه در یکی از تولیدکنندگان عمده‌، علوم و تکنولوژی نساجی‌، سال چهارم، شماره اول، 1389.
[4] اسدی، ع.، یکتا، م.، حسن زاده، ف.، لطفی، د.، آینده پژوهی صنعت پوشاک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران، 1393.
[5] رمضان خواه‌، م.، آسیب شناسی طراحی لباس اسلامی بر پایه مُد غربی‌. مجموعه آثار و مقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، 1395.
[6] محمودی،‌ هـ.‌، بررسی اجرای بازاریابی و تولید لباس اسلامی ایرانی در راستای مدیریت پوشش، بی‌تا، 1392.
[7] مطرانلویی‌، پ.‌، مروری بر وضعیت صنایع نساجی‌، پوشاک‌، چرم و فرآورده‌های وابسته ایران طی سال‌های 83 لغایت 93، اتاق بازرگانی‌، صنایع‌، معادن و کشاورزی تهران‌، معاونت بررسی‌های اقتصادی، 1394.
[8] فروزنده دهکردی‌، ل. ا.، مروری برمدل‌های ‌برنامه‌ریزی استراتژیک‌، دانش مدیریت‌، شماره 45‌، سال 12‌، 1378.
[9] رادمنش، ن. داودی، ا.، میرجلیلی، آ.، دهقان طالبی، ر.‌، استفاده از فرایند طراحی صنعتی در طراحی لباس با رویکرد پایداری‌، نساجی امروز‌، شماره 157‌، 1394.
[10] صالحی راد، ع.، طبیبی، م.، عسگری، م‌.، جابری، ف‌.، چالش‌ها‌‌، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم ایران‌‌، علوم و فناوری نساجی‌‌، دوره 4‌‌، 1393.
[11] ملکی، م. ح.، محقر‌، ف.، کریمی دستجردی‌، د.، تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با به کارگیری مدل‌های SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP‌‌، مدیریت فرهنگ سازمانی‌، سال 8‌، شماره 21‌، 1389.
[12] ذوالفقار لوکوهی‌، م.، کیمیایی‌، ع.، طراحی لباس ایرانی براساس فرهنگ جامعه یا واردات مُد جهانی دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد‌، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی‌، اردبیل، 1394.
[13] بنیانیان، ح‌‌.، پیوست فرهنگی: ضرورت‌های وجودی‌‌، راهکارها و فرایندهای تدوین‌‌، دانش و اندیشه معاصر‌، تهران، 1390.
[14] صنعت نساجی و پوشاک، شماره مسلسل 404‌، دوره جدید 288 سال 36، 1397.
[15] روزنامه اطلاعات اقتصاد‌، پنجشنبه 13 اسفند 1396-س 92-شماره 26947
[16] بولتن، خبری‌، اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران‌‌، شماره 3، 1397.
[17] مهربانی فر‌‌، ح. و افروغ‌‌، ع.، مطالعۀ مُد لباس در جامعۀ ایران‌‌، زن در فرهنگ و هنر‌، دورۀ 10‌، شمارۀ 1‌، 1397، صص 27-1.
[18] غزالی‌‌، ر.، جایگاه پارچه‌های دستبافت در طراحی لباس مشاغل (مطالعه موردی: هنر شعربافی)، تهران‌‌، جلوه هنر‌، شماره 15، تهران، 1394.
[19] احمدی‌، م. ص.، عربیان‌، ب.، دهقان چناری‌، م.، پیوندی‌، پ.‌، نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران‌، موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)‌، مجله علوم و فناوری نساجی‌، دوره جدید‌، شماره 8‌، 1397، صص 59-51
[20] آزادی، ر.، یوسفی، ب.، عیدی، ح.، ارزیابی ارزش ویژۀ برند و عوامل مؤثر‌، آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسۀ برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی) دورۀ 9‌، شماره 3‌، 1396، صص 529-515.
[21] میرکاظمی، ف.‌، حکمتی، ا.ه.‌، بررسی رویکردهای استراتژیک شرکت تخصصی طراحی پارچه‌، مُد و لباس در ایران با استفاده از تکنیک‌های SWOT  و QSPM‌‌، یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، 1397.
[22] جعفری، م.، جعفرزاده‌، ا. ق.، دادگر‌، ی.، تحلیل اقتصادی حمایت‌های حقوق مالکیت فکری از صنعت مُد آمریکا‌، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی‌، دانشگاه شهید بهشتی، 1394.
[23] واعظ، م.‌، برندسازی در صنایع نساجی و پوشاک‌، گزارش نساجی امروز، شماره 128‌، 1392.
[24] رنجبرکی‌، ع.، اسکندریان‌، غ.‌، عوامل مؤثر بر توسعۀ کاربرد تجارت الکترونیک در شرکت‌های نساجی و تولید پوشاک استان اصفهان‌. مدیریت فناوری اطلاعات‌، دورۀ 6‌، ش 3‌، 1393.
[25] مزیّنی‌، ا.ح.‌، محاسبه حجم کالای قاچاق وارداتی به کشور: پیشنهاد یک چارچوب عملیاتی‌، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی‌، سال 6‌، شماره 23‌، 1397.
[26] غلامی، ش.، بازتاب نظام اقتصادی جهانی در تولید و صادرات پنبه ایران از 1850 تا 1941م/ 1239 تا1320 س‌، پژوهش‌های علوم تاریخی‌، سال9‌، شماره 1‌، 1396.
[27] دهقانیان، ح. و خیری، ح.‌، بررسی الگوی پوشش جوانان شهر یاسوج‌، سال پنجم‌، شماره چهارم‌، 1393.
[28] فیروز جنگ، ‌ه. و خداداد کاشی، ف.‌، بررسی تأثیر قاچاق منسوجات بر بهره وری در صنعت نساجی و پوشاک ایران (1375-1386)‌، فصلنامۀ پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی - ایرانی) سال 13‌، شماره 49‌، 1392.
[29] Ramaswamy, K. V. and Gereffi, Gary, India's Apparel Exports: The Chalenge of Global Markets, the Developing Economics, XXXVII-2 (June 2000).
 [30] Jeyaraj, K. L., Muralidharan, c., Senthilvelan, T. & Deshmukh, S. G. Application of SWOT and Principal Component Analysis in a Textile Company - A Case Study, International Journal of Engineering Research and Development, ISSN: 2278-067X, Volume 1, Issue 9 (June 2012).
[31] یاسینی‌، ر.، مطالعۀ فرهنگی و جامعه شناختی پوشاک سنتی زنان کناره دریای جنوب ایران (بوشهر‌، هرمزگان و خوزستان)‌، زن در فرهنگ و هنر‌، دوره 9‌، شماره 2‌، 1396.
[32] طالبی‌، ک. و تقوی‌، ز.، شناسایی الگو بر نوسازی کارآفرینانه در شرکت‌های کوچک و متوسط (مورد کاوی: صنعت پوشاک-ده برند برتر پوشاک برند ایرانی در تهران و 4 برند مطرح ایتالیا تحت لایسنس در ایران و ایتالیا)‌، اولین کنفرانس ملی جهانی و اقتصاد مدیریت‌، 1395.
[33] کریمی، ا. و کیاسر، ف.، بررسی بازار پوشاک ایران‌، اتاق بازرگانی صنایع‌، معادن و کشاورزی تهران‌، معاونت بررسی‌های اقتصادی، 1397.
[34] حاتمی نسب‌‌، س ح.، جستاری بر تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از ‌نرم‌افزار NVIVO12‌‌، مرکز انتشارات علمی‌، دانشگاه آزاد اسلامی یزد‌، 1398.