مقایسه‌ی رفتار زانویی‌های کامپوزیتی منسوجی یکپارچه و غیریکپارچه تحت فشار هیدرواستاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی نساجی

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه استفاده از کامپوزیت ها در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است. از انواع کامپوزیت ها می توان به اتصالات کامپوزیتی اشاره نمود که در صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرارمی گیرند.اتصالات در تغییرمسیرلوله، تغییرقطرلوله، چندشاخه‌شدن لوله و...کاربرددارند. یکی از این اتصالات، زانویی است. هدف استفاده از زانویی تغیر مسیر حرکت سیال در خط لوله است. در تحقیق حاضر، به منظور تولید زانویی کامپوزیتی، ابتدا پیش‌شکل‌های به فرم زانویی به کمک ماشین تخت‌باف الکترونیک تولید‌شد. پیش‌شکل‌های تولیدشده به عنوان جزء تقویت‌کننده زانویی کامپوزیتی مورداستفاده قرارگرفت تا به روش قالبگیری بادکنکی(بلادرمولدینگ) به زانویی کامپوزیتی تبدیل‌شوند. زانویی‌های تولیدشده تحت آزمایش فشار هیدرواستاتیک قرارگرفتند و نتایج آن با زانویی تولیدشده به روش دستی مقایسه‌گردید. نتایج حاصل از آزمایش فشار نشان‌داد که اتصال زانویی یکپارچه در فشار معادل با 1.266مگاپاسکال و زانویی غیریکپارچه در فشار 0.96مگاپاسکال دچار شکست‌می‌گردد و بر این اساس می‌توان بیان‌نمود که قابلیت تحمل فشار هیدرواستاتیک در نمونه یکپارچه به میزان 24% نسبت به غیریکپارچه افزایش‌می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison The Behavior of Monolithic and Non-monolithic Textile Reinforced Composite elbows under Hydrostatic Pressure

نویسندگان [English]

  • Maryam ZeynivandMojarrad 1
  • Hadi Dabirian 2
  • amirmasoud rezadoust 3
  • hooshang nosraty 4
1 Amirkabir University, textile engineering department.
2 Faculty of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 عضو هیات علمی
4 عضو هیات علمی
چکیده [English]

Today, the use of composites in various industries has grown significantly. Composite fittings include composite fittings used in industries such as oil, gas and petrochemicals. Pipes and composite joints which are reinforced by the textile materials, can be a suitable replacement for the steel pipes and the other pipes such as polyethylene pipes. Joints are used for redirect of the pipe, change the diameter, split up of the pipe, etc. One of this joints is elbow type. In this study in order to producing composite elbow joint, the weft knitted preform was produced on the Stoll Flat knitting machine. The produced performs were used as reinforcement of composite elbow using Bladder molding technique. After producing the composite specimens, they are subjected under hydrostatic pressure test. The results of the hydrostatic pressure test comparised with specimens made by hand-layup technique. The maximum pressure of 1.266 MPa and 0.96 MPa was recorded for monolithic and non-monolithic composite elbow, respectively. Monolithic elbow composite has a higher pressure resistance about 24% in comparison with Non-monolithic specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite joints
  • preform
  • weft knitting
  • bladder molding
  • hydrostatic pressure
 1. قطره 11نبی1م،11تولید 1 1پیش 1شکلهای1حلقوی1پودی1جهت1استفاده1در1اتصالات 1 1لولهای1پیوسته،1.1
1پایاننامه1کارشناسی،1دانشگاه1صنعتی1امیرکبیر،1دانشکده1مهندسی1نساجی،.139511
2فرخنده1نیا1ح؛1نوقابی1ه،1بررسی1تأثیر 1 1پیش 1شکلها1در1اتصالات 1 1لولههای1کامپوزیتی،. 1 1پایاننامه1
کارشناسی،1دانشگاه1صنعتی1امیرکبیر،1دانشکده1مهندسی1نساجی،.
 
3. رفیعی1ز؛ 1 1شریفدلجویی1ا،1طراحی1دوبعدی1جهت1ساختارسه1بعدی 1 1حلقویپودی،. 1 1پایاننامه1
کارشناسی،1دانشگاه1صنعتی1امیرکبیر،1دانشکده1مهندسی1نساجی،.139411
4. Pencius.M, Blag. M, Ciobanu. R; Principle of Creating 3D
Effects on Knitted Fabrics Developed on Electronic Flat
Knitting Machines, ISKA 2010.
5. White.F.M;,Fluid Mechanic, 7th Edition, Mc Graw Hill,
2010.
6. Humberto. S, Almedia. J, Marcelo Ribeiro. L, Amico Sandro.C, Damage and failure in carbon/ epoxy filament wound
composite tubes under external pressure: Experimental and
numerical approaches, Journal of Materials and Design,
2016.
7. Rafieea. R, Torabia. M, Malek.S, investigating structural failure of a filament-wound composite tube subjected to
internal pressure: Experimental and theoretical evaluation'',
Journal of Polymer Testing 322-330. 2018.
8. Braiek. S, Ben Kalifa. A, Zitone.R,Zidi.M , Experimental and
Numerical Investigation of Adhesively bonded Filament
Wound Tubular Specimens under Internal Pressure, Journal
of Engineering Fracture Mechanics, P 461-475, 2018.
1 .9طادی1بنی1ز،1صفرجوهری1م،1صالح1احمدی1م.اســتحکام1فشاری1کامپوزیت1های1لوله1ای1
قیطانی1و1رشته1پیچی1شده.1مجله1علوم1و1فناوری1نساجی،1سال1سوم،1شماره1یک،1بهار.12921
1 .10زینیونــد1مجرد1م، 1 11تهیهی 1 1پیش 1شــکلهای1حلقوی1پودی1جهت 1 1تهیــهی11اتصال1زانویی1
کامپوزیتی، 1 1پایاننامه1کارشناسی،1دانشگاه1صنعتی1امیرکبیر،1دانشکده1مهندسی1نساجی،.13961
11. Schillfahrt. C, Fauster. E, Schledjewski.R; Forming of Complex-Shaped Composite Tubes using Optimized Bladder-Assisted Resin Transfer Molding, AIP Conference Proceedings
1960